Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - EPHESIANS 6

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  6:1 ¶ Uchitirmesha, Yus-shuar asarum apasha nukusha umirkatarum. Nuka ti pénkeraiti.

  6:2 Emka akupkamu "umirkam nekas shiir átatme" tana nu Júiti: "Apasha nukusha umirkata.

  6:3 Túrakmeka shiir átatme tura Jú nunkanam Untsurí tsawant pujustatme" tawai.

  6:4 Atumsha, uchirtintirmesha, Atumí uchiri ántrarum akajkairap. Antsu Yúsan shiir Enentáimtusarat tusarum ti pénker jintinkirum tsakatmartarum.

  6:5 Takakmautirmesha, Atumí uuntri ju nunkanam pujuinia nu ti penker umirkatarum. Kristu umirkatniua aintsarum wishiktsuk ashamakrum tuke Enentáijiai takarsatarum.

  6:6 Aya Wáitmakui shiir Enentáimtursat tusarum pénker takarsairap. Antsu Kristu takarniuria Núnisrum Ashí ame Enentáimjai Yus wakera nu Túratarum.

  6:7 Aya Shuárnak Yayá Nútiksarum takasairap. Antsu ii Uuntri Kristu takarsatniua Nútiksarmek ásump Enentáijiai takastarum.

  6:8 Kame Chíkich Chíkich ni takasmajai métek akinkiartatui. Ii Uuntri Kristu nu shuar pénker Túramujai métek akiktatui.

  6:9 Tura atumsha, iniamniutirmesha, Atumí takartamu Wakaní Mántutsuk shiir Enentáijiai iniartarum. Nekas Enentáimpratarum. Ii Uuntri nayaimpiniam pujana nuna niisha atumjai métek umirainiawai. Tura Yuska Ashí shuaran akantsuk métek iyawai.

  6:10 ¶ Wátsek, yatsuru, ii Uuntri Yusjai tsaninkiu asarum ni ti kakarmarijiai iwianchjai Máanaiktin kakaram ajastarum.

  6:11 Apach Máanainiak jiru entsarua Núnisrum Yus susamujai entsartarum. Nujai íwianch nupettamkui tariartatme.

  6:12 Kame Yusna Takáa asar penké aentsjai Máaniatsji antsu yajauch wakan kakaram írunna nujai Máaniaji. Niisha ju nunkanam, kiritniunma aintsan, tunaanum wekainia nuna akupin ainiawai.

  6:13 Jiru entsartinia aintsarum Yus Súramna nu entsartarum. Nu entsarmajai itiurchat tsawant taritra nupetkarum tuke tariarum wajastatrume.

  6:14 Wats, nekas tariartin nekas chicham emenmamatarum. Tura pénker Túratniujai jatairum ajaktarum.

  6:15 Suntar iwiarnak sapatan Aweá aintsarum Yusa shiir chichame etserkatin iwiarnartarum.

  6:16 Nuyasha Ashí nankaamas, tantar takustinia aintsan, Yus tuke nekas Enentáimtustarum. Nujai íwianch Eketrámkamusha uwemturtatme.

  6:17 Múukem ajaktincha Kristu uwemtikrampramu Múukmiin etsenkruktarum. Tura Yus-Chicham Puniáa aintsan achiktarum. Nuka nekas Yusa Wakaní puniarinti.

  6:18 Yusa Wakaníjiai Yus áujeakrum tuke seatniuitrume. Tura tuke aneara pujustarum wake mesetsuk, tura Ashí Yus-shuar ainia nusha Yus áujtustarum.

  6:19 ¶ Núnisan winiasha áujtursatarum. Wi sepunam pujayatan Yus winia chichastinian surusat tusarum seatritiarum. Tura wi chichaakun sapijmiatsuk Shiir-chichaman yaunchu nekaachma paant awajsat tusarum áujtursatarum.

  6:20 Yus nu chichaman etserkatniun akuptukuiti. Nuna Túrakun sepunam pujajai. Sapijmiatsuk etserkat tusarum Yus áujtursatarum.

  6:21 Ii aneamu yachi, Tíkikiu, Ashí wi Túramun ujatmaktatui. Niisha Ii Uuntri Krístunu etserkatniun ti penker Yáinniuiti.

  6:22 Tuma asamtai ii jui pujamun ujatmak ikiantamprarat tusan akuptajrume.

  6:23 Yus Apasha tura ii Uuntri Jesukrístusha Ashí Yus-shuartirmin anenmak shiir imiatkinchanum pujustinian suramsarti. Tura Niin tuke nekas Enentáimtustinian suramsarti.

  6:24 Ashí ii Uuntri Jesukrístun tuke Enentáijiai aneana nuna Yus shiir Yáintí. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar