Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - HEBREWS 6

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  6:1 ¶ Uunt ajastai. Krístunu ana Nuyá aya Yúpichuchia nuke Enentáimtutsuk nu arantcha unuimiartai. Kame emka unuimiartinia nu ju ainiawai: shuar ni tunaarin Jákatniunam Júana nuna Kúntuts Enentáimtur Yúsan shiir Enentáimtustincha,

  6:2 imiantinnium nekaatniusha, Yus-shuar yainmanum uwejé awantsatniusha, jakamunmaya nantaktincha, tura sumamtikiatin tsawanta nu nekaatniusha.

  6:3 Tura Yus Yáinmakrin nuna nankaamas nekaattaji.

  6:4 Shuar Yusna nuna nekaanka tura Yus susamun takakkunka tura Yusa Shiir Wakaní kakarmarin nekapsaitkiunka

  6:5 tura Yusa chichamencha pénkeraiti nekaanka tura Yusa kakarmari ukunam nunka yamarmanum takastatna nuna Yamái nekapeakka,

  6:6 nu shuar nuna nakitiak kanakniaka atak ni tunaarin Enentáimtak ikiuktinian wakerachuk tujinkiattawai. Warí, Ní Enentáijiai Yusa Uchirin Krúsnum Máiniaiti Túrak Ashí iimiainiai natsanmain awajeawai.

  6:7 Nu shuar yajauch nunka aintsan ainiawai. Yumi Yútakui pénker nunka arakan pénker tsapatmakka arakmaun yayawai. Túramtai Yus shiir Enentáimiui.

  6:8 Antsu Jankí nupan tsapatmakka nu nunka yajauchiiti. Yus aeseak emesrattawai.

  6:9 ¶ Aneamu Yatsurú, tu chicharkursha, Nú shuarchaitrum nu nékaji. Antsu uwempra asarum Nú pénker Túrattarme.

  6:10 Yus ti pénker asa átum takasmancha tura ni aneakrum Yus-shuar yainmancha kajinmatkishtatui. Tura yamaisha tuke Túrarme.

  6:11 Tura nuik Túrarmena Núnisrumek tuke iniaitsuk kakaram takasrum Ashí Yus tsankatramkatta nu Wáinkiattarme. Núnisan Atí tusar wakeraji.

  6:12 Nakimtsuk kakaram ajastarum. Niiniua nuna Yus ni shuarin susattawai. Tura shuar Yúsan Enentáimtak shiir Enentáijiai Nákakka nuna wainkiattawai. Tu takastarum tusar wakeraji.

  6:13

  6:14 Yus yaunchu Apraámjai chichaak "Ti nekas shiir awajsattajme tura ti nukap pampamtikrattajme" Tímiayi. Nuna taku Imiá nekas tajai tusa tura Chíkich Niijiai nankaamas uunt atsakui imia Ninki pachiimias tumammiayi.

  6:15 Tutai Apraám Yáitmataik Nákas Yus timia nuna Wáinkiamiayi.

  6:16 Shuar "nekas tajai Yus iirui" Tákunka Chíkich niijiai nankaamas uuntan Páchiawai. Tura tu chichasmatainkia Nuyánka Imiá nekas tana nu nekaamniaiti.

  6:17 Tuma asamtai Yuska "ti nekasan Yapájítsuk Túrattajai" tusa imia Ninki pachiimias tumammiayi. Nujai ni tsankatkamun Júkiartatna nu shuar Yus ti nekas umiktatna nuna nékainiawai.

  6:18 Yus penké Wáitruachmin asa áyatik ni tamajai nekasaiti. Nuna arant nuikia imia Ninki pachiimias ti Ikiakátmaji iin. Nujai iisha uwempratai tusar Niiní weamkatikia tsankatramkattajnia nu ti shiir Enentáimsar Wáinkiatin Nákaji.

  6:19 Nu Enentáimsar kakaram ajaji. Yusaiya iin umuchtiamkamnia penké atsawai. Yusai áchitkia asakrin ti kakaram emettamji.

  6:20 Jesussha emka Yusai Wayá mash iwiarturmaji. Tura Mirkiseték amia Núnisan Niisha Yamái tuke amuukashtinian Yúsnan pujurniu uuntri ajasuiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar