Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - EPHESIANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Yus nuna wakerakui Jesukrístu akatramuitjai. Jesukrístu nekas Enentáimtusrum Yus-shuar ajasrum Ipisiunam pujarmena nuna ju papin aatjarme.

  1:2 Yus ii Aparísha tura ii Uuntri Jesukrístusha waitnentramainia ásar imiatkinchanum shiir pujustinian yainmakarti.

  1:3 ¶ Ii Uuntri Jesukrístu Apari Yus nekas shiir awajtustiniaiti. Iisha Krístujai tsaninkiu asar ii Enentáin Ashí nayaimpinmaya ana nujai warasminiaitji. Túmaitkiui Yus nu waratain Ashí suramsaitji.

  1:4 Krístujai uwemprar ti shiir tunaajainchu Niijiai pujusarat tusa Yus, ju nunka atsaisha, anaitiamkamiaji.

  1:5 Yámankamtaiksha incha ti anenmak Jesukrístu Túrunamujai ni uchiri ajasat tusa wakerutmakmiaji.

  1:6 Ni aneamu Uchirijiai tsaninkiu asakrin nekas ti anenmaji. Nu Enentáimsar ti shiir awajsatniuitji.

  1:7 Yus ti anenmakrin ni aneamu Uchirí numpé puarmatai, nu jakamujai ii tunaarin akikmatramak uwemtikrampraitji.

  1:8 Tura ti anenmak ni Enentáimtairin tura nekatairincha suramsamiaji.

  1:9 Nujai shiir Enentáimturmak iin uwemtikrampratniun wakerutmakmiaj nuna, yaunchu nekaachman, Yamái paant awajturmaji.

  1:10 Ashí Jú nunkanam írunna nunasha tura nayaimpiniam írunna nunasha Kristu Ashí akupin ati tusa Yus tsankatkattawai. Nunasha Yus yaunchu Enentáimturu asamtai tsawant jeamtai Ashí Uminkiáttawai.

  1:11 Iisha Krístujai tsaninkiu asakrin Yus yaunchu achirmakmiaji Ashí Niiniu ana nuna tsankatramkatniun. Nunasha, Ashí Nii Túrana Núnisan, aya Nii wakera asa Túramiayi.

  1:12 Iikia Israer-shuar asar Kristu emka umirkakrin iin Imiá pénker Túrutmamun nekaawar Ashí shuar Yúsan ti shiir awajsamin ainiawai.

  1:13 Núnisan atumsha nekas uwempratin chicham antukrum Kristu nekas Enentáimtusurme. Túrarum Kristu-shuar ajasakrumin Yus ni shiir Wakanín akuptuktaj timia nuna akupturmakmai. Nuna tura "nekas Wíi shuaraitrume" tawai.

  1:14 Yamái Yusa Wakani ii Enentáin pujuruk tuke uwemtikramji. Tura takas umik nu tsawantai Ashí tsankatramkattaji. Tura ii Enentáin Pujá asamtai Yus ukunam Niijiaisha ashi tsankatramkattaj nu paant nékaji. Maa, Yus ti penker asamtai Niin Ashí ti shiir awajsarti.

  1:15 ¶ Atum ii Uuntri Jesukrístu nekas Enentáimtamuncha tura Ashí Yus-shuarjai shiir awajnaiyamuncha antukjai.

  1:16 Túran shiir Enentáimkiun Yúsan áujkun tuke Yúminkiajai.

  1:17 Ii Uuntri Jesukrístu Apari Yus ti shiir asamtai Niin áujeakun ni Wakani ni nekatairin suramas Ashí jintintramawarti tusan seajai. Nujai nuna nankaamas Yus nekaattarme.

  1:18 Tura Enentáimincha paant Enentáimtikramprarti tusan seajai. Nujai shiir Túrutmataj tusa achirmakuitrum nu nekaattarme. Nu arantcha Imiá Shíira nu, Yus ni shuarin Ashí tsankatkattana nusha nekaattarme.

  1:19 Nu arantcha Yus umirkurin ti kakaram tujincha asa iin Yáinmaj nu nekaattarme. Tura nu kakaram ti kakaram asamtai

  1:20 nujai Krístun jakamunmaya iniantkimiayi. Tura nayaimpiniam Jukí ni untsuurini akupin pujutainium apujsamiayi.

  1:21 Tura Ashí ju nunkanam akupin ainia Nújaisha tura ukunam nunka átatna nui akupin áminia Nújaisha tura Ashí akupin ainia Nújaisha tura Ashí naari nékamu ainia nujaisha Yus Krístun Ashí nankaamas akupin najanamiayi.

  1:22 Tura Ashí írunna nu, Krístun umirkartin ainiawai. Tura Yuska Krístunak Ashí Yus-shuara Akupniuri awajsamiayi. Túramtai Kristu ni shuari muuké aintsankete.

  1:23 Tura Ashí nunkanam Yus-shuar ainia nu Kristu Ayashí najanainiawai. Tura Kristu Ashí ni ayashin pimiutkaiti tura nu arantcha Ashí írunna nunasha pimiutkaiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar