Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 13

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  13:1 ¶ Paskua Jísat jeatin Chikichík tsawant ajasmatai Jesusa tsawantri jeatemayi. Túramtai ju nunkan ikiuki ni Aparíin wétiniuyi. Jesussha nuna nekaamiayi. Ashí Níiniun ju nunkanam pujuinian tuke anea asa Amúamunmasha yapajitsuk tuke aneemiayi.

  13:2 Nu tsawantaisha murikiun Yúatin ármiayi. Tura Yurumátin jeatsain, uunt iwianch Semunka Uchirí Jútas Iskariúti Enentáin Jesusan surukat tusa Enentáimtikramiayi.

  13:3 Tura Jesus Yusaiya tau asa waketkitniuyi. Tura Yus Apa Ashí mash susamiayi akupin Atí tusa. Jesussha nuna Nekáa

  13:4 Chíkich yurumuk pujuiniai wajakmiayi. Tura pushirin aimiak awankéman emenmamamiayi.

  13:5 Nuyá nijiaamatainium entsan Yará ni unuiniamuri nawen nijiatramiayi. Tura awankémjai japirmiayi.

  13:6 Semun Pítrunam jeamtai Pítiur Tímiayi "Uunta, żWinia nawer nijiartaj tamek?"

  13:7 Jesussha Tímiayi "Wi Túrajna nu Yamái nékatsme tura ukunam nekaattame."

  13:8 Tura Pítiur Tímiayi "Penké winia nawer nijiarchattame." Jesussha Tímiayi "Wi nijiaachkuinkia Wijiai tsaninkia pujuschamniaitme."

  13:9 Tutai Semun Pítiur Tímiayi "Nuinkia, Uunta, aya nawerkechu antsu uwejrusha tura muukarsha nijiatrurta."

  13:10 Tura Jesus Tímiayi "Yamái mainkia Ayashí shiir asamtai aya nawenin Nijiamártiniaiti. Atumí Enentáin Ashí pénkeraitrume. Túrasha Ashí shuarcha" Tímiayi.

  13:11 Kame Jútas Niin suruktinian Nekáa "Ashí shuarcha" Tímiayi.

  13:12 Jesussha nijiar umik ni pushirin entsarmiayi. Tura atak pujus Tímiayi "żAtumsha Wi Túrajna nu nekaarmek?

  13:13 Wi Atumí Uuntri asamtai nekas "Uunta" Túrutrume. Nusha pénkeraiti.

  13:14 Tura Jintinniuitiatan tura Uuntaitiatan Atumí nawen nijiarchajak. Atumsha Núnisrumek nuamtak Náwem nijiatnairatarum.

  13:15 Atumin nekapruatsan Túramjai. Atumsha Núnisrumek Túratarum.

  13:16 Ti nekasan tajai. Takarniuka ni uuntri nankaamaschaiti. Akupkamusha akupea nuna nankaamaschaiti.

  13:17 Nu nekaarum Túrakrumka shiir átatrume.'

  13:18 ¶ `Tura Tájana nuna Ashí Tátsujrume. Anaikiaitiaj Núnaka Wi nékajai. Tura Yus-Chicham uminkiatniuiti, nékajai. Ju aarmaiti: "Wijiai yurumna nu winia nemasur ajasai."

  13:19 Nuka Túmatsain ujaajrume. Nuyá Túrunamtai Yusa Uchiríntjai nusha paant nekaattarme.

  13:20 Wi Tájana nu nekasaiti. Shuar Wi akupeaj nuna shiir itiaakka Winiasha shiir itiaarui. Tura Winia shiir itiaarna nusha Winia Akuptukuncha itiaawai" Tímiayi.

  13:21 Nuna ti, Jesus ni Enentáin ti itiurchat Enentáimpramiayi. Tura paant Tímiayi "Nekas tajai, chikichik jui atumjai pujana nu Winia surutkattawai."

  13:22 Tutai ni unuiniamuri nuamtak iiniaisar "żYanak ta?" tiarmiayi.

  13:23 Chikichík unuiniamuri, Jesus ti aneamu, Niijiai tsanin yurumuk pujumiayi.

  13:24 Tuma asamtai Semun Pítiur ni uwejéjai iniakmas "Aniasta, żyanak áujmata?" Tímiayi.

  13:25 Tutai Jesusan áyanmatsan aniasmiayi. "żYait, Uunta?" Tímiayi.

  13:26 Jesussha ayak "Tantan Túumnium ajunkan susattaj Núiti" Tímiayi. Nújain tantan Túumnium ajun Semunka Uchirín Jútas Iskariútin susamiayi.

  13:27 Tura Wárik Jútas tantan achikmatai íwianch ni Enentáin wayamiayi. Nuyá Jesus Tímiayi "Túrattamna nu Wárik Túrata."

  13:28 Tura Ashí nui yurumainiak pujuarmia nusha wariniak ta tusa nekaacharmiayi.

  13:29 "Kuítrincha kuit Súsarta" Tátsuash tu Enentáimprarmiayi. Tura chikichcha "nampernum Yurumátin atsumajnia nu sumakta" Tátsuash, tu Enentáimprarmiayi. Jútas Kuítian Wáinin asamtai tu Enentáimprarmiayi.

  13:30 Jútas tantan yua kashi ajasmanum Jíinkimiayi.

  13:31 ¶ Jútas Jíinkimtai Jesus Tímiayi "Wi Aents Ajasu asamtai winia kakarmar yamaikia paant átatui. Tura wi Túramujai Yusa kakarmarisha ti paant átatui.

  13:32 Wi Yusa kakarmarin paant awajeakui Wisha ni Uchirí asamtai winia kakarmarnasha Yuska Wárik paant awajsattawai.

  13:33 Uchichiru, atumjai ti Untsurí tsawant pujuschattajai yamaikia. Wi Israer-shuaran Tímiaj Nútiksanak atumin Tájarme. Atumsha Winia Eátkáttarme tura wi wéamunam winishtatrume.

  13:34 Ju yamaram akupeamun amaajai nuamtak mai anenai ajatarum tusan. Wi atumin aneajrumna Núnisrumek atumsha nuamtak mai anenai ajatniuitrume.

  13:35 Anenaiyakrumninkia nujai Ashí shuar "Kristu unuiniamuri ainiawai" Túramartatui.

  13:36 ¶ Semun Pítiur Jesusan aniasmiayi "Uunta, żtua wéam?" Jesussha Tímiayi "Wi wéajna nui yamaikia winichminiaitrume. Tura ukunam winittiarme."

  13:37 Nuyá Pítiur Tímiayi "Uunta, żurukamtai yamaikia winichminiaitiaj? Amin Yáintajtsan jakataj tajai."

  13:38 Jesussha Tímiayi "żNekasmek Táme? Ti nekas Tájame, atash shiniatsain Winia Menáintiú natsantrurtatme" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar