Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 14

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  14:1 ¶ "Kúntuts pujusairap. Yus Enentáimtustarum, Winiasha Enentáimtursatarum.

  14:2 Winia Aparuí átum pujustin ti ankant awai. Tura nuna iwiarataj tusan Aparuí wéajai, nekasaiti. Nekaschaitkiuinkia żitiurak ujakaajrum?

  14:3 Tura iwiaaran amukan ataksha Tátatjai. Tura tana yaruaktatjarme, wi pujamunam atumsha Pujusúk tusan.

  14:4 ¶ Wi wéaj nu nékarme tura jintiasha nékarme" Tímiayi Jesus.

  14:5 Tumas Tímiayi "Uunta, Ame weam nu nékatsji. żJintiasha itiurak nekaattaj~i?"

  14:6 Jesussha Tímiayi "Wi nekas Jíntiaitjai. Wíjiainchu wekaana nuka winia Aparuí jeatniun penké tujintiawai. Tura Wisha tuke nekas tiniu asan nekas ana nuna Shuáran nékamtikiajai. Wisha Shuáran yamaram iwiaakman tuke amuukashtinian Súwitjai.

  14:7 Winia nékarkurmeka winia Aparsha nekaawaintrume. Yamaisha Nii Wáinkia asarum nékarme" Tímiayi.

  14:8 Nuinkia Jiripisha Tímiayi "Uunta, Apasha Wáinkiarka maak."

  14:9 Jesussha Tímiayi "Jiripi, atumjai ti pujusu aisha żtuke nékartsumek? Winia Wáitkia nuka Winia Aparnasha Wáinkiaiti. żItiurak, nuikia, "Apasha Wáinkiarka maak" tame?

  14:10 Winia Aparjai tsaninkian pujakun tura winia Aparsha Wijiai pujakui tuke chikichkiitji. żNu nékatsrumek? Wi Tájarmena nu Winia chichampruchuiti. Yus Apa Winí pujak ni wakeramun takaawai.

  14:11 Nekaatarum. Wisha winia Aparjai tsaninkia pujakur nekas chikichkiitji. "Nu chicham itiurchataiti" Enentáimkiurmeka wi Túramu nuikia Enentáimpratarum. Wi Túramujai chikichik ájinia nu Páantchakait.

  14:12 ¶ Wi Tájarmena nu ti nekasaiti. Winia Enentáimturna nu Wi Túrajna nuna Túrattawai. Tura winia Aparuí wéakui nuna nankaamas tujintiamun Túrattawai.

  14:13 Ashí Winia Enentáimtursarum seatrumna nuna amastatjai. Nújainkia winia Apar shiir awajnastatui.

  14:14 Winia Enentáimtursarum seakrumninkia Ashí Túrattajai' Tímiayi.

  14:15 ¶ `Atumsha anentkurmeka winia chichamur umiktarum.

  14:16 Tura wéakun winia Aparun chikichan akupturmakti tusan seattajai. Niisha atumjai tuke pujak atsantamprartatui.

  14:17 Nusha Yusa Wakaníinti. Yus-shuarcha Niin nekaachmin ainiawai. Tuma asamtai ni Enentáin wayachminiaiti. Antsu átumka atumi Enentáin pujakui Nii nékarme. Niisha Atumí Enentáin tuke pujustatui.

  14:18 ¶ Mitiaikia aitkiasnak ikiukchattajrume. Atumíin atak Tátatjai.

  14:19 Ishichik tsawant nankaamasmatai Chíkich shuar irunna nu Wáitkiachartatui. Tura Wi iwiaaku asamtai átumka nu iwiaakmajai pujustatrume. Tuma asarum Wáitkiattarme.

  14:20 Tura nu tsawantai ju nekaattarme. Wisha winia Aparjai tsaninkia pujakur chikichkiitji. Núnisnak Wisha atumjai tsaninkian pujajai. Tura atumsha Wijiai tsaninkia pujarme.

  14:21 Shuar Winia anentuka wi akupkamun Nekáa Umíawai. Nú shuarnaka winia Aparsha aneawai. Wisha niin aneajai tura nekarati tusan iniaktustatjai." Jesus nuna Tímiayi.

  14:22 Chíkich Jútas, Iskariútichu, Tímiayi "Uunta, żurukamtai Ashí shuarnum iniaktutskesha aya iin iniaktustatam?"

  14:23 Jesus Tímiayi "Winia anentuka Tájana nuna Enentáimtawai. Winia Aparsha nu shuaran aneattawai. Tura Wisha winia Aparnum nu shuarjai tsaninkia pujustatji.

  14:24 Antsu Winia anentchaka Tájana nuna Enentáimtatsui. Atum ántarmena Nú chichamka Wíniachuiti, antsu Yus Apa Winia akuptukua Núnaiti' Tímiayi.

  14:25 ¶ `Atumjai tuke pujakun nuna Tájarme.

  14:26 Yus Apa ni Shiir Wakanin atumin Yáinmak atsantamprarat tusa akupturmaktatrume. Wi seam Túrattawai. Nu Wakancha Ashí Wi ujakjarmena nuna atak Enentáimtikramprar Ashí unuitiamprartatui' Tímiayi.

  14:27 `Imiatkinchanum pujustarum. Imiatkinchanum pujajna Núnisrumek pujustarum tusan amaajai. Jú nunkanmanka warastin Wáinkiashtatrume. Antsu itiurchatnum pujayatrumkesha Wijiai imiatkinchanum pujustatrume. Ashamtsuk pujustarum. Itiurchat Enentáimprairap.

  14:28 ¶ Nuik timiaj nu antukmarme. Aparuí wena atak Atumiín Tátatjai. Winia Aparka Wijiai nankaamas uuntaiti. Tuma asamtai ti nekas anentkurmeka "Aparuí wéajai" takui Ashí warasaarme.

  14:29 Nuka Túmatsain ujaajrume. Túrunamtai Nuyá Winia Enentáimtursattarme" Tímiayi.

  14:30 `Jú nunkanmayan akupin winiakui atumjai Núkap chichaschattajai yamaikia. Wíniaka nupettukchamniaiti.

  14:31 Tura Wikia winia Aparun aneajai tura Nii akupturkama nuna tuke Túrajai. Ashí shuar nuna nekaawarti tusa Ashí Túrunatniuiti. Wajaktiarum. Juyá Wetái' Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar