Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 12

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  12:1 ¶ Paskua Jísat jeatin sais tsawant ajasmatai Jesus Petania péprunam wémiayi. Jesus jakamunmaya iniantkimia Nú Rásaru nuin pujumiayi.

  12:2 Jesus jeamtai ayurawarmiayi. Rásarusha niijiai Yurumámiayi. Mártasha yurumkan iwiasmakmiayi.

  12:3 Tura Marikia kunkuinian ti kuitjai ritru ajapén sumak itiamiayi. Tura Jesusa nawen kuer ni intiashijiai japirmiayi. Jeasha nu kunkuinjai ti shiir kunkunmiayi.

  12:4 Jútas Iskariúti, Semunka Uchirí, nui pujumiayi. Niisha Jesusa unuiniamurintiat ukunam Jesusan surukmiayi Máawarat tusa. Niisha Tímiayi

  12:5 "żUrukamtai nu kunkuinian ti kuitjai surukchama Kuítrinchan Súsatniun?"

  12:6 Kame Kuítrinchan Enentáimtak Tíchamiayi. Antsu unuiniamu Kuítrin wainkia asa Yúpichuch kasamkamniuyayi. Tuma asa nuna Tímiayi.

  12:7 Tura Jesus Tímiayi "Iniaisata. Wi iwiarnakui kuératniun sumak ikiurtusuiti.

  12:8 Kuítrincha tuke atumjai íruntsuk. Antsu Wikia atumjai tuke pujuschattajai" Tímiayi.

  12:9 Israer-shuarsha Jesus Petania péprunam pujan antukar Jesus iistaitsar weriarmiayi. Rásaruncha Jesus jakamunmaya iniantkimiua nusha iyutai tusar wearmiayi.

  12:10 Túramtai Israer-patri uuntrinkia chichaman jurusarmiayi Rásaru maatai tusar.

  12:11 Untsurí Israer-shuar Rásaru iniantkimiun nekaawar Israer-patrin ikiukiar Jesusan Enentáimtusarmiayi. Túrawarmatai Rásaruncha Máatniun wakerukarmiayi.

  12:12 ¶ Paskua namperan pachiintiuktajtsa ti Untsurí shuar Jerusarénnum wearmiayi. Kashin tsawar Jesus Nú peprunam Tátinian nekaawarmiayi.

  12:13 Niisha tintiuki nuké ainis nukan Júurar Jesusan inkiuntai tusar Jíinkiarmiayi. Túrawar untsumainiak "Shiir tati, tiarmiayi. Yusa kakarmarijiai winiana nu Tí pénkeraiti. Israer-shuara uuntri asa shiir Atí" tu untsumiarmiayi.

  12:14 Jesussha umpuurun Wáiniak entsamkamai. Núnisan aarmaiti Yus-Chichamnum:

  12:15 "Seun péprunmaya shuara, ashamkairap. Atumí Akupniuri umpuurunam entsamak winiawai."

  12:16 Nu chichamaik Jesusa unuiniamuri nu Túrunamun nekaacharmiayi. Tura ukunam Jesus nayaimpiniam shiir waketkimtai Enentáimprarmiayi. Ashí Jesusna aarma Núnisan Túrunamiayi.

  12:17 Jesus Rásarun iwiarsamunmaya iniantkimiun Wáinkiarua Nú shuar nuna áujmatiarmiayi.

  12:18 Tuma asamtai shuar Jesus nu tujintiamun Túramtai nekaawar Jesusan inkiunktaj tusar Jíinkiarmiayi.

  12:19 Tura Pariséusha nuamtak tiarmiayi "Iis, penké tujinkiaji. Maa iista, Ashí shuar Niin nemarainiatsuk."

  12:20 ¶ Paskua nampernum Yus shiir awajsatniun Jerusarénnum weriaruka Untsurí nunkanmaya shuar ármiayi. Kriaku apachcha ármiayi.

  12:21 Niisha Jiripin weantukarmiayi. Kame nu Jiripi Petsaitia péprunmayauyayi. Petsaitia péprusha Kariréa nunkanam awai. Nincha Kriaku apach seainiak "Uunta, Jesusjai chichastaitsar wakeraji" tiarmiayi.

  12:22 Jiripisha Antresan Werí ujakmiayi. Nuyá niijiai métek tsaninkiar Jesusan weriar ujakarmiayi.

  12:23 Jesussha Tímiayi "Wi Aents Ajasuitjiana ju tsawantur jeayi. Túramtai shiir Awájnástatjai.

  12:24 Wi Tájana nu ti nekasaiti. Jinkiaia ántsanketjai. Araachmaka ninki pujatsuk. Antsu araamka tsapain jinkiaichiri kaushmariat nerek ti Untsurí ajatsuk. Núnisnak Wi jakamtai ti Untsurí shuar yamaram iwiaakman takusartatui.

  12:25 Shuarsha jinkiaia nuke aya ju nunkanam pénker pujustinian Enentáimkiunka ántar pujak nekas iwiaakmarin emenkaktatui. Tura ju nunkanam pénker pujustinian Enentáimtsuk Jákatniuncha ashamchaa Nú shuarka nekas iwiaakman Wáiniak tuke iwiaaku átatui.

  12:26 Shuar winia átaj takunka nemartusti. Túranka Wi pujajna nui Wíi shuar tuke átatui. Núnisan Wíi shuar winia takatrun Takáa nuna winia Aparsha shiir Enentáimtustatui' Tímiayi.

  12:27 ¶ `Yamaikia Enentáirui ti itiurchat pujajai. żWarittiajak. "Aparu, ju Túrunatniunmaya uwemtikrurta" titiajash? Antsu Jú Túrunatniun Táwitjai.

  12:28 Aparu, wi Túramujai Ashí shuar ame Náarmin shiir Enentáimturarti" Tímiayi Jesus. Tutai nayaimpinmaya chichaman antukarmiayi. "Winia Náarun shiir awajsaitjai tura ataksha shiir awajsattajai" Tímiayi.

  12:29 Shuarsha nui pujuinia "ipiamtachuashit" tiarmiayi. Tura chikichcha "Nayaimpinmaya suntar Niin chichasai" tiarmiayi.

  12:30 Jesussha Tímiayi "Wi antuktinian chichaschayi antsu átum nekaatarum tusa chichasai.

  12:31 Yamaikia nunkanam makumatin jeayi. Tura íwianch ju nunkanam akupniua nu nupetnak ajapnattawai.

  12:32 Tura numiniam awajnaintai Ashí nunkanmayanka shuar Enentáimturartatui" Tímiayi.

  12:33 Juna taku Krúsnum Jákatniun ujakmiayi.

  12:34 Shuarsha awajirar tiarmiayi "Yaunchu Yus akupkamu papiniumia áujsar nékaji. Kristu tutai tuke Jáatsuk iwiaaku pujustiniaiti. żItiurak nuikia "Aents Ajasu numiniam awajnaitniuiti" tame? Aents Ajasuka Krístuchukait, Yus anaikiamu. Núchaitkiuinkia Aents Ajasuka yait?" tiarmiayi.

  12:35 Nuinkia Jesus Tímiayi "Wi Tsáapninia aintsanketjai. Tsáapnisha Atumíin aya ishichik tsawantin Tsáapniartatui. Tsáapin ana juik wekasatarum kirit ajatsain. Kame kiritniunam wekaana nusha nékatsui itiuranimpia wea.

  12:36 Tsáapnin Wáinkiuram niin Enentáimtustarum. Túrakrum winia Tsáapnintrui wekasattarme." Jesussha nuna ti wémiayi uumak pujustaj tusa.

  12:37 ¶ Jesus aentsti tujintiamun ti Untsurí Túramtaisha Niin Enentáimtuscharmiayi.

  12:38 Yúsnan etserin Isayas yaunchu aarma uminkiatniuyi: "Uunta, żya ii ujam antukuit. Yusa kakarmarisha yana iniaktusuit?" tu aarmaiti.

  12:39 Nuna uminiak Jesusan Enentáimtuscharmiayi. Tura nu arantcha Isayas aarmiayi:

  12:40 "Yus niin kusuru awajsaiti tura ni Enentáincha Kátsuram awajsaiti. Ni jiijiai iimsain tusa tura ni Enentáijiai nekaawain tusa Túraiti. Kame ni tunaari iisar Enentáimtuiniakui Yus niin Tsuárainti" tu aarmaiti.

  12:41 Isayas yaunchu Jesusan nayaimpiniam ti shiir pujan Wáiniak nuna Tímiayi.

  12:42 ¶ Tuma ain Untsurí Israer-shuarsha tura ni uuntrinmayasha Jesusan nekas Enentáimtusarmiayi. Tura niisha Pariséun ashamainiak paant Tícharmiayi. Israer-shuara iruntairiya jiiki awetamaij tusa ashammiarmiayi.

  12:43 Yus shiir Enentáimtursati tutsuk antsu shuar shiir Enentáimtursati tusar Túrawarmiayi.

  12:44 ¶ Jesus kakantar untsumuk Tímiayi "Winia Enentáimturuk aya Winiak Enentáimturtsui antsu winia Aparun Winia akuptukua nunasha Enentáimtawai.

  12:45 Winia Wáitkiusha Winia Aparnasha Wáinui.

  12:46 Wikia Tsáapnin asan Winia Enentáimturainia nuka kiritniunam wekasain tusan ju nunkanam Táwitjai.

  12:47 Shuáran sumamtikiatniun Táchaitjai antsu uwemtikratniun Táwitjai. Tuma asamtai shuar winia chichamprun antuk Umíachkunka sumamaiti. Tura Wikia sumamtikiachuitjai.

  12:48 Winia nakitrur chichampruncha Enentáimtachuka sumamtikiamuiti. Wi timiaj nuka amuukatin tsawantai niin sumamtikiattawai.

  12:49 Wi Enentáimmiajain chichaatsjai. Winia Apar akattur akuptukuiti. Tura chichastinia nuna surusuiti.

  12:50 Wisha nékajai, Ashí winia Apar akupeamuka yamaram iwiaakman tuke amuukashtinian Súawai. Tuma asamtai winia Apar Túrutmia Núnisnak tajai" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar