Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 20

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  20:1 ¶ Charaatum ajasua amikiarmatai Papru Yus-shuaran untsuk Yusnan jintintrataj tusa ikiaankarmiayi. Tura áujas ikiuki Masetúnianam wémiayi.

  20:2 Nú nunkanam Wekaráktak, Yus-shuaran jintintrar Ikiakárarmiayi. Tura nuyasha Krisia nunkanam jeamiayi.

  20:3 Nui menaintiu Nántuk pujusmiayi. Tura nuyanka kanujai Siria nunkanam wétasa pujus Israer-shuar Chícham jurusman anturmamak "antsu nunkan Masetúnianmaani wetajai" Tímiayi.

  20:4 Tura Piríanmaya aishman Súpater naartin Páprun atamprimiayi. Tura Tisarúnikianmaya Aristárkusha Sekuntusha Tírpinmaya Kayusha Timiutéusha Asianmaya Tíkikiusha, Trújimiusha Ashí nu shuar Jiripius peprunam Páprun atampriarmiayi.

  20:5 Túrawar niisha emki wear Trúas péprunam jeawarmiayi.

  20:6 Tura iisha wakapruachu tanta yutai jisat amuukamtai, iisha Jiripius péprunmaya Jíinkir, kanunam enkemprar Masetúnia nunkanmaya Jíinkimji. Tura senku tsawant nankaamasmanum emki wearmia nu amaiyankarmiaji Trúasnum. Tura nuisha siati tsawant pujusarmiaji.

  20:7 ¶ Tura tumintin Kíarai Jesukrístu Enentáimtusar Yurumátai tusar iruntrarmiaji. Tura Papru Yus-shuaran jintintramiayi. Kame Pápruka kashinkia wétin asa chichaa-chichaakua kashi ajapén ejemiayi.

  20:8 Tura Yakí menaintiu Pátaranam, tesaamu ámia nui iruntrarmiaji. Nuisha ji ekemarma Untsurí irunmiayi.

  20:9 Tura nuisha natsa Eutikiu, aankamunam ayamas pujusmiayi. Tura Papru ti esaram chichaakui nu Nátsasha kari pujumiayi. Tumáa pujus kanaki Yakí Pátanmaya akaiki iniaamiayi. Tura penké jakan Júsarmiayi.

  20:10 Tura Papru akaatuki tsuntsumprua miniakkamiayi. Tura Yus-shuaran chicharainiak "Ashamkairap. Ataksha iwiaakui" Tímiayi.

  20:11 Nuyá ataksha Papru wakamiayi. Tura tantan puukar Yurumáwarmatai, tuke chichaa-chichaakua tsawantmarmiayi Papru.

  20:12 Eutikiuncha iwiaakun ni jeen Júkiarmiayi. Tura Ashí aents shiir Enentáimsarmiayi.

  20:13 ¶ Wats, Papru Asun péprunam nunkan we jeatajtsa wakerimiayi. Tura incha, átumka kanunam wétarum, turamkurin, iikia emkir wémaji Asunnum.

  20:14 Nui Asunnum inkiunaikiar, Páprusha kanunam enkempramtai, Mitiríniniam jeamji.

  20:15 Tura Nuyá Jíinkir, kashin tsawarar Sámus péprunam jeamji. Tura nuyanka Trujiriunam jear ayampramji. Nuyasha kashin tsawarar Miritiunam jeamji.

  20:16 Pápruka Jerusarénnum wari wétajtsa wakerimiayi, Pintikiustís naartin Jístatin pachiinkiataj tusa. Tuma asamtai, Asia nunkanam ti Núkap pujustinian nakitiak "Ipisiunam wéchattajai" Tímiayi.

  20:17 ¶ Túrasha Papru tuke Miritiunam pujus, Ipisiunmaya Yus-shuara uuntrin winitiarum tusa untsukarmiayi.

  20:18 Ni taarmatai Papru Tímiayi "Atumsha wi Asia nunkanam pujusan itiura Túraj nu nékarme.

  20:19 Atumjai tuke tsawant pujumaj nui, nankaamantuchu Enentáimtumasan, uutchim winia Uuntrun takatrin takasmiajai. Tura Israer-shuar yajauch awajtustinian wakerutainiain tuke takasmiajai.

  20:20 Ashí pénker ana nu nekaatarum tusan mijiatrutsuk jintintiamjarme. Iruntramarmena nui tura ankant ankant Atumí jeen pujumarmena nuisha Yus-Chichaman ujakmajrume, Tímiayi.

  20:21 Tura Israer-shuarnasha Israer-shuarchancha Nútiksanak, enentai Yapajiárum Uunt Jesukrístu umirkatarum, Tímiajrume.

  20:22 Tura Yamái Jerusarénnum wéajai, Yusa Wakaní Túrutkui. Nuisha Túrunatana nunasha nekamatsuk wéajai.

  20:23 Tura Yusa Wakaní iniakturkui juna nékajai, Ashí pepru wi jeattajna nui Enketátai tusar Nákarainiawai. Tura ti Wáitsatniun nekapsattajai.

  20:24 Kame wikia Jákashtajash. Túrasha Warí winia itiurtawa. Wikia Yusa jintiin warasan wekasataj tusan wakerajai. Yusai wea-wéakuan Jáakun iniaisataj tajai. Tura Nuyá takatan Uunt Jesus surusmia nuna pénker amuktaj tusan wakerajai. Jes, Jesus chichartak "Yus Wáitnenkartana Nú chicham etserkata" turutchamka' Tímiayi.

  20:25 `Tura, yatsurtiram, Ashí Yúsnan atumin paant ujakjarme. Yamaikia Wíniaka atakka Wáitkiashtatrume.

  20:26

  20:27 Nekaatarum, Ashí Yusa wakeramurin wisha penké úurtsuk ujakjarme. Tuma asamtai atumin Títiajtsan wakerajrume, Chikichík shuara Wakaní jinium wéakuisha wikia penké makuumashtatjai.

  20:28 Tuma asamtai emka atumek iimiastarum. Túrarum Nuyá Chíkich Yus-shuar iistarum. Yus-shuaran Wáinin ajastarum tusa, Yusa Wakaní achirmakurme. Yus-shuar ainia Núnaka ni numpejain Uunt Jesus sumakchakait.

  20:29 Kame wi wématai, Chíkich Táartatui. Núnaka nékajai. Tura niisha, Yus-shuaran amukartajtsa wakeriartatui, uunt yawasha murikiun amuinia aintsan.

  20:30 Túrasha nemartusarat tusar wakeruiniak atumiinian wait chichaman unuikiartin wantinkiartatui.

  20:31 Tuma asamtai yatsurtiram, aneartarum. Wisha Menaintiú uwitin tsawaisha Káshisha uutchim ankant ankant unuiniamajrumna nu kajinmatkiirap' Tímiayi.

  20:32 `Pai, yamaikia, yatsuru, Yus Yáinmakarti. Yusa anenkrattairi nékaitrumna Nú chichamsha kakarmaiti. Nú chicham átum katsuarar kakaram wekasatniun yainmakarti. Kame Nú chicham atumi Enentáin pujakui, Yus ni shuarin matsamsatniun anajmatramia nui pachiinkiattarme.

  20:33 Wats, wisha Chikichkí shuara Kuítrin waririncha wakerutkachuitjai.

  20:34 Antsu winia uwejrujai takasan wi atsummiaj nuna sumarmakmajai. Tura winia írutkamuru atsumamurincha wiki sumakmiajai. Nuka paant nékarme.

  20:35 Kame átum takasrum, atsumainia nusha Yáintarum tusan jintintiajrume. Wats, Uunt Jesusa chichame Enentáimsami. "Achíana nujainkia nankaamas, Súana nuka shiir waraawai" Tíchamka" Tímiayi.

  20:36 ¶ Nuna tuasua amik Papru tikishmarmiayi. Tura Ashí niijiai iruntrarmia Nú shuar Yúsan áujsarmiayi.

  20:37

  20:38 Tura Papru nuik chichaak "Atakka Wáitkiashtatrume" tiniu asamtai, ti Kúntuts pujuiniak, uutchim Páprun miniaksarmiayi. Túrawar kanunam ejeniarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar