Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - COLOSSIANS 4

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  4:1 ¶ Uunttirmesha, Atumí Uuntri atumin Wáiniuk nayaimpiniam pujatsuk. Tuma asamtai Atumí Yáinma jiatsuk pénker iniartiniaitrume.

  4:2 ¶ Yus áujkuram Nii yuminsarum asummiarum iniaitsuk áujsatarum.

  4:3 Incha Yus áujtustarum. Kristu-chicham yaunchu nekaachman Yamái étserkun sepunam pujajai. Tuma asamtai nuna shiir ankant etserkat tusarum áujtursatarum.

  4:4 Tura wi paant etserkatniuitiaj Núnisan etserkat tusarum áujtursatarum.

  4:5 ¶ Yus-shuarchajai shiir Túratarum Yus-Chichaman yajauch Enentáimturarain. Kakaram ajasrum tsawant ántrarum iniankasairap.

  4:6 Ti shiir chichamtin átiniaitrume tura Anturújamin átiniaitrume. Núnisrum Chíkich Chíkich Yus-chicham paant ujaktin nekaattarme.

  4:7 ¶ Ii aneamu yachi Tíkikiu Ashí Wínian ujatmaktatrume. Niisha wijiai métek Yúsnan pimpitsuk ti penker takasuiti.

  4:8 Nu asamtai ii jui pujajnia nuna ujatmak ikiantamprarat tusan akuptajrume.

  4:9 Núnisan ii aneamu yachi Unisemu niijiai winiawai. Niisha atum wéeaiti, tura Yusjai shiir wekaawai. Nu shuar Ashí jui Túrunamun ujatmaktatrume.

  4:10 Aristarku wi sepunam tsaninkia pujamur amikmaatmarme. Núnisan Markus, Pirnapí Kaná yachia nu, amikmaatmawai. Niisha nui jeamtai antukmarum Núnisrum pénker Wáinkiatarum.

  4:11 Justu Jesus Náartin amikmaatmarme. Júchik ainiawai Rúmanmaya Israer-shuar winia Yúsnan etserkatin atutkaru ainia nu. Túmainiak ti shiir ayamtikruiniawai.

  4:12 Epaprassha, atum Weeá, Krístunun etserin asa atumin amikmaatmarme. Niisha Ashí tsawant Yúsan áujeak Yusjai kakaarum tuke shiir Yus wakera nu Túrak tusa seatramprume.

  4:13 Wisha Epapras atumin ti Enentáimturman nékajai. Núnisan Rautiséanmaya shuarnasha tura Iarapurisnumia shuarnasha ti Páchiniawai.

  4:14 Rukas, aneamu Tsuákratin, Núnisan Témassha amikmaatmarme.

  4:15 Tura Rautiséanam pujuinia Nú Yus-shuarsha amikmaatruatarum. Núnisan Nímpiassha tura ni jeen irunainia Nú Yus-shuarsha amikmaatruatarum.

  4:16 Atum ju Papí áujsarum umikrum Rautiséanmasha Nuyá Yus-shuar áujsarti tusarum akupkatarum. Tura atumsha Núnisan Rautiséanmaya Papí Támatai atumsha áujsatarum.

  4:17 Tura ju Arkipiu titiarum: "Ii Uuntri Jesus ni takatrin suramsa nu pénker umikta" tawai, titiarum.

  4:18 Wi, Papru, winia uwejrujai Júchiniak aatkun amikmaajrume. Sepunam pujajna ju Enentáimturatarum. Yus shiir yainmakarti. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar