Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 18

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  18:1 ¶ Jesussha nuna tinia amuk ni unuiniamurijiai Setrun Entsá katin numi arakmanum wémiayi.

  18:2 Jútassha Niin suruktajtsa pujumia nuka nu ajan nekaamiayi. Untsurí tsawant Jesus ni unuiniamurijiai nui iruntramtai Jútas Jesusan nui Wáinkiatniun Enentáimpramiayi.

  18:3 Tura Untsurí suntarjaisha Jesusan tariarmiayi. Pariséusha Israer-shuar Patri uuntrisha suntarnasha Yusa Jeen Wáiniuncha Jesusan achikiarat tusa akupkarmiayi. Niisha machitniasha nankincha Rámparancha jiniasha Júkiar weriarmiayi.

  18:4 Jesussha Ashí átinia nuna neka asa jiintiuki "¿Ya eaarum?" Tímiayi.

  18:5 Niisha "Nasarétnumia Jesus" tiarmiayi. Jesussha "Wiitjai" Tímiayi. Jútassha Jesusan surukua nu niijiai pujuarmiayi.

  18:6 Tura Jesus "Wiitjai" takui ti ashamkar úkumur waketainiak iniaararmiayi.

  18:7 Ataksha Jesus "¿Ya eaarum?" Tímiayi. Niisha "Nasarétnumia Jesus" tiarmiayi.

  18:8 Nuinkia Jesus Tímiayi "Wiitjai, Tájarme. Winia eatkurmeka Wíi shuar ainia juka waketkiarti" Tímiayi.

  18:9 Jesus nuik aujuk "Winia Apar surusma nu menkakacharai" timia nu uminkiati tusa Jesus "waketkiarti" Tímiayi.

  18:10 Nuyá Semun Pítiur machitian jusa Marku Kuíshin untsuurnumaani tsupirkamiayi. Markusha Israer-patri Uuntrí takarniuriyayi.

  18:11 Túramtai Jesus Pítrun Tímiayi "Machitrumka awainki ikiusta. Winia Apar Wáitsatniun surakuinkia ¿Wáitsashtinkaitiaj?"

  18:12 Nuinkia apach suntarsha ni Kapitiántrisha Yusa Jeen wainniusha Jesusan achikiar jinkiawarmiayi.

  18:13 ¶ Nuyá Anasa jeen Júkiarmiayi. Anassha Kaipiasa Wearíyayi. Tura Kaipias nu uwitin Israer-patri uuntriyayi.

  18:14 Kaipiaska nuik "¿Ashí Israer-shuar mesertin pénkerkait. Antsu aya chikichik shuar Jákatin pénkerchakait?" timia Núiti.

  18:15 Semun Pítiur Chíkich unuiniamujai Jesusa uku weriarmiayi. Israer-patri uuntri Nú unuiniamunka nékauyayi. Tuma asamtai ni jeen jeawar, suntar Jesusjai aa tanishnum Wáiniakui niisha wayamiayi.

  18:16 Tura Pítiur aa Wáitiniam wajaamiayi. Túramtai Chíkich unuiniamu jiinki Wáitin Wáinia Nú nuwajai chichas Pítrun Awayámiayi. Nui nékanu asa Yúpichuch Awayámiayi.

  18:17 Waiti Wáinniusha Pítrun aniasmiayi "¿Amesha nuna unuiniamurinchukaitiam?" Pítrusha "Atsá, Núchaitjai" Tímiayi.

  18:18 Tsetsek asamtai suntarsha tura nui takarniusha jinia Ikiapárar ni nawen anaak pujuarmiayi. Pítrusha nui pachiiniak anamuk pujumiayi.

  18:19 Israer-patri uuntri Jesusan aniasmiayi "Ame unuiniamurmesha ¿ya ainia. Tura Warí niin jintintiaitiam?"

  18:20 Jesussha Tímiayi "Ashí iimiainiain tuke etserniuitjai. Israer-shuar iruntainmasha Yusa Uunt Jeencha Israer-shuar irunainia nui arantutsuk tuke etserkaitjai.

  18:21 ¿Urukamtai Winia inintiam? Winia chichamprun antukua nu aniastarum. Wi timian nii ujatmakarti. Wi timiancha niisha nékainiatsuk."

  18:22 Jesus nuna takui Yusa Jeen Wáiniua nu nui Pujá Jesusan yapiniam awati Tímiayi "¿Núnisan nekas uuntnum chichastinkait?"

  18:23 Jesussha Tímiayi "¿Warinmampa yajauch aa? Turuttia. Tura Tájana nu pénkeraitkiuinkia ¿urukamtai awattiniam?"

  18:24 Nuyá Anas Jesusan Jinkiá Kaipias takaamunam akupkamiayi Kaipias Patri uuntri asamtai.

  18:25 Tuke Anasa jeen chichainiai Pítiur jinia anamuk Puján shuar aniak "¿Amesha Jesusa unuiniamurinchukaitiam?" tiarmiayi. Pítrusha "Atsá, Wíchaitjai" Tímiayi.

  18:26 Chíkich takarin, Marku shuari, nui pujumiayi. Pítiur Marku Kuíshin tsupirkamia nuna shuari asa Tímiayi "¿Ajanam Jesusjai wekaamin Wáinkiachmakajam?"

  18:27 Pítrusha ataksha "Atsá" tain atash shiniukmiayi.

  18:28 ¶ Nuyá Kaipiasaiya Jesusan Júkiar tsawant tsawaamunam apach Kapitián Piratu takatai jeanam ejeniarmiayi. Israer-shuarsha ni uuntri akupkamia nunisar wapik ajasaij tusar nu jeanam wayacharmiayi. Wayawarka paskua nampernum Yurumáchmin ármiayi.

  18:29 Nu asamtai Piratu niijiai chichastaj tusa Jíinki Tímiayi "¿Jú aishmansha Warí Tunáa Túrait?"

  18:30 Niisha "Tunaarinchaitkiuinkia amiini itiachaaji" tiarmiayi.

  18:31 Tutai Piratu Tímiayi "Atumek Júkirum Atumí akuptammarijiai ni tunaari nekaatarum." Israer-shuarsha tiarmiayi "Antsu iikia Israer-shuartikia Tunáa shuarsha Máachminiaitji."

  18:32 Yaunchu Jesus ni Jákatniurin Enentáimtus "Wi awajnaitniuitjai" Tímiayi. Niisha Krúsnum awajnain asamtai apach Máataijiai Nii timia nu uminkiammiayi.

  18:33 Piratusha atak Jeá Wayá Jesusan untsuk "¿Ameka Israera Uunt Akupniurinkaitiam?" Tímiayi.

  18:34 Jesussha Tímiayi "¿Amekek nu inintram. Kame Chíkich Túramainiatsuash?"

  18:35 Piratusha Tímiayi "¿Wi Israer-shuarkaitiaj? Amee shuarak Israer-patri uuntrijiai winin itiarmarai. ¿Warí Tunáa Túraitiam?"

  18:36 Nuinkia Jesus Tímiayi "Wi Jú nunkanam akupniuchuitjai. Juyaitkiuinkia Winia nemartuiniana nu Máanaikiaraayi. Túrawarmatai Israer-shuarnum surutkacharaayi. Antsu juyan akupniuchuitjai."

  18:37 Piratusha "¿Nuikia ame nekas uunt akupniukaitiam?" Tímiayi. Jesussha Tímiayi "Ee, ame Támena nu nekasaiti. Jú nunkanam akiinian Ashí shuaran nekas ana nuna ujaktinian Táwitjai. Ashí shuar nekas ana nuna umirniuka Wi Táman ántawai."

  18:38 Tura Piratu "¿Nekasa nusha warimpiait?" Tímiayi. Piratusha nuna ti, atak Israer-shuarjai chichastajtsa jiinki Tímiayi "Jú aishmanka tunaarin penké Wáittsujai.

  18:39 Tura Ashí uwitin paskua nampernum sepunmaya shuar ankant akupkatniuiti. Núnisrum tuke searme. Tuma asamtai, ¿yamaikia Israera Uunt Akupniurin ankant akupkattajak?" Tímiayi.

  18:40 Nuinkia Ashí kakantar untsumainiak "Ju akupkaip; antsu Parapás Akupkatá" tiarmiayi. Nu Parapássha Kásauyayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar