Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 16

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  16:1 ¶ Papru Sérasjai Tirpi pepru iirkutak Ristra péprunam jeawarmiayi. Tura nui Rístranam Yus-shuaran Wáinkiarmiayi, ni naari Timiutéu. Ni Nukurínkia Israer-shuar Yus-shuarauyayi. Tura ni Aparínkia Kriaku aentsuyayi.

  16:2 Tura Ristra péprunmaya Ikiuniu péprunmayasha Yus-shuar ármia nu, Timiutéu pénker wekaawai, tiarmiayi.

  16:3 Kame Pápruka Timiutéun uyuuntusat tusa wakera asa, Timiutéu apari Kriaku-apachin nekaawarmatai Israer-shuar nui pujuarmia nu yajauch Enentáimprarain tusa tsupirmamtikiamiayi.

  16:4 Tura Nuyá Papru Timiutéujai Ashí péprunam nui sétur nui sétur wéenak Jesusa akatramurisha Yus-shuaran Wáinniusha Jerusarénnum nuik jintintian umiktarum tusa ujarkutak wearmiayi.

  16:5 Tu ujamu ásar Yus-shuar Nú arant Yúsan Enentáimturar kakararmiayi. Tura Ashí tsawant kawenki wearmiayi.

  16:6 ¶ Tura Yusa Wakaníkia Páprun Yus-Chichaman Asia nunkanam ujaktinian tsankatkachmiayi. Tuma asamtai Pirijia nunkanam tura Karasea nunkanam airkutak,

  16:7 Misia nunka jeatniunam jeawarmiayi. Túrunawar "Pitinia nunkanam wetai" tiarmiayi. Túrasha Yusa Wakaní nuisha wétinian suritkiarmiayi.

  16:8 Tuma asamtai Misia nunkanam menantki Truas péprunam pachiniawarmiayi.

  16:9 Nui jeawar Papru kashi iimiarmiayi. Masetúnia nunkanmaya aishmankan wajan Wáinmiayi. Nu aishman Páprun chicharuk "Winitritia. Yáintkiamnium" Tímiayi.

  16:10 Nuyanka tu iimiarmatai, wisha Páprujai wetai tusar iwiarnarmiaji. Tura Yus incha Nú nunkanam ni chichame etserkat tusa ti nekas untsurmakrin wéaji, Tímiaji.

  16:11 Tura nuyanka kanunam enkemprar Truas péprunmaya Jíinkir Samutrásia nunkanam jeamiaji. Tura kashin tsawar nuyanka katiarar Niápuris péprunam jeamiaji.

  16:12 Tura Niápurisnumia Náwek Jiripiusnum jeamiaji. Nui Jiripius péprunmanka Rúmanmaya aents matsamsa ármiayi. Tura Nú péprusha Masetúnia nunkanam nekas uunt pepruyayi. Tura nuisha seturmaji.

  16:13 Nuyá Sáwartin tsawarmatai pepru ikiukir Entsá supichik wémiaji. Yus áujsatniun iruntrarmia nui pujusar, nuwa iruntrarmia nu Yus-Chicham ujakarmiaji.

  16:14 Nui Tiatira péprunmaya nuwa, ni naari Ritia Wáinkiamiaji. Niisha tarach yamakain pénkeran Súriniuyayi. Yúsnasha shiir awajniuyayi. Yus-Chichaman Papru etserkamia nuna niisha pénker anturkamiayi. Túman, Uunt Yus Papru chichaamun umirkat tusa ni Enentáin takasmiayi.

  16:15 Túruna Nú nuwa Níiniurijiai imianmiayi. Tura nuyasha chichaak "Yus-shuar nekas ajasai Túrutkurmeka winia jearui winitiarum" Tímiayi. Tura nui jeawakrin setumtikrampramiaji.

  16:16 ¶ Tura Nuyá ukunam Yus aujsatai tusar wekaamar nuwach nekaamin-iwianch enkemtuamu inkiunmakmiaji. Nu nuwachikia misatkauyayi. Niisha nékamkui nérenniurisha ti kuitriniawarmiayi.

  16:17 Tura Nú nuwach incha Pápruncha pataaturmamiaji. Tura kakantar untsumuk "Ju aishmansha nekas Uunt Yúsan umirkaru ainiawai. Tuma asa niisha atumin uwempratin chichaman ujatmarme" Tímiayi.

  16:18 Tura Nú nuwachisha ti Núkap tsawant tu wekaimiayi. Titmakui, Papru ayanmar iwianchin chicharuk "Jesukristu naarijiai Tájame: Jíinkitiá ni Enentáiya" Tímiayi. Tutai íwianchkia Nú chichamaik jiinkimiayi.

  16:19 Tura nuwachi nérenniurisha, íwianch jiiki awematniun nekaawar, Páprun Sérasnasha kajerak achikiar pepru uuntri iisarat tusar ajapén Júkiarmiayi.

  16:20 Tura pepru uuntriin ejeniar tiarmiayi "Ju aishman Israer-shuar ainiawai. Tura iin Páchim Enentáimtikramainiaji.

  16:21 Tura iisha Rúmanmaya aents árin, ii Túrachminian, iikia asumprachman jintintramainiaji" tiarmiayi.

  16:22 Tura nuyanka Ashí aents Páprun Sérasnasha kajerkarmiayi. Túramtai pepru uuntri chichainiak "Pushiri aitkiarum numijiai Asutiátarum" tiarmiayi.

  16:23 Tura Nuyá ti asutsua amikiar sepunam enkeawarmiayi. Tura Sepú-iinian chicharuk "Ti pénker Iistá pisararain" tiarmiayi.

  16:24 Nu chichaman antuk, Sepú-iin ti init Awayámiayi, tura nawen numi najanamujai tee chanuntamiayi. Tú tura ikiukmiayi.

  16:25 ¶ Tura kashi ajapén Papru Sérasjai Yusan áujainiak kantampriarmiayi. Tura Chíkich enkeamusha nuna Antúu pujuarmiayi.

  16:26 Tu pujuiniai aya aneachma ti kakantar uurkamiayi. Tura sepusha muchitramiayi. Túrunamtai Sepú Wáitirisha Ashí urantrarmiayi. Tura aents jirujai enkekar jinkiamusha mash atiniakarmiayi.

  16:27 Túrunamtai Sepú-iin shintiarmiayi. Tura Wáitisha mash uranar aan Wáiniak, enkeamusha jiiniar Shiákchariash tusa ni puniariniak ukuiniak Máamattsa pujumiayi.

  16:28 Tura Papru untsuak "Amek yajauch awajmamsaip. Ashí pujuiniaji" Tímiayi.

  16:29 Tutai Sepú-iincha jinia ekeemak tsékenki wayamiayi. Tura Papru Sérasjai pujamunam kuranki jearmiayi.

  16:30 Tura aa jiiki aniasmiayi "Uunta, ¿Warí itiurkattaj uwemprataj tusana?" Tímiayi.

  16:31 Tutai niisha tiarmiayi "Uunt Jesukrístu nekas Enentáimtustá. Túrakmeka amesha, tura áminiurmesha uwemprattarme" tiarmiayi.

  16:32 Tura Nuyá Ashí ni jeen pujuarmia nunasha Yus-Chichaman ujakarmiayi.

  16:33 Tura tsawant irankai Sepú-iincha Páprun Sérasjai numpamnamurin nijiararmiayi. Túramtai nuyasha Sepú-iincha nuarijiai uchirijiai imianiarmiayi.

  16:34 Túramtai nuyasha ni jeen Júkiarmiayi. Tura nuisha ayurawarmiayi. Tura Sepú-iincha niiniurijiai Yus-shuar ajasu ásar ti shiir warasarmiayi.

  16:35 ¶ Kashin tsawar pepru uuntri, Páprun Sérasjai akupkata tusar suntaran Sepú-iinian akuptukarmiayi.

  16:36 Tura nuyanka Sepú-iin Páprun Tímiayi "Yamaikia pepru uuntri chichaman akupturmakai, átum wétinian. Tuma asamtai yamaikia pénkerak Jíinkitiarum" Tímiayi.

  16:37 Túrasha Papru suntaran chicharuk Tímiayi "Warí, iisha Ruma aents árinin, niisha chichaman iwiartsuk Ashí shuar iimiainiain Asutiámamji. Túrawar sepunam enketmamji. Tura ¿urukamtai yamaikia uuk akuptamkataj tusa wakeruinia? Atsá. Antsu uuntcha ninki taar jiirmaktiai" Tímiayi.

  16:38 Tutai suntarsha waketkiar nuna ujakarmiayi pepru uuntrin. Tutai niisha ti ashamkarmiayi Ruma aentsun nekaawar.

  16:39 Túmak ashamainiak Páprun Sérasan weriarmiayi tsankurturtarum titiai tusar. Nuyasha sepunmaya Jíikiar "Yamaikia Wáitneasrum wetarum" tiarmiayi.

  16:40 Papru Sérasjai Nuyá Jíinkiar Ritia jeen wearmiayi. Tura Yus-shuaran Ikiakárar ikiukiarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar