Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - EPHESIANS 2

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  2:1 ¶ Atum yajauch Túrakrum tunaanum tuke wekaakrum Yúsnumia kanakin asarum Jákauyarme.

  2:2 Nu tunaanum Jú nunkanam pujuinia nujai métek tuke wekainiuyarme. Túrarum uunt iwianchi wakeramuri umirniuyarme. Uunt iwianch Ashí Yúsan umirainiatsna nuna akatenawai.

  2:3 Ashí iisha Núnisrik yaunchu nu shuarjai métek ii Ayashí wakerakmu umirniuyaji. Tura ii Enentái wakeramusha umirniuyaji. Tuma asar tura tunaajai akiinia asar Chíkich shuarjai métek ti kajernakmiaji.

  2:4 ¶ Antsu Yus ti waitnenkartin asa iin ti anenmamiaji.

  2:5 Tuma asa ii tunaanum tuke jaka pujarnin Krístujai métek iwiaaku awajtamsamiaji. Aya ti anenkartin asa uwemtikrampramiaji.

  2:6 Tura Krístujai métek iniantamkimiaji. Nuyá Jesukrístujai métek, akupin pujutainium yamaisha apujtamas tuke nupetkatniun tsankatramkaitji.

  2:7 Nujai ni ti anenkratmarincha tura Kristu Túrunamujai waitnentrampramuncha tuke iniaktusmin átatui.

  2:8 Jesukrístu nekas Enentáimta asakrumin Yus waitnentramar uwemtikrampraiti. Juka átumkeka Túrunachuitrume. Antsu Yuska Ninki Kuítchajai suramsaitrume.

  2:9 Shuar ni Takatríjiai uwempratniuitkiunka nankaamantu Enentáimsainti winia kakarmarjai uwemprajai tusa. Nu Enentáimsatniuka Atsutí tusa Yuska átumka takaatsrumnin uwempratniun suramsamiarme.

  2:10 Yus najanamuitji. Kame Jesukrístujai Tsaníakrin yamaram iwiaakman suramas tuke pénker Túratniun najatmamji. Yáunchuk nuna Enentáimturmasmiaji.

  2:11 ¶ Nuik ámarum nu Enentáimpratarum. Ashí Israer-shuar ni Ayashín tsupirnaku ásar Ashí Israer-shuarchan, tsupirnakcha ainiakui, penké Yúsnachua Núnis Enentáimtuiniawai. Tura atumsha Israer-shuarcha asakrumin "tsupirnakcha" turamniuyarme.

  2:12 Nuik Krísturtinchauyarme. Israer-shuarcha asarum Ashí ni Túrutairisha tura Ashí Yus niin tsankatkarmasha nekaachuyarme. Tura Jú nunkanmaya asarum nekas Yusa nu Enentáimtichuyarme tura shiir pujustin Nánkamsarum Enentáimpramarme.

  2:13 Antsu yamaikia Krístujai tsaninkiu asarum, yaunchu Yusaíya Yajá pujuwitiatrum, yamaikia Kristu numpé Puármatai ni jarutramkamujai Tántaitrume.

  2:14 ¶ Israer-shuarjai Israer-shuarchajai nemasmanaikiar ajapén péenkramu ámiaji. Tura Kristu nuna Sáaki nawamnaimtikramkamiaji. Tura chikichik shuar najatmamiaji.

  2:15 Nuik aya Israer-shuar Muisais akupkamu Untsurí armia nuna umirkatin ainiak nujai Chíkich shuarjai nemasmanainiarmiayi. Tura Kristu jaka nu akupkamun ántar awajas chikichik shuar yamaram awajtamsamiaji.

  2:16 Núnisan ámiayi. Kristu Krúsnum jaka nemasjai mai apattamak chikichik awajtamas Yusjaisha nawamnaimtikramkamiaji.

  2:17 Kristu taa nawamnaikiatniun chichaman Israer-shuaran ujakmiayi. Tura nu chichamnak atumin Yus nékachuyarmena nunasha ujaktinian akupkamiayi.

  2:18 Yamaikia Israer-shuartisha tura Israer-shuarchasha mai metek Kristu Túrunamujai tura Yusa Wakani takaku asar Yusai jeatniuitji.

  2:19 Tuma asamtai yamaikia Chíkich shuarchaitrume, antsu Ashí Yus-shuarjai métek ajasuitrume. Nekas Yusa shuarintrume.

  2:20 Atum uunt jea jeamma Núnisaitrume. Uunt jea jeamtin, emka kaya apujtuktiniaiti jea ti wewe Atí tusa. Núnisan yaunchu Yúsnan etserniusha tura Kristu akatramurisha Yus-Chichaman etserainiak Imiá nekas Enentáimtustinia nuna apujtukarmiayi. Tura Ashí nujai nankaamas Jesukrístu Enentáimtustiniaiti.

  2:21 Jea apujtukmari Kristu asamtai Nii ti penker ekeniar jea jeamnaki wéawai. Tura ii Uuntri Krístujai Yusa Jee ti shiir átatui.

  2:22 Núnisrumek atumsha Krístujai tsaninkiu asarum átum Ashí Yus-shuarjai Yusa Jeeya aintsan ajasuitrume. Tura Yusa Wakani Ashí Yus-shuara Enentáin Pujú asamtai nekas Yusa Jeente.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar