Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 21

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  21:1 ¶ Tura Nuyá Yus-shuar aujsa ikiukir kanunam enkempramji. Tura ínkiuasmak Kus péprunam jeamji. Tura kashin tsawarar Rútas péprunam jeamji. Tura nuyanka Patara péprunam jeamji.

  21:2 Tura nui Pataranam pujusar, Chíkich kanu Pinisia péprunam wea Wáinkiamji. Túmakui nui enkemprar wémaji.

  21:3 Nui wésar Chipri nunkaka Wáinkiamji. Chíprikia menanmaani aa ikiuakur Sírianam jeamji. Kánuka Tiru péprunam Jeá pujustiniuyi, Káarak Núkap ikiuktin akui. Tuma asamtai iisha Tírunam jear kanunmaya Jíinkir péprunam wayamji.

  21:4 Nui Yus-shuar Wáinkiar nuin siati tsawant pujusmaji. Tura Yus-shuaran Yusa Wakaní ujakam Páprun chicharainiak "Jerusarénnumka wéchatniuitme" tiarmiayi.

  21:5 Tura siati tsawant nankaamasmatai Jíinkimji. Ashí Yus-shuar ármia nu Núwentuk uchirtiuk nemartamkamji, péprunam iniankatmaktiai tusar. Káanmatkanam jear tikishmarar Yus áujsamji.

  21:6 Tura nu amikiar nuinkia áujnaisar ikiukiarmaji. Tura iikia kanunam enkemprakrin ninkia ni jeen waketkiarmiayi.

  21:7 Iisha Tirunmaya entsak wea-wéakuar Turumáitianam nuin Jíintramji. Tura nui jearsha Yusai yachi ármia nu chichasar nuin Chikichkí tsawant pujusmaji.

  21:8 ¶ Kashin tsawarar Nuyá Jíinkir nunkan weri Sesaria péprunam jeamji. Nui Jiripi jeen jear pujusmaji. Jiripikia Yus-Chichaman etserniuyayi. Nuik Jerusarénnum siati aishmankan Yusa takatrin Wáinkiarat tusar anaikiarmia Nú Jiripiiti.

  21:9 Jiripisha kuatru nawantrin yarumkauyayi nuatnakchan. Niisha Yusa chichamen etserin ármiayi.

  21:10 Tura iisha Jiripi jeen Wárum tsawantak pujarin Jutía nunkanmaya aents Yusa etserniuri, Akapu Náartin Támiayi.

  21:11 Niisha taa Papru emenmamkarin achikmiayi. Tura achik ninki ni nawen tura uwejéncha jinkiamamiayi. Nuna tura Tímiayi "Yusa Wakaní tawai, juna emenmamka nérenniurin Israer-aents Jútikia Jinkiáwar Israer-shuarchanum surukartatui, tawai" Tímiayi.

  21:12 Iisha nu antukar Papru Tímiaji "Jerusarénnumka weep." Sesarianmaya Yus-shuarsha Núnisan Páprun tiarmiayi.

  21:13 Tutai Papru Tímiayi "¿Urukamtai uutkuram winia Enentáirui Kúntuts awajtarum? Tímiayi. Wi Jesusna asamtai Jerusarénnum jinkiatainiakuisha Mántuiniakuisha ashamatsjai" Tímiayi.

  21:14 Tura iisha Papru emetatai tukamar tujinkiar "wats, nuinkia Uunt Yus wakera nu Tímianak Atí" tiarmaji.

  21:15 ¶ Nu tiri iniaisar iwiarnarar Jerusarénnum wémaji.

  21:16 Chíprinmaya yaunchu Yus-shuar Manasun ni jeen Jerusarénnum takakuya nuna ikiatmastinian wakerimiayi. Tuma asamtai Sesarianmaya ishichik Yus-shuar nemartamainiak Manasunnasha Júkiarmiayi.

  21:17 Tura iisha Jerusarénnum jeawakrin, nui warasar Yus-shuar ti shiir áujtamsarmiaji.

  21:18 Tura kashin tsawar Papru iimiak Jakupu jeen wémiaji. Nuisha Yus-shuara uuntri matsamarmiayi.

  21:19 Páprusha áujas amik, Israer-shuarchanum ni étsermajai Yus Túramia nuna Yámankamtaikniumia Jukí chikichkimias ujakar ujakar awajsamiayi.

  21:20 Papru taman antukar "Yus ti pénkerchakait" tiarmiayi. Tura Páprun ju chichaman tiarmiayi "Támena nu pénkeraiti, Yatsurú, Túrasha Israer-shuar Timiá Untsurí Yus-shuar ajasu ainiayat, "Ashí Muisais akupkamia nu umiktiniaitji" tuiniawai.

  21:21 Nú arant yajaya aents taar, chichartamainiak "Pápruka Nusháa jintintiui, turamainiawai. Israer-shuar Chíkich nunkanam pujuinia nuna Muisaisa akupkamuri umirkashtin Pápruka jintintiui, turamainiawai. Israer-shuarti tsupirnaktin ana nu Túrashtinian tura Ashí Israer-shuar Túrutai iniaisatniun Papru imia Israer-shuaran jintintui, turamainiawai."

  21:22 Wátsek, yatsuru, nuinkia itiurmainkit. Ame Tátintrumin aents nekaawarka jui kajertamainiak Káutramkachartatuak.

  21:23 Wats, antsu nuinkia, ju Túrata yatsuru. Jui kuatru aishman Yúsan yaunchu tiarmia nuna umiktasa pujuiniawai.

  21:24 Nii Júkiarta. Túram niisha Muisais akupkamia nuna umikiar nijiaamainiakui, amesha nijiaamarta. Núnismek Kuítniasha ni susatin ana nu amesha akikmatkarta. Niisha Ashí umikiarmatai, ni intiashin awampratin áchattawak. Nu aishmanka intiashin awampran Israer-aents Wáinkiar, anturtamkarainia nu, nekaschaiti, turamartatui. Antsu, Pápruka Muisais akupkamia Tímianak Túrawai, turamartatui.

  21:25 Túrasha yatsuru, nekaata, Israer-shuarcha Yus-shuarka Papí yaunchu akuptukmiaji. Israer-shuarti Túratin ana nu Ashí mash Túratarum Tátsuji, tu aatramji. Tura antsu namanken Máawar ántar-yusan susamu Yúashtiniaitrume, Tímiaji. Tura numpasha umarchatniuitrume, kajemtikramusha Yúashtiniaitrume. Tura tsanirmashtiniaitrume. Tu aatramji" tiarmiayi.

  21:26 Nuyá tiniu asamtai Papru Nú kuatru aishmankan Júkiarmiayi. Tura kashin tsawarar Níimiak nijiaamararmiayi, Muisais timia Nútiksaran. Tura Yúsan tiarmia nuna Wárik umiktinian tura Muisais timia nuna Yus Súsatniun ujaktajtsa Papru Yusa Uunt Jeen wayamiayi.

  21:27 ¶ Túrasha nu siati tsawant amusattuk ajatemsai, Asianmaya Israer-aents Paprun Yusa Uunt Jeen pujan Wáinkiarmiayi. Túrawar charaatum ajakiar Páprun achikiarmiayi.

  21:28 Achikiar untsumainiak "Israer-Shuártiram iin Yáinmaktarum. Ashí nunkanam Muisais akupkamurincha Israer-shuarti Túrutairincha, ju Yusa Uunt Jeencha yajauch chicharea nu achikji, tiarmiayi. Warí, Kriaku aentsun Awayáshtinia nuna Awayá nujai Yamái ju Jeancha yajauch awajturmaji" tiarmiayi.

  21:29 Jes, nuik Ipisiunmaya Trúpimiu Páprujai péprunam wekaan Wáinkiaruyi. Wáinkiaru ásar, Yusa Uunt Jeen wayayi, tu Enentáimsar tiarmiayi.

  21:30 Tuiniakui aents Ashí mash charaatum ajakiar tseke Táarmiayi. Túrawar Páprun achikiar japirkutak Yusa Uunt Jeeya Jíikiarmiayi. Túrawar Wáitincha Nú chichamaik epentrarmiayi.

  21:31 Tura maatai tusar matsamtuiniai suntara Kapitiántri Jerusarénnumia aents Ashí charaatum ajainian antukmiayi.

  21:32 Kapitiáncha ni suntarin tura sarjentuncha irur tseke weriarmiayi aents pujuarmia nui. Aencha suntaran tura Kapitiánin Wáinkiar, Páprun Asutíniayat iniaisarmiayi.

  21:33 Kapitiánka Páprun jeari achikmiayi. Tura Jimiará jirujai jinkiamiayi. Nuyasha aniasmiayi "¿Niisha yait? ¿Warinia Túrait?" Tímiayi.

  21:34 Túrasha aencha Untsurí chichaman untsummiarmiayi. Túmainiakui Kapitiáncha penké nekaachmiayi. Tuma asamtai Páprunka suntar pujamunam Júkiarmiayi.

  21:35 Tura suntar pujamunam Wáitiniam jeawar Páprun entsaki Júkiarmiayi aents Imiá kajerainia asamtai.

  21:36 Tura aencha ukunmaani pataakar, Mantamnatí, tu untsummiarmiayi.

  21:37 Tura Papru suntarnum Awayám, Páprusha Kapitiánin Kriaku chichamjai chichaak "Wi ishichik chichasaintjame" Tímiayi. Tutai Kapitián chichaak "Warí, ¿amesha Kriaku chicham chichastin nékamek? Tímiayi.

  21:38 Nuinkia amesha ¿Ejiptunmaya Shuárchakaitiam? ¿Nuik kuatru mir (4000) aents, mankartin tutai atsamunam yaruakchamkam? ¿Kapitiánjai meset najanataj tusa Túrachmakum?" Tímiayi.

  21:39 Tutai Papru Tímiayi "Núchaitjai. Antsu wikia Israer aentsuitjai. Sirisia nunkanam uunt pepru Tarsu Náartin ana nui akiiniaitjai. Tura waitneasam ju aents chichastin tsankatrukta" Tímiayi.

  21:40 Tura Kapitián, ayu, tutai, Papru watainium wajas, mitiat pujustarum tusa uwején takuimiayi. Tura aents itiatkarmatai Israer-chichamjai chichasmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar