Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 11

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  11:1 ¶ Chíkich tsawantai Jesus Yúsan áujsataj tusa atsamunam pujumiayi. Aujsua amikmatai ni unuiniamuri chikichik Niin Tímiayi "Uuntá, imiakratin Juan ni unuiniamurin unuiniamia Núnismek Yus áujsatin unuitiurta."

  11:2 Tutai Jesus Tímiayi "Yus áujkuram ju titiarum: Aparu Yus, nayaimpiniam pujamna nu, ii Aparínme. Ame Náarmincha shuar ántar pachischarti. Ashí aentsnum ame akupkatin tsawantrum wari jeati. Ame wakeramuram nayaimpiniam umikma ana Núnisan ju nunkanmasha Uminkiatí.

  11:3 Aparú, ii yurumkari Ashí tsawant amasta.

  11:4 Tura winia nemasrun tsankurajna Núnismek, Aparú, winia tunaaru tumashrisha tsankurturta. Tunáa wakeruktin tsankatrukaip. Antsu Ashí tunaanumia uwemtikrurta."

  11:5

  11:6 Nuyá Jesus juna Tímiayi. "Wats, ju Titiái. Kashi ajapén amikrum werishtameash. Tura "Winia amikiur yajaya winia jearui yama tayi. Tura ajamsatniun penké takaktsujai. Tuma asamtai amikru, menaintiu apatuk Ajamprustá" Tíchatameash.

  11:7 Tura nii init pujusan chichaak "Warí, Wáitisha epenmiaiti, tura winia uchirsha wijiai Ashí tepeenawai. Itiur nantakniak amastaj. Itit awajtipia" turamchanpiash.

  11:8 Wats, paant Tájarme, niisha amikrum asa, nantaki ikiatmastinian nakitiayat, itit awajtin tusa nantaki Ashí wakeramna nuna suramsattawai.

  11:9 Tuma asamtai Tájarme: Yus seatarum; Túrakrumin suramsattarme. Eakrumka Wáinkiattarme. "Winiajai" Tákurmin awaintiamattarme.

  11:10 Seana Núnaka Suíniatsuk. Eana nuka Wáintsuk. "Winiajai" tuinia Núnaka awainiatsuk.'

  11:11 `Wats, átum uchirtintiram, ame uchiram apatkun seatmakui ¿kayaash Súsaintiam? Namakan seatmakui ¿Napíash Súsaintiam?

  11:12 Nujintian seatmakuisha ¿titinkiash Súsaintiam?

  11:13 Warí, átum Imiá yajauchitirmesha Atumí uchiri pénker ana nu tuke Súchakaitrum. Atumí Apari nayaimpiniam pujana nu, seakrumninkia Nú nankaamas ni Wakanin suramsattawai." Tu unuiniamiayi.

  11:14 ¶ Shuar iwianchruku asa chichachu ámiayi. Nuna Enentáiyan nu iwianchin Jesus jiiki akupkamiayi. Iwianch jiinkimtai chichachu chichasmiayi. Túramtai shuar nui pujuarmia nu ti Enentáimprarmiayi.

  11:15 Tura Chíkich tiarmiayi "Juka iwianchi Kapitiántri Satanásan, ni Chíkich naari Pirsepún umirniuiti. Tuma asa nuna kakarmarijiai iwianchin jiiki akupeawai."

  11:16 Tura Chíkichkia, nekas Yúsnumia taawashit tusar "Nayaimpinmaya kakaram ana nu iniakmasam aents tujintiamu Túrata" Jesusan tiarmiayi.

  11:17 Tura Jesus tu Enentáimiainian neka asa Tímiayi "Núu nunkanmayan shuar nuamtak kajernaiyakuinkia Nú nunka Wárik meserchattawak; nuamtak shuarsha ni shuarijiai kajernaiyaksha amunaikchartatuak.

  11:18 Wíniaka "Pirsepú iwianchi kakarmarijiai iwianchin jiiki akupeawai" Túruttsurmek. Tuma asamtai Tájarme, uunt iwianch Satanás naartin, ni suntarijiai kajernaiyaksha ¿itiur tuke kakaram átin~ki?

  11:19 Tura Wi Pirsepú kakarmarijiai iwianchin jiiki akupeakuinkia, atumi shuarisha ¿yana kakarmarijiain iwianchin jiiki akupena? Niisha "iwianchi kakarmarijiai Túrichuitji" tuiniaisha ¿itiura Winiasha, "iwianchi kakarmarijiai Túraiti" turutminiaitrum?

  11:20 Wikia Yusa kakarmarijiai iwianchin jiikin akupeajai. Nu nekaarum Yus atumi Enentáin akupin ajasuana nu nékarme.'

  11:21 `Kakaram aishman Kíishtumaktajtsa iwiarnar wajas jeen Wáinkiui, ni wariri init ana nusha Tímiatrusan ainiawai.

  11:22 Antsu niijiai nankaamas kakaram ana nu winiakka nupetkashtatuak. Tura Kíishtumaktinian iwiar takakman jurawai. Tura Kasamkámun ni amikrin Súawai. Kakaram aishman iwianchin nakumeawai. Tura nujai nankaamas kakaram aishman Winia nakumprawai.

  11:23 Iista. Winia nemartatsna nu winia nemasruiti. Núnisan Winia Yáintsuna nuka aya itiurchat Nájateawai.'

  11:24 Nuyá Jesus juna Tímiayi: `Shuara Enentáiya íwianch jiinki ayamprataj tusa yumi penké Yútatsna nui wéawai. Tura ayampratniun Wáincha asa ataksha waketkitniun Enentáimui. "Wi Jíinkimiaj nuin waketkitjai" tawai.

  11:25 Tura waketki pénker iwiaramun tura ankant aan Wáiniui.

  11:26 Nuna Wáiniak, ni ain siati iwianchin niijiai nankaamas yajaunchin Itiá Enkemáwartatui. Túrunamtai nu shuar nuiki nuna nankaamas yajauch ajastatui." Tu Tímiayi Jesus.

  11:27 ¶ Shuar iruniarmia nui Jesus nuna chichaa pujai, nuwa untsumuk "Ame nukun Yus ti Yáinkiai. Ni ampujén ame pujuschamkam. Amin amuntstamachmakam" Tímiayi.

  11:28 Tutai Jesus Tímiayi "Antsu ni chichamen antukar umirainia nuna, nukurjai nankaamas Yus ti Yáinkiaru ainiawai, tajai" Tímiayi.

  11:29 ¶ Shuar Untsurí Niin Káunkarmatai Jesus Tímiayi "Yamaiya shuarka yajauch ainiawai. Yajauch ásar, chichartuiniak "Nekas Yúsnumiaitkiumka aents tujintiamua nu Túram Yusa kakarmari iniakmasta" turutainiawai. Túrasha áyatik yaunchu Junas Túrunamujai iniakmasmia nujain nekaatin ainiawai.

  11:30 Kame Junas Túrunamujai Níniwi péprunmaya shuaran yaunchu Yus ni kakarmarin iniakmasmia Núnisan yamaisha Aents Ajasu tutainjiana nu Wi Túrunamujai Yuska ni kakarmarin iniakturmastatrume.

  11:31 Yaunchu Sarumún uunt akupin pujai Sepa Núnkanmaya nuwa akupin Sarumunka chichamen nekaataj tusa ti jeashtanmaya Támiayi. Tura yamaikia Sarumunjai nankaamas pujai átumka anturtatsrume. Tuma asamtai Wi Tájarme, Yus Ashí shuaran nekapsattana nu tsawant jeamtai nu nuwa, akupniun pénker anturka asamtai, Yus iimianum pénker átatui. Antsu atumsha Winia anturtukcha asakrumin Yus iimianum yajauch átatrume.

  11:32 Tura Yúsnan etserin Junas Níniwi péprunmaya shuarnum Yus Chichaman etserkamtai nu shuar ni tunaarin Enentáimtusar Enentáin Yapajiáwarmiayi. Tura jui Yamái Junasjai nankaamas etserin pujajai. ¡Tuma asamtai nekapsatin tsawant jeamtai Níniwinmaya shuar yamaiya shuar árumna nuna sumamtikramattarme!'

  11:33 `¿Shirikip ekeemakar úuktinkiait? Pitiaknumsha enkeashtiniaiti. Antsu shuar Jeá wayana nu paant iimsat tusar Yakí ekensatniuiti.

  11:34 Ame Jíimijiai Wáinkiam nujai wekasatin nekaattame. Tuma asamtai ame jiimijiai pénker ana nu Wáinkiumka pénker wekasattame; antsu ame jiimijiai yajauch ana nu Wáinkiumka, kiritniunam wekasatniua Núnisan yajauchiniam wekasattame.

  11:35 Anearta. Enentáimin Tsáapin ana nu kiritin ajaschati tusam anearam wekasata.

  11:36 Ame ayashmiin kirit ajatsuk aya Tsáapniniaitkiuinkia, shirikip paant awajea Núnisan Ashí paant Wáinkiattame" Tímiayi.

  11:37 ¶ Jesus chichasua amikmatai Pariséu shuar, winia jearui Yurumáitia tusa untsukmiayi. Tutai Jesus Wayá misanam pujusmiayi.

  11:38 Tura Israer-shuar ikijmiartin ana nuna Túrutsuk aya pujakui Pariséusha nuna Wáiniak "maa ¿urukamtia tura?" tu Enentáimsamiayi.

  11:39 Tura Uunt Jesus Tímiayi "Pariséutirmeka Atumí yurumtairi aya Pátatek nijiaktin ti wakeriniaitrume. Atumsha nu yurumtaijiai méteketrume. Pátatek pénker Túrarme. Tura Atumí Enentáinkia kasamkatniusha tura yajauchia nusha piakuiti.

  11:40 ¡Enentáimcha! Warí, Ashí Pátatek Wáiniaj~i nuna Yus najanachmakia; tura init paantcha ana nunasha Yúsak najanachmakia.

  11:41

  11:42 Aneartarum, Pariséutirmesha. Aya nuka méntasha, anissha tura aya apatkusha Yus Súsatin ti Enentáimprume. Nukasha tsuriasrum apatkusha tias ana Nuyá chikichik achikrum, Yúsnaiti Tátsurmek. Tura antsu nu Túratin iniaitsuk pénker wekasatniusha, Yus anenmarmena nusha pénker Enentáimsatniuitrume. Wats init, Enentáimin ana Nútiksarmek jusam susarta. Nuinkia Ashí chamir átatui.'

  11:43 `Tura aneartarum Pariséutirmesha. Yus áujtai jeanam penkeri pujutainium pujustin wakerarme. Tura Jintiá aents iimiainiamunam ti shiir áujtusarat tusarum wakerarme.'

  11:44 `Jintinniutirmesha, Pariséutirmesha Mái-metek aneartarum. ¡Antar shiir chichamtinia! Iwiarsamu paantcha Núniniaitrume. Shuar nu nankaamaksha Nájamiat nékatsui. Núnisan shuar atumi chichame antukar yajauchia nuna nekartamtsurme."

  11:45 Nuikia Israer-shuara jintinniuri chikichik Jesusan chicharuk Tímiayi "Uuntá, nu Tákum incha yajauch chichareame."

  11:46 Tutai Jesus Tímiayi "Atumsha jintinniutiram aneartarum. Atumi akupkamurijiai Káarak ti kijin entsakchamnia Súarme. Tura átumka Yáintaj tusarum Atumí uwejejaisha penké ántiatsrume.'

  11:47 `Aneartarum Tájarme. Yaunchu Atumí uuntri Yúsnan étserniun Máawarmia nuna iwiarsamuri átum jeamniuitrume nu etserin ti pénker ásarmatai kajinmatkishtin.

  11:48 Nu Túrakrum Atumí uuntri Túrawarmia nu, "yajauchichuiti" tarume. Warí, niisha Máawarmiayi, tura atumsha Máawarai Táyatrum niijiai méteketrume. Warí, Yúsnan etserniu iwiarsamurin jeamkuram atumek sumamarme.'

  11:49 `Atumí Túramurin Nekáa Yus juna yaunchu Tímiayi: "Winia etserturniun tura winia akatramurnasha niin akuptukartatjai. Túramtai chikichnaka Máawartatui, tura chikichnaka pataatukartatui."

  11:50 Tuma asamtai Ashí ni etserniurin maamu ainia nuna, yamaiya aentstirmin Yus sumamtikramattarme. Nunka najanamunmaya Jukí

  11:51 Yamái ímiajai maamu ainia nuna, kame Apir maamunmaya Jukí Yamái Sakarías maamua Tímiajai anintrustatui. Naman maar Yus sutai ámanum tura Yus-jea ámanum ajapén atenkamunam Máawarmia Nú Sakaríasan tajai. Nu tuma asamtai Tájarme, ni etserniuri maantamnawarmia nuna Yamái matsatrumna Nútirmin aninmasartatui.'

  11:52 `Jintinniutiram aneartarum. Waiti asakatniua Núnisrumek nekas nekaatin surimiarme. Atumkesha nékatsrume. Tura nekaataj tana nusha suritiarme" Tímiayi.

  11:53

  11:54 Jesus nuna takui Pariséusha, jintinniusha ti kajerkarmiayi. Tura nii tana nujai "yajauch Túrame" titiai tusar wakeruiniak Untsurí anintriarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar