Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 7

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  7:1 ¶ Nu nankaamasmatai Jesus Kariréa nunkanam wekaimiayi. Jutía nunkanam wéchamiayi Israer-shuara uuntri nui Máataj tutai.

  7:2 Tura Israer-shuar aak aakmatai namperi jeatemamtai

  7:3 Jesusa yachi wishikiainiak tiarmiayi "żUrukamtai juisha pujam? Jutía nunkanam Wetá, aisha ame unuiniamuram Túram nuna iisarat.

  7:4 Ashí shuar nekaawarat Tákumka úukam Túrawaip. Ti tujintiamu Túriniaitkiumka Ashí shuar iimmianum Túratá" tiarmiayi.

  7:5 Ni yachisha ishichkisha Niin Enentáimtachu ásar tiarmiayi.

  7:6 Tura Jesus Tímiayi "Winia tsawantur nampernum wétin jeatsui. Atumjainkia Nánkamas tsawant wétin pénkeraiti.

  7:7 Ju nunkanmaya aents atumniaka kajertamatsrume. Antsu ni tunaarin etsertin asamtai Wíniaka kajertuiniawai.

  7:8 Atumka nampernum wetarum. Wikia tsawantur jeachkui wéatsjai."

  7:9 Juna tinia Jesuska Kariréa nunkanam Juákmiayi.

  7:10 Ni yachi wearmatai Jesussha nampernum wémiayi. Tura nekarawarain tusa úumak wémiayi.

  7:11 Israer-shuara uuntrisha Námper irunturmanum eakar "Nu aishmansha żtuin Pujá?" tiarmiayi.

  7:12 Ashí shuarsha Niin áujmatiarmiayi. Chíkich "pénkeraiti" tiarmiayi. Tura chikichcha "Pénkerchaiti. Aya anankartawai" tiarmiayi.

  7:13 Tura Israer-shuara uuntrin ashamainiak uuk áujmatiarmiayi.

  7:14 ¶ Nampersha ajapén ajasmatai Jesus Yusa Uunt Jeen Wayá Shuáran unuiniamiayi.

  7:15 Israer-shuara uuntrisha nuna iisar ti Enentáimsar chichaak "Jusha Unuimiátrachiatcha żitiurak Imiá neka?" tiarmiayi.

  7:16 Jesussha Tímiayi "Wi unuiniajna nu winia chichampruchuiti antsu Winia akuptukua Núnan unuiniajai.

  7:17 Yus wakerana nuna shuar nekas umiktinian wakerakka winia chichamprun nekaattawai. Nekas Yúsnaitkiuinkia, nuna nekaattawai. Aya wi Enentáimmiajain chichaakuisha, nuna nekaattawai.

  7:18 Ni Enentáimmiajai chichaana nuka Ashí shiir Enentáimtursarti tusa chichaawai. Antsu niin akupka nuna shiir awajsarti tusa wakerak, nekas Wáitratsuk tawai.

  7:19 Muisais Yusa akupkamurin Atumí uuntrin amaschamka. Tuma ain nu umitsuk mantuatin wakerutarme" Tímiayi Jesus.

  7:20 Nu shuarsha tiarmiayi "Wáurtsumek. żYa mantamataj tusa wakera?"

  7:21 Jesussha Tímiayi "Ayampratin tsawantai Chikichkí Túramtai ti Enentáimtsurmek.

  7:22 Muisais Ashí tsupirnaktinian akupkachmiayi. Antsu ni uuntrinkia nuna akupka ainiawai. Tuma ain átumka Muisais akupkamu umiktai tusarum ayampratin tsawantaisha uchi aishman Tsúpirnaitrume.

  7:23 Wátsek, Muisais akupkamu uminkiati tusarum ayampratin tsawantaisha uchi aishman Tsúpirkurmekaka żurukamtai Wi ayampratin tsawantai aishmanka Ayashí takamtsuk Tsuármatai kajertarum?

  7:24 Shuar Túrana nu iisam Wárik Súmamtikiawaip. Antsu Inintrúsam paant nekaam, nekasa nu Enentáimtusta" Tímiayi Jesus.

  7:25 Nuyá Jerusarénnumia shuar tiarmiayi "Maatai tuinia Núchakait.

  7:26 Tura nui Ashí ántamunam étserui tura suntar Páchiniatsui. żIi uuntrisha "Nekas Krístuiti" tu Enentáimtuiniawash?

  7:27 Antsu nekas Kristu taa tuyan Winiá nekanashtatui tura ju pujamuka Ashí nékaji" tiarmiayi.

  7:28 Jesus nuna antuk, Yusa Uunt Jeen Wajá kakaram chichaak Tímiayi "Winia nekararum Tuyá winiaj nu nékarme. Kame Núnisrum Enentáimprume. Tura winia Enentáirjai Táchaitjai antsu winia Apar akuptukuiti. Niisha ti nekas akupniusha átumka nékatsrume.

  7:29 Antsu Winia akuptukuitkiui aiya tau asan Wikia nékajai" Tímiayi.

  7:30 Nuyá sepunam enkeataj Táyat achikcharmiayi ni tsawantri jeachu asamtai.

  7:31 Tura Untsurí shuar Niin Enentáimtusar "Kristu ta żnuna nankaamas aentsti tujintiamun Túratpiash?" tiarmiayi.

  7:32 Pariséusha Israer-patri uuntrisha Jesusnan timian antukar suntaran akupkarmiayi Jesusan achikiar sepunam enkeawarat tusar.

  7:33 Nuyá Jesussha Tímiayi "Aya ishichik tsawant atumjai pujustatjai. Nuyá ataksha Winia akuptuku pujana nui waketkittiajai.

  7:34 Atumka Eátkáttarme tura Wi wéajna nui wéchamniaitkiuram Wáitkiashtatrume."

  7:35 Israer-shuarsha nuamtak aniniaisarmiayi "żJusha tui wéakuin iisha Wáinkiashtataj~i. Israer-shuar apachnium pujuinia nui we apachin unuiniartatuak.

  7:36 Nii timia nu itiurkit. "Atumka Eátkáttarme tura Wi wéajna nui wéchamniaitkiuram Wáitkiashtatrume" tana nu itiurkit?" tiarmiayi.

  7:37 ¶ Jista Amúamunam ti shiir najanawarmia nu tsawantai Jesus wajaki kakaram chichaak Tímiayi "Shuar ni Enentáin kitiamakka Winin taa umar kitiakén Imíkráti.

  7:38 Winia Enentáimturna nuka ni Enentáiya entsa wa aintsan yamaram iwiaakman Súana Nú entsa jiinkittiawai."

  7:39 Nuna taku Jesus "Ashí Yúsan Enentáimtusarun Yusa Shiir Wakaní Súsatniuiti" Tímiayi. Tura Núnisan Yus-Papiniumsha aarmaiti. Antsu Jesus tuke nayaimpiniam wéatsain Yusa Wakaní shuar Súsachmauyayi.

  7:40 Chíkich shuarsha nuna antukar "Ju nekas Yúsnan etserin Tátinia Núiti" tiarmiayi.

  7:41 Chikichcha "Juka nekas Krístuiti" tiarmiayi. Tura Chíkichkia Jesus Kariréanmayaiti tu Enentáimiainiak tiarmiayi "Warí, żKariréa nunkanmaya Kristu áminkiait?

  7:42 Yus-Papinium paant tawai "Krístuka yaunchu uunt akupin Tawit weeanmaya akiiniatniuiti, tawai. Tura Tawitia pépruriya Pirinnumia átiniaiti" tawai" tiarmiayi.

  7:43 Tuma asamtai shuar Niisháa Niisháa Enentáimprar kanakiarmiayi.

  7:44 Chíkich aiya nuka "sepunam enkeatai" tiarmiayi Túrasha Túracharmiayi.

  7:45 ¶ Suntarsha waketkiarmiayi. Tura Pariséusha Israer-patri uuntrisha "żUrukamtai itiachuram?" tiarmiayi.

  7:46 Suntarsha tiarmiayi "Chikichkisha ju aishman chichaa aanis chichaschaiti" tiarmiayi.

  7:47 Nuyá Pariséu tiarmiayi "Atumsha anannarume.

  7:48 Pariséutisha uuntcha nuna Enentáimtuiniawash.

  7:49 Penké shuarka yaunchu akupkamun nékachua nuka yajauchiniam yuminkramu ainiawai" tiarmiayi.

  7:50 Nikiutémusha, kashi Jesusan tarimia nu, Pariséuitiat Tímiayi

  7:51 "Ii shuartikia, shuar ni Túramun etserkamu ántutsuk Súmamtikiachminiaiti" Tímiayi.

  7:52 Nuinkia niisha tiarmiayi "Wats, amesha Kariréanmayanchuashitiam. Yus-Chicham áujsam nekaattame. Kariréanmaya Yúsnan etserin penké Táiniatsui" tiarmiayi.

  7:53 Nuyá Ashí ni jeen waketkiarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar