Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - PHILIPPIANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Papru Timiutéujai Jesuskrístu takarin asar Ashí Yus-shuar Jiripius péprunam pujarmena nu ju Papí akuptaji. Yus-shuaran wainin árumna nusha tura Yus-shuaran yain árumna nusha Ashí Yus-shuarsha nunisan Yusna asarum tura Jesukrístujai tsaninkiu asakrumin ju Papí aateajrume.

  1:2 Yus ii Aparísha Jesukrístu ii Uuntrisha atumin waitnentramainia ásar imiatkinchanum tuke shiir pujustinian yainmakarti.

  1:3 ¶ Ashí tsawant atumin Enentáimtakun Yúsan tuke shiir Yúminkiajai.

  1:4 Yúsan áujeaknasha ti warasan seatjarme.

  1:5 Kame iikia Yámankamtaiknumia Yus-Chicham métek Yáiniáikiar iniaitsuk takasuitji.

  1:6 Yus Atumíin ti pénker awajsatniun nankama asa Núnisan Jesuskrístu Táatsain tuke shiir Awájtámki nekas pénker najatmattarme. Nuka ti nekasaiti.

  1:7 ¶ Atumin Ashí ti aneajrume. Kame wi sepunam pujakun Yus-Chichaman akasmatkun tura Yus-shuar kakararti tusan takaakui átum Yáintiarme. Yus ti anenkartin asa nu Túratniun mai metek Tsankatrámkaitji. Tuma asamtai atumin Júnisan Enentáimtustin ti penkeraiti.

  1:8 Jesukrístu anenkrattairijiai wi atumin aneamun Yussha paant nékarui.

  1:9 ¶ Yúsan áujeakun anearmena Nú nankaamas aneak tusan seatjarme. Tura Nújaisha ti neka ajasrum

  1:10 Ashí pénkera nu achikiuk tusan Yúsan áujtajrume. Atumin nu Túrunamtainkia yamaisha Tunáajainchu pujustatrume tura Kristu Támatai sumamashtatrume.

  1:11 Núnisan Jesukrístu kakarmarijiai Ashí pénker Túrin átatrume. Tura Nújai Ashí shuar Yúsan ti shiir Enentáimturartatui.

  1:12 ¶ Winin Túrunamu itiurchat ain nujai uwempratin chicham nekas pampaawai. Nu nekaatarum tusan wakerajrume, yatsuru.

  1:13 Iis, uunt akupniu suntarisha tura Ashí shuarsha wi Krístunun etseru asan sepunam pujamun paant nékainiawai.

  1:14 Ti Untsurí Yus-shuar wi sepunam enketman nekaawar ii Uuntri Jesusan nekas Enentáimtusar sapijmiatsuk Yus-Chichaman etserainiawai.

  1:15 Kame shuar awai winia kajertuiniak tura nankaamantu Enentáimtumainiak Krístun Páchiniawai. Antsu Chíkich shuarka nekas Enentáijiai Krístun etserainiawai.

  1:16 Yajauch shuarka Krístun shiir Enentáimtutsuk antsu Ashí shuar Ní chichamenak anturkar Wíi shuar ajasarat tusar etserainiawai. Túruiniak wisha sepunam pujakui nu arant itit awajtustinian wakerutainiawai.

  1:17 Antsu pénker shuar Krístun nekas aneenak etserainiawai. Nu uwempratin chicham Imiá penkeraiti wi titin asamtai winiasha anentainiak shiir etserainiawai.

  1:18 Wats, mai metek Chíkich yajauch Enentáijiai tura Chíkich shiir Enentáijiai Krístun etserainiakui shiir Enentáimjai. Tura nuna nankaamas shiir Enentáimprattajai.

  1:19 Kame Yus áujtursa asakrumin tura Jesukrístu Wakanísha yaintiu asamtai ti pénker uwempran jiinkittiajai.

  1:20 Nekas juna wakerajai: Natsamtsuk uunt akupniun Jesukrístun paant ujakartinian wakerajai. Nujai Winí Kristu kakarmari pujamu ti paant nekanattawai. Mántuiniakuisha tura Mántuiniachkuisha ashamatsjai. Aya Kristu kakarmarin Winí nankaamas nekaawarat tusan wakerajai.

  1:21 ¶ Wíjiainkia ju nunkanam iwiaaku pujakun aya Krístunak Enentáimtakun pujajai. Tura Jákatniusha jui pujajnia nuna nankaamas pénkeraiti.

  1:22 Ju nunkanam pujakun Uunt Jesusnan takasminiaitjai. Nu asamtai tunatsuk achiktaj nékatsjai.

  1:23 Wíjiainkia itiurchataiti mai achiktin. Jákatniuncha wakerajai Krístujai tsaninkian pujustaj tusan. Wíjiainkia nu Imiá pénkeraiti.

  1:24 Túrasha atumin Yáintaj tusan tuke ju nunkanam iwiaaku pujusminiaitjai.

  1:25 Kame tuke pujustatjai nékajai. Núnisnak atumjai pujakun Yus nekas Enentáimtakrum nankaamas waraakrum tuke katsuaruk tusan Yáintatjarme.

  1:26 Nu asamtai wi atumjai pujakui Jesukrístu yuminsarum shiir warastatrume.

  1:27 ¶ Kristu chichame ti penker asamtai atumsha aya pénkera nuke Túratarum. Wi atumjai pujaknasha tura Yajá pujaknasha átum ti shiir Túrarmena nuna antuktinian wakerajai. Ashí shuar uwempratin chichaman nekaawar umirkarat tusarum chikichik Enentáijiai kakaram ajastarum.

  1:28 Atumí nemasrisha ishichkisha sapijmiamtikramkarain. Nu Túrakrumin nu shuar emesratniunam weena nusha tura átum uwempratniusha paant nekanattawai. Núnisan Atí tusa Yus Túraiti.

  1:29 Krístunu asarum Nii nekas Enentáimtustinniasha tura Niiniu asarum Wáitsatniusha Yus anenma asa tsankatramkaitrume.

  1:30 Yus-Chicham pamparat tusar maimetek ti Takáa asar Wáitiaji. Wi nuik ti takasmaj nu nekamarme. Tura Yamái tuke takaaj nusha ántarme.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar