Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 9

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  9:1 ¶ Jesus ni unuiniamurijiai wesa aishmankan kusuru akiinian Wáinkiamiayi.

  9:2 Ni unuiniamurisha aniasarmiayi "Uunta, jusha żurukamtai kusuru akiiniawit. Yana tunaarijiain kusuru akiiniait. Niiniujaimpiash, Aparíniujaimpiash Túrunawit?" tiarmiayi.

  9:3 Jesus Tímiayi "Ni tunaarijiainchusha ni Aparíniujainchusha Túrunaiti. Antsu Yus ni Ayashín Túratniua nu paant Atí tusa Túrunaiti.

  9:4 Tsawaikia takastiniaiti. Yamaikia Winia akuptukua nuna Takatrín Túratniuitjai. Kashi ajasmatai takastin atsuttawai.

  9:5 Jú nunkanam pujakun shuara Enentáin Tsáapnimtikratniuitjai" Tímiayi.

  9:6 Nuna chichas Nunká usukmi nunkajai pachimiar kusuru jiin yakarmiayi.

  9:7 Nuyá chichaak "Siruí pajamtai entsanam nijiamauta" Tímiayi. Siruísha nu chichamnum "akupkamu" tawai. Kusurusha we nijiamar pénker iimiar Támiayi.

  9:8 ¶ Nuyá ni írutkamurisha nuik Wáinin ármia nusha tiarmiayi "Juka pujus tuke Kuítian seamniuya Núchakait."

  9:9 Chíkich "Ee, Núkete" tiarmiayi. Chikichcha "Atsá, Núchaiti; kame nuash tumainti" tiarmiayi. Tura ninki "Ee, wiitjai" Tímiayi.

  9:10 Tutai aniiniak "żItiurak yamaikia iimiam?" tiarmiayi.

  9:11 Niisha Tímiayi "Aishman Jesusa nu tsakusan Jíirun yakartur "Siruí pajamtai entsanam nijiamauta" turutmiai. Takui wena nijiamaran paant iimpramjai" Tímiayi.

  9:12 Tutai "Nu aishmansha tuin Pujá" tiarmiayi. Niisha "Cha, nékatsjai" Tímiayi.

  9:13 ¶ Nuyá kusuru Tsuárman Pariséunam Júkiarmiayi.

  9:14 Kame Jesus kusurun tsuarmia nui ayampratin tsawantauyayi.

  9:15 Tuma asamtai Pariséusha itiurak iimnium tusar aniasarmiayi. Niisha Tímiayi "Jiiruin tsakusan Yakaarámtai, nijiamaran paant iimjiai."

  9:16 Nuyá Chíkich Pariséu shuarnumia nuamtak tunaiyar "Juna Tsuáruka Yúsaiyanchuiti. Kame ayampratin tsawantai Túraiti" tiarmiayi. Tura chikichcha "Tunáa shuaraitkiuinkia Júnisan Túratniun tujinkiaayi" tiarmiayi. Nujai akannaikiarmiayi.

  9:17 Tsuármancha ataksha aniasarmiayi "Amin Tsuármarua nu żWarí Enentáimtam?" tiarmiayi. Tutai "Wikia "Yúsnan etserniuiti" tajai" Tímiayi.

  9:18 Tura Israer-shuar nekas kusuruitiat Yamái iimiui tu Enentáimtuscharmiayi Pariseu. Tuma ásar ni Aparíncha untsukar

  9:19 inintrusarmiayi "żAme uchiram kusuru akiinia Tárumna nukait. Itiurak yamaikia iimia?" tiarmiayi.

  9:20 Ni Aparísha tiarmiayi "Ii Uchirínkia kusuru akiiniama nu nékaji.

  9:21 Tura iisha nékatsji itiurak yamaikia iimia. żYátsuk pénker Tsuáruit? Niisha uuntchakait, nii aniastarum. Ninki ujatmakarti" tiarmiayi.

  9:22 Sapijmiak tiarmiayi. Israer-shuara uuntrinkia "Jesus Yus akupkamu asa nekas Krístuiti" tuinia Núnaka Israer-shuara iruntainmaya jiiki akupnakti tiniu ásarmatai tsuarma Aparí ashamkarmiayi.

  9:23 Nu asamtai ni Aparí "Niisha uuntchakait, nii aniastarum" tiarmiayi.

  9:24 Nuinkia Israer-shuara uuntri kusuru Tsuárman ataksha untsuk tiarmiayi "Yus iimmianum nekasa nu Titiá, ju aishmankka tunaarinniuiti nékaji" tiarmiayi.

  9:25 Tutai Tímiayi "Kame tunaarinchashit. Nékatsjai. Antsu junak nékajai. Yaunchu kusuruitiatan yamaikia iimjiai."

  9:26 Ataksha aniiniak "żItiurtámkama. Itiur iimtikrammia?" tiarmiayi.

  9:27 Niisha Tímiayi "Yaunchu Tájarme tura anturtatsrume. żUrukamtai ataksha titi tusa wakerarum. Niiniu ajastin Enentáimprurmek?" Tímiayi.

  9:28 Nuinkia katsekkar "Ameka Ní shuarinme. Tura iikia Muisaisa Shuárintji, tiarmiayi.

  9:29 Yus Muisaisan akupkaiti iikia nékaji antsu nu aishman nékatsji. żTuyantskait?" tiarmiayi.

  9:30 Aishman tsuarma Tímiayi "żAusha itiurtsuk áminiait? Winia iimtikrurma nu átumka nékatsrume tuyankit.

  9:31 Paant nékaji tunaarinniun Yus anturtsui. Tikishmatar ni wakeramun Túruinia nunak anturui.

  9:32 Yáunchusha kusuru akiinian Tsuáruka tuke atsuwaiti.

  9:33 Ju aishman Yúsaiyanchuitkiunka penké Túrachaayi" Tímiayi.

  9:34 Nuinkia tiarmiayi "Ameka tunaarintin akiiniaitiatmesha żin jintintin átaj tamek?" Nuna tiar jiiki awemarmiayi.

  9:35 ¶ Kusuru Tsuárman jiiki awemarma nuna Jesus nekaamiayi. Tura Wáiniak "Yusa Uchiría nu Enentáimtamek" Tímiayi.

  9:36 Tsuarma Tímiayi "Uunta, turuttia wisha nekaan Enentáimtustaj."

  9:37 Jesussha Tímiayi "Wainme. Wiitjai ámijiai chichaajna nu."

  9:38 Tutai, tikishmatar "Uunta, Enentáimtajme" Jesusan Tímiayi.

  9:39 ¶ Nuyá Jesus Tímiayi "Shuara Enentáin nekaan, akantratajtsan Táwitjai. Ni Enentáin kusuru ain iimtiktinian tura ananmamuk "Yusnan nekaan paant iimjiai" tana nuna ukusturtinian Táwitjai" Tímiayi.

  9:40 Tutai Pariséu shuar nui pujuarmia nu nuna antukar "żNuinkia iikia kusurukaitiaj~i?" tiarmiayi.

  9:41 Jesussha Tímiayi "Atum kusuruitkiurmeka Atumí tunaari Wáinchakrum sumamachu aintrume. Tura "paant iimjiai" tau asarum sumamaitrume" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar