Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 8

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  8:1 ¶ Tura Jesuska Uriwiu Náinnium wémiayi.

  8:2 Tura kashin tsawar Yusa Uunt Jeen atak Támatai Ashí shuar Niin Káutkarmiayi. Túrawarmatai Jesus pujus unuiniarmiayi.

  8:3 Nuyá Israer-shuara jintinniurisha Pariséusha nuwan Wáinmakman Jesusan itiariarmiayi. Tura Ashí iruntramunam ajapén awajsarmiayi.

  8:4 Tura Jesusan tiarmiayi "Uunta, ju nuwa tsanirma Pujá achinkiayi.

  8:5 Muisais akupkamunmasha nuna Túraka "kayajai tukurar Máatniuiti" tawai. żAmesha warintmea?" tiarmiayi.

  8:6 Aya mamikmar nekapsatai tusar tiarmiayi. Niin sumamtikiatniun wakeriarmiayi. Nuyá Jesus Tsuntsumá ni uwejéjai Nunká aarmiayi.

  8:7 Tura tuke Iníam wajaki Tímiayi "Ayu, atumiiya Tunáa Túrichu ákunka kayan achik niin emka tukuti" Tímiayi.

  8:8 Tura nuna ti, ataksha Tsuntsumá Nunká aimiayi.

  8:9 Tura ni chichamen antukar ni Enentáin sumamawar uuntnumia Jukí chikichik chikichik jiinki wéarmiayi. Ashí wéarmatai Jesus Ninki Nuwájai Juákmiayi.

  8:10 Jesussha wajaki aya nuwanak Wáiniak Tímiayi "żAmin Súmamtikramainia nusha tuin pujuinia. Chikichkisha áwak?" Tímiayi.

  8:11 Niisha "Atsá, Uunta. Chikichkisha atsawai" Tímiayi. Nuyá Jesus Tímiayi. "Ayu. Wisha Súmamtikiatsjame. Yamaikia weme atakka Tunáa Túrawaip" Tímiayi.

  8:12 ¶ Ataksha Jesus Yusa Uunt Jeen iruntrarun Tímiayi "Ju nunkanam Wi Tsáapninia aintsan shuara Enentáin Tsáapniajai. Ashí Wijiai tsanin wekaana Nú shuar ni Enentáin kiritniunam wekasashtatui antsu Tsáapnin yamaram iwiaakman Súana nujai wekasattawai."

  8:13 Pariséu nuikia tiarmiayi "Ame pénkerum tau asam Támena nu aantraiti."

  8:14 Jesus Tímiayi "Tuyá winiaj tura tui weaj nu nékatsrume, tura Wikia nékajai. Tuma asan winia pénkerun Táyatnak Tájana nu pénkeraiti.

  8:15 Ju nunkanmaya aents Enentáimmiajai Enentáimtakrum ti Súmamtikrume. Tura Wikia chikichkinkesha Súmamtiktsujai.

  8:16 Tura Súmamtikkiunka awajitsuk Túrajai. Iis, Wiki shuar Túramun pénkerashit tusan Enentáimtsujai antsu winia Apar Winia akuptukua nusha Wijiai métek shuar Túramun nékawai.

  8:17 Atumí akupkamuriin aarmaiti: "Jimiará shuar mai Nú chichamnak Tákuinkia nu chicham nekasaiti."

  8:18 Wátsek Wisha winia Aparsha mai métek taji. Winia Aparsha akuptukuiti" Tímiayi.

  8:19 Tutai "żAme apasha tui Pujá?" tiarmiayi. Jesussha Tímiayi "Atumka Winiasha winia Aparsha nékatsrume. Winia nékarkurmeka winia Aparsha nekaawaintrume."

  8:20 Nuna Yusa Uunt Jeen Yusa Kuítrin suinia nui Tímiayi. Tuma ain sepunam enkeatniun achikcharmiayi ni tsawantri jeachu asamtai.

  8:21 ¶ Jesus ataksha Tímiayi "Wikia wéajai. Atumsha Eátkáttarme tura wi wéamunam wéchamniaitkiuram Atumí tunaarijiain jakattarme."

  8:22 Israer-shuarsha tiarmiayi "Wi wéamunam wéchamniaitrume" tutai, nuinkia Máamatpiash" tiarmiayi.

  8:23 Nuinkia Jesus Tímiayi "Atumka nunkayaitrume antsu Wikia nayaimpinmayaitjai. Ju nunkayaitrume tura Wikia juyanchuitjai.

  8:24 Tuma asamtai Tájarme "Atumi tunaarijiai jakattarme." Nekas Wi Tájana Núitjai. Tura nu Enentáimtachkurmeka atumi tunaarijiai jakattarme" Tímiayi.

  8:25 Niisha aniasarmiayi "żAmesha Yáitiam?" Jesussha Tímiayi "Yaunchu Tájarme.

  8:26 Nu arantcha atumin Súmamtikiatjarum tusan ti Tíminiaitjai. Winia Apar akuptukua nuka tuke nekasa nuna tawai. Tura aya ni taman antukan Ashí shuaran nunak tajai" Tímiayi.

  8:27 Tuma ain ni Aparin áujmatman penké nekaacharmiayi.

  8:28 Tuma asamtai Tímiayi "Aents Ajasuitjiana ju, numiniam ajintruarum Yakí takuriakrumin Nújainkia nekarattarme. Wi Tájana Núitjai tura winia Enentáirjain takatsuk aya winia Apar unuitiurmanak Tájai.

  8:29 Winia akuptukua nuka tuke Wíjiain pujawai. Winia Apar wakeramun tuke shiir Túrakui ikiurkichuiti" Tímiayi.

  8:30 Tutai Untsurí shuar Niin nekas Enentáimtusarmiayi.

  8:31 ¶ Israer-shuaran Niin shiir Enentáimtusarmia nuna Jesus Tímiayi "Wi Tájarmena nu yawetsuk Túrakrumka nekas winia unuiniamur átatrume.

  8:32 Nújaisha Timiá nekas ana nu nekaattarme tura nekas ankant ajastatrume" Tímiayi.

  8:33 Niisha tiarmiayi "Iisha Apraám weeaitji. Chikicha takarniur átai tusar penké emetachmaitji. żUrukamtai "Ankant ajastatrume" tame?" tiarmiayi.

  8:34 Jesus Tímiayi "Timiá nekasaiti, Ashí shuar tunaan Túruinia nuka nu tunaajai emetamuiti. Tuma asa takarniua Núnisan ajasuiti.

  8:35 Takarniusha ajapnamnia asamtai Yus atumin ajapramamniaitrume. Tura Akupniu Uchirínkia ni Aparíjiai tuke pujawai.

  8:36 Tuma asamtai Akupniu Uchirí ankant awajtamsamtainkia Imiá nekas ankant pujustatrume.

  8:37 Atum Apraám weeaitrume nékajai. Túmaitiatrum winia chichamur ántachu asarum mantuataj Tárume.

  8:38 ¶ Winia Apar iniaktursamun áujmatjai. Atumka Atumí uuntri timia Túrarme" Tímiayi.

  8:39 Tutai niisha tiarmiayi "Iikia Israer-shuar asakrin ii uuntrinkia Apraámaiti" tiarmiayi. Tura Jesus Tímiayi "Nekas Enentáimin Apraám weeaitkiurmeka Níiya Núnis Túrawaintrume.

  8:40 Nekas ana nuna Yus iniaktursamtai nuna ujakjarme, tuma ain mantuataj tarume. Apraámka Nuní Túrachmiayi.

  8:41 Antsu Atumí uuntri Túrana aintsarum Túrarme" Tímiayi. Tutai niisha tiarmiayi "Warí, tsanirnumia akiiniachuitji. Ii uuntri Yúskete. Niisha ii Aparínti."

  8:42 Tura Jesus Tímiayi "Yus nekas atumi Aparíntkiuinkia Winiasha Anentíntrume Yúsnumia tau asamtai. Wisha winia Enentáimmiarjai jui Táchaitjai antsu Yus akuptukuiti.

  8:43 żUrukamtai Wi Tájana nu Imiá nékatsrum? Wi Tájana nu nakitia asarum winia chichamur ántatsrume.

  8:44 Atumí Aparínkia uunt iwianchiiti. Tura niiniu asarum nii wakera nu Túrarme. Yámankamtaiksha uunt iwianchkia tuke mankartiniaiti. Nekas ana nunasha nakitiawai tuke Wáitrin asa. Wáitraksha Níiniunak chichaawai. Iis, waitia uuntri asa tuke Wáitriniaiti.

  8:45 Tura Wikia nekas takui átum Enentáimturtsurme.

  8:46 ¶ żYaki Chikichkí tunaajai Súmamtikruamniait? Nuikia Wi nekasa nuna tau aisha żurukamtai Enentáimturtsuram?

  8:47 Yús-shuarka Yus timian ántawai tura átum Yúsnachu asarum Wi Tájana nu nakitiarme" Tímiayi.

  8:48 Nuikia Israer-shuar tiarmiayi "Maa, ti nekas Tátsujik "Ame Samarianmaya Shuáraitme. Tuke yajauch ainiawai nusha. Nu arantcha iwianchrukuitme amesha" nekas taji" tiarmiayi.

  8:49 Jesussha Tímiayi "Iwianchrukchaitjai. Ayatik winia Aparun shiir Enentáimtikiajai. Tura átumka yajauch chichartarme.

  8:50 Wikia "shiir Enentáimturarti" Tátsujai Túrasha Yuska Ashí shuar Winia shiir Enentáimturat tusa wakerawai. Niisha Yus asa Ashí shuar Túramun pénkerashit tusa nekaattawai.

  8:51 ¶ Ti nekasaiti. Wi Tájana nuna Enentáimta Nú shuarka penké Jákashtiniaiti" Tímiayi.

  8:52 Nuinkia Israer-shuar tiarmiayi "Pai, yamaikia ti paant íwianch takakme. Apraámsha Ashí Yúsnan etserniusha Jákaruiti tura Ame "Wi Tájana nuna Enentáimtaka penké Jákashtiniaiti" Tátsumek tiarmiayi.

  8:53 żNuinkia ii uuntri Apraám nankaamaskaitiam. Niisha tura Yúsnan etserniusha Jákacharuk ainia. Itiurak Imiá nankaamantu Enentáimtumam?" tiarmiayi.

  8:54 Jesussha Tímiayi "Wiki shiir Enentáimtumaknaka penké aantraiti. Antsu Winia shiir Enentáimturna nu winia Aparuiti. Nusha átumka "winia Yúsruiti" Tárumna Núiti.

  8:55 Nusha Táyatrum Niin nékatsrume. Wikia Niin nékajai. "Niin nékatsjai" Tákunka atumjai métek Wáitrin aintjai. Tura Niin neka asan Nii tana nuna tuke Túriniaitjai.

  8:56 Apraámka, Atumí uuntri, Imiá yaunchu Jákaitiat Wi ju nunkanam Tátinian wararas Nákasmiayi. Tura Wáitiak ti shiir warartusmiayi" Tímiayi.

  8:57 Nuyá Israer-shuar Jesusan tiarmiayi "Warí, senkuenta (50) Uwí takaktsume Túmaitiatam Apraáman Wáinkiámjai tame."

  8:58 Jesussha Tímiayi "Ti nekas Tájarme, Apraámka pujatsain Wikia pujajai" Tímiayi Jesus.

  8:59 Nuna takui kayan achikiar "Jesusan tukutai" tiarmiayi. Tura Jesus úumak ni matsatmanum ajapénin weak Yusa Uunt Jeenia jiinki wémiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar