Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 12

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  12:1 ¶ Nu tumai shuar ti Untsurí Káunkarmiayi. Ti kaunka ásar nawen mai-najatnai ajarmiayi. Tura Jesus ni unuiniamurin Tútan juarkimiayi. "Pariséu ántar chichamtin ainiawai. Nuka wakaprutaiya Núnisaiti. Wakaprutaikia nijiamanch yumirnium yama enkeam Páantchaiti. Tura ukunam nekaamniaiti.

  12:2 Núnisan Ashí paantcha ana nu iwiainiakma átatui. Uukma ana nusha nekaamu átatui.

  12:3 Nu tuma asamtai, kiritniunam Tímiarmena nusha Tsawái Tsáapin ajasmanum antunkattawai. Tura jea init pujusrum ishishmasrum Tímiarmena nusha áa ti paant etsernaktatui.'

  12:4 `Amikrutiram, aya ayashmin main ainia nu ashamkairap, Tájarme. Ayashmin maa Nú arantka Máashtatui.

  12:5 Tura ya nekas ashamkatniuitrum, nuna paant jintintiattajrume. Ame ayashmi maa, Nuyá ámin jinium akuptamkatniun tujintiatsna nu ashamkatarum. Ee, Yus ashamkatarum, Tájarme.'

  12:6 `Jimiará chinki Ishitiúpchich ishichik kuitjai surukchatniukait. Túrasha Yussha nu chinkin penké kajinmatkishtatui.

  12:7 Wats, ashamkairap. Untsurí chinkijiai nankaamas Yuska atumin Enentáimturmarme. Warí, ame intiashmin mash Yus nekapmaruiti.'

  12:8 `Ashí shuar Ashí iimiainiamunam Winia Aents Ajasu tutain, Winia natsantruiniatsna Núnaka, Wisha Yusa suntari iimiainiamunam natsantrashtatjai;

  12:9 antsu shuar iimiainiamunam Winia natsantrana Núnaka Wisha Yusa suntari iimiainiamunam natsantrattajai.'

  12:10 `Winia, Aents Ajasu tutain, shuar yajauch chichartakuinkia nusha tsankuramniaiti, tura Yusa Wakaníncha yajauch chicharkuinkia nuka penké tsankurachminiaiti.'

  12:11 `Wats, Israer-shuar iruntai jeanmasha, tura Israer-shuar Kapitiánniumsha, uuntnumsha juramainiakui, aninmainiakuisha warintiajak tusam ti Enentáimsáip.

  12:12 Ame aimkiatin jeamtai, Yusa Wakani ame Títiatmena nuna jintintramattawai," tu timiayi.

  12:13 ¶ Chíkich aishman Jesusan Tímiayi "Uuntá, ii Aparí ikiurtamkimiaj nuna yatsur winiasha nakak Surustí, titia" Tímiayi.

  12:14 Tutai Jesus Tímiayi "Aishmanka, atumin nu Túratin anaikiamukaitiaj."

  12:15 Nuyá Tímiayi "Pénker Enentáimsatarum. Nii takakna Nújain shuar iwiaaku áchatniuiti. Tuma asamtai Kuítrintin ajastin aya nuke Enentáimsaip."

  12:16 Nuyá juna métek-taku chichaman unuiniak Tímiayi: "Kuítrintin aishman ni ajariyan arakan ti nukap juukmai.

  12:17 Tura "¿Ti nukap asamtai tuin ikiustaj. Itiurkatjak?" tu Enentáimsamiai.

  12:18 Wats, wi nékajai. Winia Ikiutái-jearun ashiran Nú nankaamas uuntan najanatjai. Tura nui Ashí ikiustajai.

  12:19 Nuinkia Untsurí uwitin shiir pujustinian ikiusman takustatjai. Tuma asamtai, ayampran, Yurumán, umaran shiir pujustatjai" timiai.'

  12:20 `Tura Yus niin chicharuk timiai "Netse. Yamái kashi jakattame. Nuinkia Imiá Núkap ikiusumna nusha ¿yana átata?" timiai" Tímiayi.

  12:21 Nuyá Jesus Tímiayi "Shuar ninki Kuítrin ikiauntumna nu, Núnisaiti. Túrasha Yusjai iismaka Kuítrinchaiti."

  12:22 ¶ Nuyá ni unuiniamurin Jesus juna Tímiayi: "Warí yuarik pujustaj~i tura warin entsartaj~i tusarum nuke ti Enentáimsairap.

  12:23 Yus iwiaaku átinian amasu asa yurumkancha amastatui. Tura ju ayashniasha najana asa entsataincha amastatui.

  12:24 Chinkisha Enentáimsatarum. Niisha arakmainiatsui. Juuk yurumkan ikiuiniatsui. Tuma ain Yuska ni Yurumátniurin tuke Súawai. Atumsha chinkia Nú nankaamaschakaitrum.

  12:25 Tura ya shuarak, ti Enentáimtana nujai Nú naya ajasminiait.

  12:26 Kame Yúpichuch ana nusha Túrachminiaitiatrumsha, ¿urukamtai Chíkich ainia nusha ti Enentáimtarum?'

  12:27 `Iistá, kukujsha takaachitiat tura Nájanchitiat ti Shíirmach ainiawai. Yaunchu akupin Sarumún ti shiir iwiarmamniuitiat kukujia Tímianchauyayi.

  12:28 Iis, nupa Yamái tsakaawai tura kashin aents tsupikiar jinium Apeánáwai. Tuma ain Yus ti shiir awajeatsuk. Nuna tura asa atumniasha Nú pénker Wáitmakchattawak. ¿Urukamtai Yus nekas Enentáimtatsrum?

  12:29

  12:30 Ju nunkanam ana nu ti pachiirap. Chíkich shuar, Yúsan nékainiatsna nu, warin yuataj~i, warin umartaj~i nuna ti pachiiniawai. Tura atumsha tu Enentáimsairap. Urukatjak, tiirap. Ame Apa nayaimpiniam pujana nu, Ashí atsumarmena nuna nékawai.

  12:31 Antsu emka Yusna nu Enentáimtustarum. Túrakrumninkia atsumamna nuna Yus suramsattawai.'

  12:32 `Winia murikrutiram ashamkairap. Untsuríchuitrume. Túrasha Atumí Apari ni akuptairiin pachitmaktasa ti wakerutmarme.

  12:33

  12:34 Kuítrum tui aa, nui tuke Enentáimtittiarme. Tume asamtai takakrumna nu surukrum atsumainia nu susatarum. Nuka enketai arut ajatsna nui enkeatniua Núniskete. Túrakrum nayaimpinmaya kuit amuatsna nu íkiauwearme. Nuisha kasa nu kuitian kasamkataj tusa wayachminiaiti, tura kayaasha nu kuitian Yúatniun tujintiawai.'

  12:35

  12:36 `Ju Enentáimsatarum. Ni uuntri nuatnaikiatin Námpernumia taa, "uraitia" takui, takarniuri jinia ekeemakar Wárik urattiai tusar Nakáa pujuiniawai. Atumsha Núnisrumek Wi atumi Uuntri Támatai, shiir itiaatai tusarum anearum wekasatarum.

  12:37 Ni uuntri taak Iwiáa pujuinian Wáinkiarai nuka shiir pujuiniawai. Nu uuntak iwiar, "misanam pujustarum" ni takarniurin Títiatui tura yurumkan Súsartatui.

  12:38 Kashi ajapén taaksha tura tsawaana ai taaksha ni takarniurin Iwiáa pujuinian Wáinkiuinka, nu takarin shiir pujuiniawai.

  12:39 Tura jusha nekaatarum. Jeenniua nu, kasa Tátinian nékaitkiunka, Iwiáa pujusaayi. Kasa Wayá kasamkatniun suritkiaayi.

  12:40 Atumsha Núnisrumek, anearum pujustarum. Wi Aents Ajasu tutai aya aneachmanum Tátatjai" Tímiayi.

  12:41 ¶ Nuyá Pítiur aniasmiayi "¿Aya ínkik unuiniartaj tusam nu métek-taku chicham Támek. Kame Ashí nekaawarat tusamek tame?' Tímiayi.

  12:42 Tutai Jesus Tímiayi "Atumsha pénker takatan Wáinniua Núnisketrume. Takatan Wáinin ni uuntri takatrin takainia nuna, Yurumátin jeamtai, ayurkamna Núiti ni uuntrin shiir umirna nu, tura pénker Enentáimtana nu.

  12:43 Ni uuntri taa, takatrin Tímiatrusan Túran Wáinkiuinkia nu Wáinniusha shiir Enentáimsamniaiti.

  12:44 Umirin asamtai, ni uuntri Ashí ni waririn Wáitrukat tusa apujsattawai. Nuna paant Tájarme.

  12:45 Tura nu takatan Wáinniusha "úuntur wau Táchattawai" tu Enentáimias, ni uuntri takarniurin yajauch awajeakuinkia tura ninki ti Yurumá, ti umar nampeakuinkia,

  12:46 nuinkia ni uuntri ni Nákachmanum aya aneachma taa ti Asutiáttawai. Umichu pujuinia nui akupkattawai.'

  12:47 `Takarin ni uuntri wakera nuna nékayat, iwiartsuk umitsuk pujakka ti awatramu átatui.

  12:48 Túrasha takarin nékachu asa, Asutniámnia Túrakka, ishichik awatnartatui. Núkap susamu ana Núnaka Núkap seawartatui. Núkap ataksamu ana Núnaka Núnisan nankaamas seawartatui.'

  12:49 `Jijiai nekapsatniua Nútiksanak nunkanam jinia ikiapartaj tusan tamajai. Tura Túrunat tusan ti wakerajai.

  12:50 Imiantinia Núnisan itiurchat ukatruktatui. Nusha Wárik amuukat tusan ti wakerajai.

  12:51 "Ashí shuar shiir pujusarat tusa Táwiti" tu Enentáimturumek. Núchaiti. Antsu shuar tesanairat tusan Táwitjai.

  12:52 Yamái jukimiutak Chikichík shuarnum senku ainia nu akannakartatui; menaintiu shuar ni shuarin Jímiaran nakitrartatui. Jímiarsha ni shuarin menaintiun nakitrartatui.

  12:53 Apasha ni Uchirín nakitrattawai. Núnisan uchisha ni Aparín nakitrattawai. Nukusha ni nawantrin nakitrattawai, nawantrisha Nukurín nakitrattawai. Tsatsarisha ni najatin nakitrattawai; najatisha tsatsarin nakitrattawai."

  12:54 ¶ Jesus aentsun chicharuk junasha Tímiayi "Atumsha nantu akaatainmaani kiarmatai "yutuktatui" Tátsurmek. Nusha nekas Tárume.

  12:55 Tura anaarania nase Násenkamtai "séejik átatui" Tárume. Tura nekas Tárume.

  12:56 Yuranminmasha nunkanmasha Túruna nu nékarme. Túmaitiatrumsha ju tsawantai Túrunattana nusha ¿itiura nékatsrum? ¡Maaj, ántraitrume!"

  12:57 `Túrasha pénker ana nusha ¿urukamtai atumek Enentáimsarum Wáintsuram?

  12:58 Irutramuram uuntnum Júramkuinkia jintia wésamek "nuamtak iwiarartai" Titiá. Túrachkumninkia akupniunam juramkittiame. Tura niisha suntarnum akuptamkattame. Tura niisha sepunam enketmattawai.

  12:59 Tura nekas tajai, nui enkemamka Ashí rearchisha akikmachkumka Jíinkishtatme" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar