Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 4

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  4:1 ¶ Jesusa Enentáin Yusa Wakaní pimiutkamiayi. Jesussha Jurtan entsanmaya waketkimtai Yusa Wakaní aents atsamunam jukimiayi.

  4:2 Tura nuisha kuarenta tsawant pujusmiayi. Tura íwianch Niin tunaanum ajuaraintiajtai tusa pujurmiayi. Nu kuarenta tsawantin Jesus yurumtsuk Pujá asa ti tsukammiayi.

  4:3 Nuinkia íwianch chicharuk "Amesha nekas Yusa Uchiríntkiumka ju kaya apatuk najanata" Tímiayi.

  4:4 Tutai Jesus Tímiayi "Yus-Papí tawai: "Aya apatkujain shuar iwiaaku pujuschamniaiti. Antsu Ashí Yus-Chicham tana nujai nekas iwiaaku pujusminiaiti," tawai" Tímiayi.

  4:5 Tura Nuyá íwianch naint Yakí Wájakmanum Jukí, Ashí nunka ainia nuna ju chichamaik iniaktusmiayi.

  4:6

  4:7 Tura chicharuk Tímiayi "Ashí ju nunka Wáinmena nu Wíniaiti. Tura wi wakerajna Nú shuaran Súsatniuitjai. Tuma asamtai tikishmatrurakminkia ju nunkanam Ashí akupkatniun susattajme. Tura nui ni wariri ainia nusha áminiu átatui" Tímiayi.

  4:8 Tutai Jesus Tímiayi "Yus-Papí tawai: "Aya Ninki Yus ame Uuntrum tikishmatram Enentáimtustiniaitme." Tau asamtai, werumta, iwianchi" Tímiayi.

  4:9 Ataksha íwianch Jesusan Jerusarén péprunam jukimiayi. Tura Yusa Uunt Jee yakiini iwiak Tímiayi:

  4:10 "Yus-Papí tatsuk: "Yuska ni suntarin Wáinkiatá tusa akupturmaktatui.

  4:11 Kayanam ajintrain tusa wenkurmaktatui." Tuma asamtai nekas Yusa Uchirinkiumka Juyá akaikim iniaata" Tímiayi.

  4:12 Tutai Jesus aimiuk Tímiayi "Yus-Papí junasha tawai: Yus ame Uuntrum nekapsataj tiip."

  4:13 Tuma asamtai íwianch penké tujintiak ishichik tsawant Jesusan iniaisamiayi.

  4:14 ¶ Jesus ni Enentáin Yusa Wakaní kakarmari pimiutkamu ajas Kariréa nunkanam waketkimiayi. Nu nunkanam nankaamantu Túramurin áujmatiarmiayi.

  4:15 Nu nunkanam Ashí péprunam Israer-shuar iruntai jea armia nui unuiniarmiayi. Tura anturkarmia nuka ni Náarin shiir awajsarmiayi.

  4:16 Ni tsakarmariin Nasarétnum Jesus wémiayi. Tura Israer-shuar ayampratin tsawantin iruntai jeanam wayamiayi, tuke turin asa. Tura Wayá Yus-Papin áujsataj tusa wajakmiayi.

  4:17 Nuinkia Yúsnan etserin Isayasa aarmarin Súsarmiayi. Nuna urak, nui juna aarman Wáinkiamiayi:

  4:18 Yusa Wakaní Winí pujurtawai. Shuar warainiachun shiir chichaman ujaktinian anaitiukuiti. Kúntuts Enentáimiar wake mesek pujuinian Tsuártinian akuptukuiti. Tura jii kusuruncha iimtiktinian, tura yajauch awajsamu ainia nuna pénker awajsatniuncha,

  4:19 tura Uunt Yus, Shuáran yaintin tsawantri Jeán etserkatniuncha akuptukuiti.

  4:20 Nu aarman aujsua amik papin nukukmiayi. Tura iruntai jeanam Yáimin pujan susa iniais Ninkia etserkataj tusa pujusmiayi. Tura Ashí shuar pujuarmia nu émamkes ii pujuarmiayi.

  4:21 Jesussha chicharuk Tímiayi "Yus-Chicham Yamái antukurmena nu Yamái tsawantin Túrunayi."

  4:22 Jesusan Ashí pénker áujmatiarmiayi. Tura Jesus ti shiir chichaakui ti Enentáimprar "Juka Jusé Uchirínchukait" tiarmiayi.

  4:23 Tu Enentáimiainiakui, Jesus chicharuk "Atumsha shuar tuke tuinia Núnisrumek, "Tsuákratniuitkiumka amek Tsuámarta," turuttiatrume. Kapernáum péprunam aentsti Túrachmin Túramamna Núnismek juisha Túrata tusarum nu turuttiatrume.

  4:24 Túrasha nekas Tájarme, Yúsnan etserniun ni nunkenkikia nii tana nuna anturainiatsui.

  4:25 Nuyasha Tájarme, Irías pujumia Nú tsawantin, Menaintiú Uwí nankaamas yumi yutukcha asamtai Ashí Israer Núnkanam ti tsuka amia nui ti Untsurí waje irunmiayi.

  4:26 Tuma ain nu wajen yainti tusa Yus Iríasan akuptukchamiayi. Antsu Chíkich nunkanmaya wajen Sarepta péprunam pujumia nuna yainti tusa akuptukmiayi. Sarepta pepru Sitiún péprunam Tíjiuch pujawai.

  4:27 Núnisan ii nunkesha Iriséu pujumia nu tsawantin ti Untsurí tunamaru iruniarmiayi. Tura Núnaka Tsuárcharmiayi. Antsu Chíkich nunka, Sírianmaya Naamankan Tsuármiayi" Tímiayi Jesus.

  4:28 Israer-shuarsha iruntai jeen pujuarmia nu, nuna antukar ti kajerkarmiayi.

  4:29 Tura wajatkiar Jesusan jiiki péprunmaya akupkarmiayi. Tura pepru amia nui naint Yakí Nánkatkamunam, Nuyá akaki ajuatai tusar Júkiarmiayi.

  4:30 Túrasha Jesuska irunar matsatainiamunman etempraktak jiinki wémiayi.

  4:31 ¶ Nuyá Jesus Kariréa nunkanam Kapernáum pepru amia nui wémiayi. Tura Israer-shuara ayampratin tsawantriin tuke etserki wémiayi.

  4:32 Yusa kakarmarin takaku asa nujai etserkamiayi. Tuma asamtai "Yusa kakarmarijiai unuitiamtsujik" tiar ti Enentáimprarmiayi.

  4:33 Chíkich tsawantai aishman iwianchruku Israer-shuar iruntai jeanam pujumia nu untsumuk Tímiayi,

  4:34 "Inikiartusta. Iikia Aminkia pachistin nakitiaji. żWarí, incha amukratkataj tusam Táchamek? Wikia nékajme. Ameka ti penker Tunaarincha Núitme" Tímiayi.

  4:35 Tutai Jesus iwianchin kakantar chicharuk "Takamatsata. Ju aishman ikiuktia" Tímiayi. Tutai nu chichamaik íwianch aishmannumia jiinki weak Nunká ajuant ikiukmiayi. Túrasha nekas yajauch awajtsuk ikiukmiayi.

  4:36 Ashí pujuarmiania nu ti Enentáimiar mai tunai ajarmiayi. "żJusha Warí chichamait? Ju aishman Yusa kakarmarijiai iwianchin jiiki awematsuk" tiarmiayi.

  4:37 Tura Ashí Nú nunkanam Jesusa Túramurin áujmatiarmiayi.

  4:38 Jesussha Israer-shuara iruntai jeenia jiinki Semunka jeen wémiayi. Semunka tsatsari tsuer ti Jáamiayi. Ti jaakui Jesusan "Tsuárturtá" tiarmiayi.

  4:39 Jesussha jaa tepan tsuntsumprua tsuemun "michatrata" Tímiayi. Tutai Nú chichamaik nuwasha michatramiayi. Nú chichamaik nantaki nincha ayurawarmiayi.

  4:40 Etsa akaikin ai ni shuari Nánkamas sunkurjai jaarmia nuna Jesusan ikiaatkarmiayi. Jesussha Jáinian chikichkiniak chikichkiniak uwejéjai antinkiar Tsuárarmiayi.

  4:41 Ti Untsurí iwianchruku armia nunasha iwianchrin Jíirkiarmiayi. Jíinkiar íwianchkia untsumainiak "Ameka Yusa Uchirínme" Jesusan tiarmiayi. Tura niisha "Jesuska Yusa anaikiamurinti" tu nékainiakui Jesus kakantar chicharak itiatmamtikiarmiayi.

  4:42 Kashin Káshik tsawaak Jesus péprunmaya jiinki atsamunam Ninki wémiayi. Tura shuarsha eakiar ni pujamunam jeariarmiayi. Tura iijiai tuke pujusat tusar emetataitsar wakeriarmiayi.

  4:43 Túmain Jesus Tímiayi "Yus ii Enentáin akupkatajtsa wakera Nú shiir chichaman Chíkich péprunam matsatainia nunasha ujaktiniaitjai. Nu Túrata tusa akupkamuitjai" Tímiayi.

  4:44 Tuma asamtai Kariréa nunkanam Israer-shuar iruntai jeanam Jesus tuke etserki wémiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar