Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 15

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  15:1 ¶ Nu tsawantin aishman Israer nunkanmaya wear, Antiukíanam jeawar Yus-shuaran jintintiainiak "Muisais Tímia Nútiksarmek tsupirnaktin ana nu Túrachkurmeka uwemprashtatrume" tiarmiayi.

  15:2 Tuma asamtai Papru Pirnapíjiai, Núchaiti tusar, Nú aishmanjai ti kakaram chicharnaikiarmiayi. Túrasha nuu Enentáiniak Enentáimsatniun tujinkiarmiayi. Tuma asamtai Antiukíanmaya Yus-shuar Páprun Pirnapíncha, atumsha Chíkich aentsjai Jerusarénnum wétarum tusar akupkarmiayi. "Tura nui Jesusa akatramurisha Yus-shuaran Wáinniusha iniasrum itiurmainkit tusarum pénker nekaatarum" tiarmiayi.

  15:3 Papru Pirnapísha akupkamu ásar wéenak Pinisia nunkanam, Samaria nunkanmasha nankaamainiak Israer-shuarcha Yus-shuar ajasman Yus-shuaran ujakarmiayi. Tura Yus-shuarsha nuna antukar ti warasarmiayi.

  15:4 Tura Páprusha Pirnapísha Jerusarénnum jeawarmatai Jesusa akatramurisha Yus-shuara Wáinniurisha tura penké Yus-shuarsha itiawarmiayi. Tura niisha Túrunamia nuna mash etserkarmiayi.

  15:5 Túrasha Pariséu aencha, Yus-shuar ajasarmiania nu, wajakiar chichainiak "Muisais tsupirnaktinian akupkamia nuna tura Nú arant Ashí Muisais Tímia nunasha Israer-shuarchasha umirkatin ainiawai" tiarmiayi.

  15:6 ¶ Nuyasha Jesusa akatramurisha Yus-shuaran Wáinniusha nu chichaman nekaatai tusar iruntrarmiayi.

  15:7 Chichasua umikiarmatai Pítiur wajaki Tímiayi, "Yatsurtiram, Yus nuik winia chichartak "Israer-shuarchasha winia chichamprun antukar umikiarat ujakarta" tu anaitiukmia nu nékarme.

  15:8 Tura Yus Ninki Ashí aentsu Enentáin neka asa, Wíi shuar ajasmin ainiawai tusa, ni Wakanin Israer-shuarchancha susamiayi, iin suramsamiaj Nútiksan.

  15:9 Yus incha aushatka awajtamsachmaji, Tímiayi. Antsu métekraketji. Tuma asamtai niisha Yúsan Enentáimtuiniakui, Yuska Enentáiyan ni tunaarin japirarmai, Tímiayi.

  15:10

  15:11 Tura iikia nékaji niiya aantsarik Jesukrístu waitnenkartutairijiai uwempraitji. Nuinkia żurukamtia Yus uwempraru ainiawai taisha, átum Muisais yaunchu akupkamia nu umikiarat tusarum wakerarum? Nu Túrakrumka Yus Túrana nu jeatsui tarume. Tura nuka kaarka aintsanchakait. Warí, ii uuntrisha tura iisha Ashí Muisais Tímia nu umiktin tujinkiamji. Tuma asamtai, żurukamtai Nú Káarkasha Israer-shuarchasha aentskatin wakerarum?" Tímiayi Pítiur.

  15:12 Pítiur nuna tutai Pirnapísha Páprusha chichainiak, "Israer-shuarchasha ni kakarmarin nekaawarat tusa aentsti Túrachminian Túratniun Yuska ti Yáinmakmaji" Tú ujuam mitiat Wáinkiar Antúu pujuarmiayi.

  15:13 Nuna ujasua amikmatai, Jakupusha Tímiayi "Yatsurú, antuktarum.

  15:14 Nuik Túrachman Yus Túramia nuna ii yachi Semun Pítiur ujatmakji. Júiti: Yuska Israer-shuarcha waitnentak Winia ajasarat tusa chikishtarchiniak achikiuiti" Tímiayi.

  15:15 Jusha Yúsnan etserin yaunchu aarmia nu Tímiatrusan Túrunayi. Júiti aarma:

  15:16 "Israer-aents meserar, jea Sáanakniua aintsan ainiawai. Tura ukunam ataksha tana, Tawitia jeen Sáanaki ana nuna, ataksha najanattajai. Juakai nuna achikian ataksha awajrattajai.

  15:17 Ashí nunkanmaya aents, Israer-shuarcha ainia nu, winia Náarun pachinia nu, Winia eatkarat tusan Túrattajai.

  15:18 Uunt Yus nuna yaunchu ujakmiayi." Tu aarmaiti' Tímiayi.

  15:19 `Tuma asamtai, yatsurtiram, wi Tájarme: Israer-shuarcha Yus-shuar ajasaru ainiana nu, imiatik awajsachmi.

  15:20

  15:21 Iimiatarum, Ashí péprunam Israer-shuar iruntainiam Yáunchuyan tuke Sáwartin Muisaisa aarmarin jintintiainiatsuk. Tuma asamtai, áyatik aatratai ju "Antar-yus susamu ana nu iniaisatarum. Antar-yusan susamu asamtai yajauchiiti. Tura tsanirmawairap. Tura kajemtikramua nu yuawairap. Tura numpasha umarairap." Tu aatratai' Tímiayi Jakupu.

  15:22 ¶ Nuyá Jesusa akatramurisha Yus-shuaran Wáinniusha Nuyá Ashí Yus-shuaraim Enentáimsarmiayi. "Papru Pirnapíjiai wéakui, shuar niijiai nenakar Antiukíanam akupkatai" tiarmiayi. Tuma ásar Jútas Parsapasan, Sérasnasha anaikiarmiayi. Niisha mai uunt Yus-shuar ármiayi.

  15:23 Tura niijiai ju papin aarman akupkarmiayi: "Iisha Jesusa akatramuri tura Yus-shuara wainniuri tura Ashí Yus-shuaraitjinia nu, atumin Israer-shuarcha árumna nu, Antiukíanam, Sírianam, tura Sirisianmasha, ju Papí akupeaji.

  15:24 Juyá aents ii chichamejainchu atumiin jeartamarai. Túrawar, tsupirnaktin ana nu, tura Ashí Muisais akupkamia nu Túratarum, turammiarme. Nunasha ni chichamejain turamarmayi. Nu chicham atumsha antukrum Nushá Enentáimprarum "Entá nuyanka itiurkatjik" Tárume.

  15:25 Tuma asamtai nu nekaar, iisha métekrak Enentáimsar, Jimiará aishman akupkatin anaikiamji. Ju aishman ii aneamu yachi Páprujai Pirnapíjiaisha atumin iirmasarat tusar akupeaji.

  15:26 Papru tura Pirnapísha ii Uuntri Jesukrístunam surumakarmiayi, ni takatrisha tsuumai ain Túrami tusar.

  15:27 Niijiai Jútassha tura Sérassha akupeaji. Ii chichaajnia nuna niisha ni wenejai atumin ujatmakartatui.

  15:28

  15:29 Kame Túratin asamtai iisha Yusa Wakaníjiai ju aartin Enentáimsaji. Naman ántar-yus susamu ana nu yuawairap. Tura numpasha umarairap. Kajemtikramu ana nusha yuawairap. Tura penké tsanirmawairap. Nuyasha Chíkichkia Nú nankaamas Tíchattaji. Tura antsu nu iniaisarmeka, pénker átatrume. Ayu, Yus Wáitmakarti." Tu aarman akupkarmiayi.

  15:30 Tura Antiukíanam akupkam wearmiayi. Nui jeawar Yus-shuaran irurar, papin Súsarmiayi.

  15:31 Tura Antiukíanmaya Yus-shuarsha nu papin áujsar, pénker Jintíamu chichaman aarman Wáinkiar, ti shiir Enentáimsarmiayi.

  15:32 Tura Jútassha, Sérassha, ímia niisha Yus-Chichaman etserin ásar, Yus-Chichaman Núkap jintintiawar, Yus-shuaran Ikiakárarmiayi.

  15:33 Tura nui ishichik tsawant pujusarmatai, Yus-shuarka, pénker waketkitiarum, tiar akupkarmiayi.

  15:34 Tura Séras Juáktinian wakerukmiayi.

  15:35 Páprusha Pirnapíjiai juakarmiayi Antiukíanam. Niisha Chíkich aentsjai Yus-Chichaman étseruk pujuarmiayi.

  15:36 ¶ Nuyá ukunam Papru Tímiayi Pirnapín "Ashí péprunam iisha Yus-Chicham etserkamaj nui Yusai ii yachi ainia nusha Urukák pujuinia iyutai" Tímiayi.

  15:37 Pirnapíkia Juan Márkusan iijiai winiti tusa wakerimiayi.

  15:38 Tura Pampiria nunkanam Juan Márkussha Niisháa weu asamtai tura Yusa takatrin iniaisa asamtai, Pápruka ayatniun nakitramiayi.

  15:39 Papru Pirnapíjiai ti kakannairar kanakarmiayi. Tura Pirnapíkia Márkusan ayaki Chípriniam wémiayi.

  15:40 Pápruka Sérasan ayaki wéakui Yús-shuar Yus Yáinmakarti tinia akupkarmiayi.

  15:41 Tura Siria nunkanmaani Wekaráktak, Yus-shuaran Ikiakárkutak Sirisianam jeamiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar