Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - EPHESIANS 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Nekas Yusa Uchirí aneamu asarum Nii tura Núnis Túratin wakeruktarum.

  5:2 Kristu iin anenmaj Núnisrum anenaitiarum. Kame ii tunaarin akikmaktaj tusa Jákatniunam surumakmiayi. Túramtai Yus shiir Enentáimtusmiayi.

  5:3 ¶ Yusna asarum tsanirmatniusha yajauch Túratniusha tura Jú nunkanmayan ikiaunkatniusha ishichkisha Enentáimtuschatniuitrume.

  5:4 Natsanmaincha, ántar chichamsha yainmakchamnia asamtai chichaschatniuitrume. Antsu Yus shiir yuminsatniuiti.

  5:5 Shuar Chíkich nuwajai tsanirmakka tura Ashí yajauchin wakerakka tura Jú nunkanmayan ikiaunkatniun wakerakka Yusai Kristu akupea nui penké pachiinkiachminiaiti. Kame ju nunkanmayan ikiaunkatin ántar-yus tikishmatratniua nujai métekete.

  5:6 Nu Túramniaiti tusar ántar chichamjai anankramacharti. Warí, nuna Túruiniakui Yúsan umirainiachun Yus ti Asutiáwartatui.

  5:7 Tuma asamtai nu shuar penké pachischatniuitrume.

  5:8 Yáunchuka atumsha kiritniunam wekainiuyarme. Tura yamaikia Krístujai tsaninkiu asarum pénker Tsáapninium wekaarme. Shuar Tsáapninium wekainia nujai métek wekasatarum.

  5:9 Tsáapninium wekainiaka shiir awajkartincha tura nekas chichamtincha tura pénker Túrin ainiawai.

  5:10 Ii Uuntri Kristu wakeramu nekaatin wakeruktarum.

  5:11 Kiritniunam wekainia nu Túramu pachisairap. Antsu nu shuar Tsáapninium enkeatarum.

  5:12 Ni uuk Túruinia nu áujmatsatin natsanmainiaiti.

  5:13 Tura Ashí Tsáapninium itiamu Ashí paant ajawai. Tsáapnikia Ashí paant awajeatsuk.

  5:14 Nu asamtai Yus-Papinium tawai: "Kanaruitme nu Shintiártá. Jakamunmaya Nantáktiá. Tura Kristu Tsáapin awajturmastatui." Tu aarmaiti.

  5:15 Nu asamtai átum Túramu iimiastarum. Nékachu aintsarum pujusairap. Antsu pénker Enentáimprarum wekasatarum.

  5:16 Pénker Túratin tsawant Wasúrkáip. Tunáa ti pampaatsuk.

  5:17 Enentáincha airap. Ii Uuntri Kristu warinia wakera nu Enentáimtustarum.

  5:18 Nampekairap. Nampeakmeka aya yajauch ajame. Antsu Yusa Wakani winia Enentáirui takamtsuk pujurtusti, tu Enentáimsatarum.

  5:19 Túrarum Yus shiir Enentáimtakrum Yus-kanta kantamkirum shiir áujnaisatarum.

  5:20 Ii Uuntri Jesukrístu Náarijiai Ashí irunna nu Yus Apa tuke yuminsatarum.

  5:21 ¶ Yus-shuar asarum Nuámtak umirnaikiatarum. Túrakrum Kristu shiir awajsattarme.

  5:22 Núwaka Krístun umirna Núnisan ni aishrincha umirkatniuiti.

  5:23 Kristu ni shuarin akupeana Núnisan aishmansha ni nuwen akupkatniuiti. Kristu ni shuarin ayashimiak ni muuké aintsankete. Tura niin uwemtikiartiniaiti.

  5:24 Nu asamtai Yus-shuar Krístun umirin ainiawai. Núnisan Ashí ana nujai nuwa ni aishrin umirkatniuiti.

  5:25 Kristu ni shuarin ti aneak niin Yáintaj tusa Jákatniun surumakmiayi. Núnisrumek aishmantirmesha atumi nuwé aneatniuitrume.

  5:26 Kristu Ashí ni shuarin ni Chichamejai tura entsajai nijiar Ní shuar pénker árat tusa jakamiayi.

  5:27 Nujai Ashí ni shuarin tunaarinniuchu tura yajauch Máatrachu antsu ti penker shiir awajas Niiní ejetaj tusa Túramiayi.

  5:28 Núnisan aishman ni Ayashín anea Núnisan ni nuwen aneatniuiti. Shuar ni nuwen aneak nujai ni Ayashíncha aneawai.

  5:29 ¿Yaki ni Ayashín nakitniuit? Antsu pénker Wáiniuk áyureatsuk. Kristu Núnisan ni shuarin wainiui

  5:30 ni Ayashí asamtai. Kame ni Ayashí muchitmarintji.

  5:31 "Tuma asamtai aishman ni Aparíncha Nukuríncha ikiukin ni nuwejai tsaninkiar chikichik ayashtin ajainiawai." Tu aarmaiti.

  5:32 Nusha Kristu ni shuarijiai Tsaninmán tawai. Nuka yaunchu nekaachma yamaikia nekanaiti, tura ti Enentáimturtiniaiti.

  5:33 Tura Núnisan Ashí aishmantiram Atumí nuwé Atumí Ayashía Nútiksarmek aneatniuitrume. Nuwasha ni Aishrín umirkatniuiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar