Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 17

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  17:1 ¶ Papru Sérassha wéenak Ampipuris péprunam Apurunia péprunmasha nankaamakutak Tisarúnikia péprunam jeawarmiayi. Nui Israer-shuara iruntai jee ámiayi.

  17:2 Tura Pápruka nuna tuke Túrin asa nu jeanam wémiayi. Tura nuisha menaintiu Sáwartin Yus-Chichaman paant etsermiayi.

  17:3 Tura Páprusha Yus-Chicham tana Tímiatrusan jintintiarmiayi. Tura Krístusha Wáitias Jákatniuyi, tura nuyasha jakayat nantaktiniuyi, Tímiayi. Tura nuyasha chicharuk "Wi Jesusnan atumin ujaajrumna nusha Yusa anaikiamurin Kristu Tútain Tájarme" Tímiayi Papru.

  17:4 Nuna takui Israer-aents chikishtarchik umikiarmiayi. Túrawar Paprujai Sérasjaisha tsaninkiarmiayi. Tura Kriaku aencha ti Untsurí Yúsan umirkarmiayi. Tura nuwa penkeri armia nusha Nútiksaran umikiarmiayi.

  17:5 Tura Israer-shuarka Yus-shuar ajascharmia nu, Páprun Sérasnasha suiir iisarmiayi. Túrawar Chíkich yajauch aishman naki Yujáu armia nujai chichasar nu peprunam Charáa Charáa ajarmiayi. Tura Páprun Sérasnasha achikiar aentsu uuntrin suruktai tusar Jasunka jeen árenkarmiayi.

  17:6 Túrasha Páprun Sérasnasha awetrar, Jasunkan tura Chíkich Yus-shuarnasha achikiar japirkutak Júkiarmiayi. Tura pepru uuntriin Juíniak tiarmiayi "Ju aishmansha Ashí nunkanam charaatum Ajá wekarmia nu yamaikia Tímiajai tarutramarji.

  17:7 Tura ju Jasun ni jeen itiaarmiayi. Tura niisha Ashí mash Rúmanmaya uunt akupniu chichamen nakitiainiawai, tiarmiayi. Tura jes, Chíkich akupin awai, tuiniawai. Niisha Jesusaiti, turamainiaji" tiarmiayi.

  17:8 Nu chichaman antukar, aents nui pujuarmia nu, uuntrimiak charaatum ajarmiayi.

  17:9 Tura Jasun Chíkich Yus-shuarjai Papru nekas awemattaji tusar, paij, kuit ikiuaji, tiarmiayi. Nuna takui pepru uuntri niin akupkarmiayi.

  17:10 ¶ Nuinkia Nú kashi Yus-shuar Páprun Sérasnasha Piría péprunam akupkarmiayi. Tura nui jeawar Israer-shuar iruntai jeanam wearmiayi.

  17:11 Piríanmaya aentska Tisarúnikianmaya aentsjainkia nankaamas pénker Enentáimkia ármiayi. Tuke Enentáijiai Yus-Chichaman ántiarmiayi. Túrawar tuke tsawant imia ninkisha Papru tana nuna nekasashit tusar Yusa papirin ii wearmiayi.

  17:12 Tuma ásar Untsurí shuar Yus-shuar ajasarmiayi. Tura Kriaku aents nuwa penkeri armia nusha aishmansha umikiarmiayi.

  17:13 Túrasha Tisarúnikianmaya Israer-shuarka Papru Yus-Chichaman Piría péprunam étserun antukar nui weriar charaatum awajiarmiayi.

  17:14 Túmainiakui Yus-shuar Páprun árutsuk nayaantsanam akupkarmiayi. Tura Séraska Timiutéujai nuin Piríanam juakarmiayi.

  17:15 Tura Páprun nemariarmia nu Atenas péprunam niin ejeyarmiayi. Tura niisha waketainiakui, Papru chichaman akatar akupkamiayi, Sérassha Timiutéusha Wárik Winiartí tusa.

  17:16 ¶ Tura Papru Atenas péprunam pujus Sérasnasha Timiutéuncha Nákamiayi. Nui Nú péprunam ántar-yus ti írunkui Páprusha Kúntuts Enentáimmiayi.

  17:17 Tuma asa Israer-shuar iruntai jeanam Israer-shuarjai tura Chíkich aents Yúsan Enentáimtiarmia nujai chichasmiayi. Tura tuke tsawant pepru ajapén aentsjai inkiunaikiar chichasarmiayi.

  17:18 Nuyá chichaman jintin Chíkich naari, ipikiuriu, armia nu, tura chikichcha, ni naari, estuikiu, armia nusha Páprun áujmatsarmiayi. Chikichcha tiarmiayi "Imiá chichamtincha jusha waritramtajik." Tura chikichcha tiarmiayi "Yajaya yusnan etserniuchuashit." Páprusha Jesusa Túrunamurin tura aents jakamunmaya nantaktinian étserkui nuna tiarmiayi.

  17:19 Nuyanka aents iruntainiam, naari Ariupaku Támanum Páprun Júkiarmiayi. Nuisha tuke irunin ármiayi. Nui Páprun aniasarmiayi "Iisha ame yamaram Támena nu nekaatai tusar wakeraji, tiarmiayi.

  17:20 Amesha Nusháa chicham jintiniaitme. Túmaitkiui ju chichamsha warintiuak tusar nekaatai tusar wakeraji" tiarmiayi.

  17:21 (Atenasnumia aencha tura Chíkich nunkanmaya shuar nui pujuarmia nusha aya yamaram chicham amia nunak ántiarmiayi. Tura aya nunak áujmatiarmiayi.)

  17:22 ¶ Nuyanka Papru Ariupakunam ajapén wajaki Tímiayi "Atenasnumia aishmantiram, wi nékajai, atumsha atumi yusri ainia Nuyá tsurakchamniaitrume, Tímiayi.

  17:23 Kame wi nuik Atumí yusri Enentáimtutainiam iistaj tukaman nui jeachin iwiaramun, JU NEKAACHMA YUSNAITI, tu aarman Wáinkiamjai. Wátsek, ju Yus átum nékachiatrum tikishmatrumna nuna ujaktajrume' Tímiai.

  17:24 `Nekaatarum, nu Uunt Yuska Ashí nunkan tura nui írunna nuna najanaiti. Tura Niisha nayaimpin nunkancha nérenniurinti. Tura aents najanamu jeanam Nú Yuska pujuchuiti.

  17:25 Niisha aents Yáinkiat tusa atsumatsui. Warí, imia-ninki Niisha ii iwiaakmarin, ii mayattairincha tura Ashí írunna nunasha Súramtsujik, Tímiayi.

  17:26 Nekaatarum. Nuu numpanmayanak Ashí aentsun najanamiayi Ashí nunkanam matsamsarat tusa. Tura Yuska ii tsawantrin nekapmaiti; ii pujustinniasha Nútiksan nakakmiayi.

  17:27 Winia Eátkar Wáitkiarat tusa Yus nuna Túrayi. Túrasha Yus jeashtaka pujurtamtsuji, Tímiayi.

  17:28 Jes, iisha Yusjai iwiaakji. Yusjai muchitiaji. Tura Yusjai ii kakarmari takakji. Nútiksan Atumí Papí-aintri Tíchamka "Ashí incha Yus najatmaitji."

  17:29 Tura iisha Yus najatma asakrin kuri najanamusha, Yúsaiti, tu Enentáimsashtiniaitji, Tímiayi. Tura kuit-yussha, kaya-yussha aents Enentáimsar najanamuka, Yúsaiti tu Enentáimsashtiniaitji, Tímiayi.

  17:30 Aents Yúsan nékainiachuk Túrawarmiania nuna Yuska Yáunchuka pachischamiayi. Túrasha yamaikia Yus Ashí aentsun chicharuk "Tunaaruminia Enentáimpratarum" Túramji, Tímiayi.

  17:31 Yuska aishmankan anaikiaiti. Nú aishman Ashí aentsti, Yáki pénkeran Túriniait, Yáki yajauchin Túriniait Núnaka nekarmattaji. Nú aishman Yus akupkamun tuke Enentáimtakui Yus niin anaikiaiti. Tura tsawant Nú Túrunatin átatna nuna Yus Ninki achikiuiti. Túrasha nekas anaikiajai tusa, tura Ashí aentstiram nekaatarum tusa Nú aishmankan jakamunmaya iniantkimiayi" Tímiayi Papru.

  17:32 ¶ Tura nuna jakamunmaya nantaktinian áujmatun antukar chikichcha wishikiarmiayi. Tura Chíkich "Yamaikia Máakete. Antsu Chíkichawantin Antukmí" tiarmiayi.

  17:33 Tutai Papru iniaisamiayi.

  17:34 Tura Chíkich aentska Papru Táman umikiar niin nemarsarmiayi. Nuisha Tiuníseu Páchitkiauyayi. Niisha Ariupaku aentsuyayi. Tura nuyasha nuwa, ni naari Támaris, tura Chíkich aencha Nútiksaran nemariarmiayi Páprun.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar