Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 6

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  6:1 ¶ Nu nankaamasmatai Jesus Kariréa antumiannum amain katinmiayi. Nu antumiansha Tipirias antumian tuiniawai. Jimiará Náartiniaiti.

  6:2 Untsurí shuar Jesus ti Jáinian Timiá Wárik tsuan Wáinkiaru ásar Niin nemariarmiayi.

  6:3

  6:4 Israer-shuara paskuanamperi ishichik ajasmatai Jesussha ni unuiniamurijiai Náinnium waka nui pujusmiayi.

  6:5 Jesussha Untsurí aents wininian Wáiniak Jiripin Tímiayi "Timiá Untsurí shuar ayuratniusha żtuyan yurumak sumaktaj~i?' Tímiayi.

  6:6 Kame Jesuska Nii Túrattana nuna neka asa Jiripi warittin tusa Tímiayi.

  6:7 Jiripisha Nuyá Tímiayi "Timiá nukap kuitjai tanta sumakmesha Ashí ishichik susamsha jeachaintjia" Tímiayi.

  6:8 Nuyá Chíkich unuiniamuri Antres, Pitru yachi, Tímiayi

  6:9 "Uchi jui senku (5) tantan Jimiará namakjai takakui. Ausha Timiá Untsurínmasha jeatpiash" Tímiayi.

  6:10 Nuyanka "Ashí pujustarum" titiarum" Tímiayi Jesus. Aishmansha nuwasha uchisha irunmiayi. Tura Chírichri Núkap aa asamtai nuisha senku mir (5.000) aishman pujusarmiayi.

  6:11 Jesussha nu tantan achik Yúsan yuminkias ni unuiniamurin susamiayi. Niisha Ashí nui pujuinian Súsarmiayi. Namaknasha Núnisan Ashí ni wakeriarmiania nuna Súsarmiayi.

  6:12 Jémararmataisha Jesus ni unuiniamurin Tímiayi "Ampirma Júukrum chankinnium chumpiatarum. Wasúrnákain."

  6:13 Niisha senku (5) tantanmaya ampirman Júukar tuse (12) chankinnium aimkiarmiayi.

  6:14 Nu shuarsha Jesus Túramun iisar tiarmiayi "Ju nekas Yúsnan etserin Tátinia Núchakait."

  6:15 ¶ Shuar Jesusan uunt akupin awajsataj tutai Jesus Nekáa Ninki Náinnium wémiayi.

  6:16 Kíakui Jesusa unuiniamuri antumiannum wearmiayi.

  6:17 Káshisha Jesus tuke Táchamtai uunt kanunam Enkemáwar Kapernáum péprunam wéenak Jíinkiarmiayi.

  6:18 Tura nase ti Umpúakui Chíchimi ti wajaimiayi.

  6:19 Ajapén ajasar Jesus Entsá Pátatek nanamas Tíjiuch winian Wáinkiar ashamkarmiayi.

  6:20 Tura Jesus "Wiitjai. Ashamprukairap" Tímiayi.

  6:21 Nújainkia ti shiir warasar kanunam itiaawarmiayi. Tura nu chichamtaik ni wéamunam jeawarmiayi.

  6:22 ¶ Kashincha Chíkich shuar amain ayuramunam kanararu nekaawarmai. Jesusa unuiniamuri Jesusjainchu chikichik kanu amia nujai wéarun nekaawarmai.

  6:23 Nui chichak matsatai Tipirias péprunmaya Chíkich kanu Táarmiayi. Yau Jesus Yúsan yuminkias tantan ayuramunam Tíjiuch Táarmatai

  6:24 nu shuar, Jesussha ni unuiniamurisha nui atsuiniakui, nu kanunam Enkemáwar Kapernáum péprunam Jesusan Eáktajtsa wearmiayi.

  6:25 Entsa amain Jesusan Wáinkiar aniasarmiayi "Uunta, żUrutía juisha Támam?"

  6:26 Jesussha Tímiayi "Ti nekas Tájarme. Aents tujintiamu Nekáa asarum éatsurme. Antsu tanta yuarum jémaru asarum éatrume.

  6:27 Juyá yurumak amuukatin asamtai ti pachisairap. Antsu amuukashtin yurumak tuke iwiaaku pujustinian amaana nu takarsatniuiti. Nú yurumkanka Wi, Aents Ajasu asan, susattajrume. Yus Apa nuna Túratniun surus "Juka Shuáran Yáinkiartiniaiti" Túrutui" Tímiayi.

  6:28 ¶ Tutai inintrusarmiayi "żWarí Túratniuitiaj~i Yus wakerana nu umiktin?"

  6:29 Jesussha Tímiayi "Yus akupta asa Winia Enentáimtursarat tusa wakerawai."

  6:30 Tutai aniasarmiayi "żAentsti tujintiamuka Warí Túrattam ii iisar Amin nekas Enentáimtustin? Chikichcha Túratá.

  6:31 Yaunchu ii uuntri aents atsamunam Maná yurumkan nayaimpinmaya susamun Yurumáwarmiayi. Yus-Chichamnum Núnik aarmaiti: "Nayaimpinmaya yurumkan Yus susamiayi." Tu aarmaiti" tiarmiayi.

  6:32 Jesussha Tímiayi "Wi Tájana nu nekasaiti. Muisais Atumí uuntrin nayaimpinmaya yurumkan Súsachmiayi. Antsu winia Apar Yamái nekas apatkun nayaimpinmaya Súramui.

  6:33 Iis, Yusaiya apatkunka, nayaimpinmaya Tára nu Súramui tura nekas apatuk asa Ashí shuaran nekas iwiaakman Súawai."

  6:34 Tutai "Uunta, nu apatuk tuke amasta" tiarmiayi.

  6:35 Tura Jesussha Tímiayi "Wiitjai nu apatuk nekas iwiaakman Súana nu. Winí winiana Nú shuar penké tsukamashtatui, tura Winia Enentáimturna nusha tuke kitiaarchattawai.

  6:36 Túrasha wi Túramu Wáinkiurmesha winia chichamur Enentáimtatsrume.

  6:37 Ashí shuaran winia Apar tsankatrukarmiania nu, Wíi shuar ajasartatui. Winin winiana Núnaka penké nakitrashtatjai.

  6:38 Wi wakeraj nuna Túratniun Táchaitjai antsu Winia akuptukmia nuna umirkatniun Táwitjai.

  6:39 Winia Apar akuptukuiti tura juna wakerawai. Ashí winia tsankatrukman Emenkátsuk amuukatin tsawantai iniantkiarat tusa wakerawai.

  6:40 Yus Apa wakerana nu Júiti. Ashí shuar Winia "Yusa Uchirinti" tu Enentáimturkui yamaram iwiaakman tuke takusat tusa wakerawai. Nú shuarnaka amuukatin tsawantai iniantkittiajai" Tímiayi Jesus.

  6:41 Tura Jesus "Wiitjai, nayaimpinmaya apatuk akupkamu" takui Israer-shuar Jesusan áujmatiarmiayi.

  6:42 Tura tiarmiayi "Ju Jesuschakait, Jusé Uchiríya nu. Iikia ni Aparísha Nukurísha nékatsjik. żItiurak "Nayaimpinmaya Táraitjai" ta?" tiarmiayi.

  6:43 Jesussha Tímiayi "Tu áujmatrukairap.

  6:44 Shuáran winia Apar Akúpturkachuitkiuinkia penké weanturkachainti. Tura Winia akupturna nuna amuukatin tsawantai Iniántkíttiajai.

  6:45 Yúsnan etserniu aarmarin tawai "Ashí Yus jintintiamu ártatui". Núnisan Ashí Yusa chichamen antukar unuimiatainiakka Winí Táiniawai' Tímiayi.

  6:46 `Aya Wiki Yúsaiya tau asan Yúsan Wáinkiaitjai. Chíkichka penké Wáinkiachuiti.

  6:47 Ti nekas Tájarme. Winia Enentáimturna Nú shuarka yamaram iwiaakman amuukashtinian takakui.

  6:48 Wikia iwiaakman Súana Nú apatkuitjai.

  6:49 Iis, Atumí uuntri aents atsamunam Maná yurumkan Yúawariatcha Ashí Jákarmiayi.

  6:50 Antsu Wi Tájana Nú apatkun shuar Yúakka Jákachartatui.

  6:51 Wikia nayaimpinmaya iwiaaku apatkuitjai. Nu apatkun shuar yuakka tuke iwiaaku átiniaiti. Nu apatkun Wi susattaj nusha winia ayashruiti. Ashí shuar Yusai iwiaaku pujusarti tusan winia ayashrun susattajai" Tímiayi Jesus.

  6:52 Nuyá Nuámtak áujmattsar tiarmiayi "żItiurak ni ayashinkesha ayurtamattaj~i?" tiarmiayi.

  6:53 Jesussha Tímiayi "Ti nekas Tájarme, Wi Aents Ajasu asamtai winia ayashur Yúatniuitrume. Winia ayashur Yúachmeka tura winia numpar umarchamka nekas iwiaaku pujatsrume.

  6:54 Winia ayashrun Yúana nuka tura winia numparun úmakka yamaram iwiaakman amuukashtinian takakui. Tura nu shuaran amuukatin tsawantai Iniántkíttiajai.

  6:55 Winia ayashruka nekas yurumkaiti tura winia numparsha nekas umutainti.

  6:56 Winia ayashruncha Yúaka tura winia numparnasha úmaka Wijiai tsanin pujawai tura Wisha nu shuarjai tsaninkian pujajai.

  6:57 Yus Apa, Winia akuptukuka, nu iwiaakma nérenniuiti. Tuma asamtai ni iwiaakmariin iwiaaku pujajai. Núnisan Winia yurakka winia iwiaakmarui iwiaaku pujustatui.

  6:58 Nayaimpinmaya apatkun tajai. Ju apatuk Maná yurumka aintsachuiti. Atumí uuntri Maná yurumkan yuawarsha Ashí Jákarmiayi. Antsu ju apatkun shuar Yúakka tuke iwiaaku pujustatui" Tímiayi Jesus.

  6:59 Núnaka Jesus Israer-shuar iruntainiam unuiniarmiayi.

  6:60 ¶ Nu chichaman antukar Jesusa unuiniamuri chicharainiak "Nii tana nu ti itiurchat asamtai żyaki antukminiait?" tiarmiayi.

  6:61 Jesussha ni áujmatman Nekáa Tímiayi "Atum "ju chicham itiurchataiti" Tárumek.

  6:62 Wátsek, Wi nayaimpiniam pujumiaj nui waketkimtaisha żurukawaintrumek?

  6:63 Warí, aya wakanik iwiaakman Súwaiti. Ayashkia penké aantraiti nekas iwiaaku awajsatniun. Wi Tájana nujai Imiá nekas wakankia iwiaaku awajsamniaiti" Tímiayi Jesus.

  6:64 Tura Jesus Niin Enentáimtachun tura Niin suruktatna nunasha yaunchu neka asa ni unuiniamurin Tímiayi "Atumíincha winia chichamprun Enentáimtachu tuke awai.

  6:65 Nu asamtai Tímiajrume "Shuáran winia Apar akupturkachmaitkiuinkia penké weanturkachainti" Tímiajai" Tímiayi Jesus.

  6:66 Nuyasha ni nemarniuri Untsurí armia nu Jesusan ikiukiar atakka Niijiai wekasacharmiayi.

  6:67 Nuyá Jesus ni tuse (12) unuiniamurin chicharainiak "żAtumsha wétin wakerarmek?" Tímiayi.

  6:68 Semun Pítrusha áikmiayi "Uunta, żYáinin wetaj~i? Ame chichammijiain nekas iwiaaku áminiaiti.

  6:69 Ame Kristu asam nekas iwiaaku Yusa Uchirínme. Nuka Enentáimtusar ti paant nékaji" Tímiayi.

  6:70 Jesussha Tímiayi "Ashí tuse (12) árumna nu achikiuitjiarme nekas Wíi shuar ajastin. Tuma ain Atumíin chikichik iwianchiiti" Tímiayi.

  6:71 Nuna taku Jútas Iskariútin, Semunka Uchirín, Enentáimtus Tímiayi. Jútassha ni unuiniamurintiat Jesusan ukunam surukmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar