Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 11

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  11:1 ¶ Petania péprunam aishman, ni naari Rásaru, jaa pujumiayi. Nu péprunam Marí ni kaijiai Mártajai pujumiayi.

  11:2 Niisha Rásaru umai ármiayi. Nu Marisha ukunmanka kunkuinian sumak Jesusan kuer ni Intiashíjiai japirmiayi.

  11:3 Tura Rásaru jaakui ni umai Jesusan chichaman akuptuiniak tiarmiayi "Uunta, ame amikrum jaawai."

  11:4 Jesussha nuna antuk Tímiayi "Tuke jakataj tusa jaatsui. Antsu Yusa kakarmarisha tura ni Uchirí kakarmarisha Jú sunkur Tsuármanum paant Atí tusa jaawai."

  11:5 Jesus Mártancha ni kaincha tura ni umai Rásaruncha nekas aneemiayi.

  11:6 Túmaitiat Rásaru jaawai taman antukiat ni pujamunam Jimiará tsawant pujusmiayi.

  11:7 Nuyá ni unuiniamurin "Ataksha Jutía nunkanam Wetái" Tímiayi.

  11:8 Tura ni unuiniamurisha tiarmiayi "Uunta, nuiksha Israer-shuar kayajai tukurmar mantamatai Tícharmaka. żNui ataksha wétai Támek?"

  11:9 Jesussha ju métek-taku chichaman Tímiayi "Tsawaikia Páantchakait. Tsawai wekaana nu paant asamtai tukumkashtatui.

  11:10 Tura kashi wekaana nusha kirit asamtai Tukumkáttawai. Núnisan Wíi tuke pujakun winia takatrun takastiniaitjai. Túraknasha itiurchatan Wáinkiashtatjai."

  11:11 Nuyásha Jesus atak Tímiayi "Ii amikri Rásaru kanarai. Wi ishintiartatjai."

  11:12 Tutai ni unuiniamuri tiarmiayi "Uunta, aya kanarka nuinkia pénker ajastatui."

  11:13 Jesuska Rásaru jakamu nékayat "kanarai" Tímiayi. Tura ni unuiniamuri Rásaru kajinmakua aintsan kanarai Enentáimprarmiayi.

  11:14 Jesus nuikia ti paant Tímiayi "Rásaru yamaikia jakayi.

  11:15 Tura nui pujuscha asan Kúntuts pujatsjai. Jean Túrattajna nu iisrum ti nekas Enentáimtursattarme. Nuna nekaan shiir Enentáimjai. Wátsek, iyutai."

  11:16 Nuyá Jimiampramu Tumas Chíkich unuiniamuri nui armia nuna "Iisha weri Niijiai métek jakatai" Tímiayi.

  11:17 ¶ Nui taa, Rásarun kuatru tsawant ikiusman Wáinkiamiayi.

  11:18 Petania pépruka Jerusarénnumia Menaintiú kirumitru ainis Tíjiuchiiti.

  11:19 Tuma asamtai untsuri Israer-shuar Mártasha Marísha, ni umai jakamtai uutkui atsankrataj tusa weriarmiayi.

  11:20 Mártasha Jesus Tíjiuch ajasun Nekáa inkiuntajtsa wémiayi. Antsu Marikia Jeá pujumiayi.

  11:21 Tura Marta Jesusan inkiun Tímiayi "Uunta, Ame pujakminkia winia umar Jákachaayi.

  11:22 Tura tuke nékajai Ashí Yus seamna nuna Súramui."

  11:23 Jesussha Tímiayi "Ame umaimisha nantaktiatui."

  11:24 Mártasha Tímiayi "Nekas, Ashí amuamunam Jákaru nantaktin tsawantai nantaktiatui. Nuna nékajai."

  11:25 Nuyá Jesus Tímiayi "Iwiaaku átinia nérentin asan Wikia iniantkartiniaitjai. Winia Enentáimturna nuka jakasha nantaktiatui.

  11:26 Tura Ashí iwiaaku pujana nusha Winia Enentáimturaka penke Jákashtatui. żNu nekasaiti tu Enentáimtamek?"

  11:27 Niisha "Ee, Uunta, ame Yusa Uchirínme. Krístuitme, uwemtikkiartin Jú nunkanam Tátinia nu" Tímiayi.

  11:28 Mártasha nuna ti, ni kai Marin untsuk úukan Tímiayi "Uunt jui taa untsurmawai."

  11:29 Marisha nuna antuk Wárik wajaki Jesusa iyuttsa wémiayi.

  11:30 Jesussha péprunam jeatsuk Marta inkiunmanum pujumiayi.

  11:31 Marí wari wajaki wématai Israer-shuar nu jeanam atsankrattsa pujuiniasha nuna iisar weriarmiayi. Iwiarsamunam uuttiasa wéatsuash tusa weriarmiayi.

  11:32 Marisha Jesus pujamunam Jeá tikishmatar Tímiayi "Uunta, Ame pujakminkia winia umar Jákachaayi."

  11:33 ¶ Jesussha Marincha tura niijiai uutuncha Wáiniak Wáitnentaimta asa ti Kúntuts pujusmiayi.

  11:34 Tura "Tui iwiarsamarum" Tímiayi. Niisha "Uunta, iitia" tiarmiayi.

  11:35 Jesussha uutmiayi.

  11:36 Israer-shuarsha "Ti aneatsuk" tiarmiayi.

  11:37 Tura Chíkich "Kusuru Tsuáruchukait. Nii pujakuisha Rásaru Jákaampiash" tiarmiayi.

  11:38 Jesussha ti kuntuts Enentáimiar iwiarsamunam Weankámiayi. Náinnium asa paka taurma áuyayi. Tura kaya atutkamuyayi.

  11:39 Tura Jesus "Kaya jurustarum" Tímiayi. Rásaru umai Marta Tímiayi "Uunta, kuatru tsawant Jákaiti. Mejeatsuk' Tímiayi.

  11:40 Tura Jesus Tímiayi "Yus Enentáimtakmeka Yusa kakarmari Wáinkiattame Tíchamkajam."

  11:41 Nuikia kayarin uratiarmatai Jesus nayaimpin iis Tímiayi "Aparu, Winia anturtakmin yuminsajme.

  11:42 Winiasha tuke anturtame tura ju shuaran pénker Enentáimtikrataj tusan tajai. Ame akuptukuitmena nuna nekarmawarti."

  11:43 Nuna tinia kakaram untsuak "Rásaru Jíinkitia" Tímiayi.

  11:44 Nujainkia penuarmartiuk jiinkimiayi. Yapinmasha jaanchjiai ijiamuyayi. Tura Jesus "Atirtarum. Wéti" Tímiayi.

  11:45 ¶ Untsurí Israer-shuar Marin nemariaru Jesus Túramun iisar Enentáimtusarmiayi.

  11:46 Tura Chíkichkia Pariséunam wear Jesus Túramun ujakarmiayi.

  11:47 Nuna antukar Pariséusha Israer-patri uuntrisha Ashí naamka uunt armia nujai iruntrar tiarmiayi "żWarí itiurkamniait? Nu shuarka aentsti tujintiamun ti Túratsuk.

  11:48 Aya Júnik iniaiyakrinkia Ashí shuar Niin Enentáimtuschartatuak. Nuyá Rúmanmaya apach taar mesetan najanawartatui tura iin amutmakar Yusa Uunt Jeencha emesrartatui."

  11:49 Nu uwitin Kaipias Israer-patri uuntriyayi. Niisha Tímiayi "Atumka nékatsrume.

  11:50 żAshí Israer-shuar mesertin pénkerkait. Antsu aya chikichik shuar Jákatin pénkerchakait?" Tímiayi.

  11:51 Kaipiaska aya ni Enentáimmiajain Tíchamiayi. Antsu nu uwitin Israer-patri uuntri asamtai Yus nuna Enentáimtikramiayi. Nújainkia Israer-shuar Jesus jaruktinian ujakmiayi.

  11:52 Tura aya Israer-shuarnakcha antsu niijiaisha Ashí nunkanam Yus-shuar ajasarun irurtajtsa Jákatniuyi.

  11:53 Tuma asamtai nu tsawantinin Israer-shuara uuntri Jesus Máatai tusar áujmatsarmiayi.

  11:54 Nu asamtai Jesus paant wantiniak Israer-shuarnum wekaichmiayi. Antsu Jutía nunkanmaya jiinki atsamu nunkanam Eprain pepru Tíjiuch wémiayi. Tura nui pujusmiayi ni unuiniamurijiai.

  11:55 Israer-shuara namperi paskua ishichik jatemsamtai Untsurí shuar Yajá péprunmaya Jerusarénnum Káunkarmiayi. Kame paskua jeatsain Muisais timia Núnisan ni Ayashísha Enentáisha iwiarnarat tusa wakeriarmiayi.

  11:56 Jesusnasha eak yujarmiayi. Tura Yusa Uunt Jeen pujusar nuamtak aniniaisar "żWarí Enentáimiam. Jístanam tatimpiash?" tiarmiayi.

  11:57 Pariséusha Israer-patri uuntrisha akupainiak "Jesus Pujá nekaamka ujatkata" tiarmiayi. Jesusan sepunam enkeatai tusar tiarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar