Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Chíkich tsawantai Jesus Jinisarít antumianka tutainium Káanmatkari pujai ti Untsurí shuar, Yusa chichamen antuktai tusar wakeruiniak Jesusai Káunkarmiayi. Antuktai tusar wakeruiniak kae ajattsarmiayi.

  5:2 Tura Jimiará kanun antumiankan Káanmatkariin tepan Wáinkiarmiayi. Ni nérenniurinkia Jíinkiar ni nekarin Nijiá pujuinia asamtai Kánuka ankant ármiayi.

  5:3 Tuma asamtai Jesus Semunka Kanuríin enkempramiayi. Tura Semunkan chicharuk "Ishichik ajapén Juruktía" Tímiayi. Nuinkia kanunam enkemas aentsun Káanmatkanam pujuinian unuiniamiayi.

  5:4 Unuiniasua amik Semunkan chicharuk "Kanu kunanam jukim neka ai ajunkatarum" Tímiayi.

  5:5 Tutai Semun Tímiayi "Túrasha, Uuntá, Káshisha tuke aju-junkuar tsawarji. Túrasha penké achikchaji. Kame aankisha Ame Támajai ajunkatjai" Tímiayi.

  5:6 Tura ajunkar namakan ti Untsurín achikiarmiayi. Túram nekasha jaanaki wémiayi.

  5:7 Tuma asamtai ni írutkamurin Chíkich kanunam pujuinian uwejéjai "winitia, Yáintkiamniuram" tusar untsukarmiayi. Niisha Táarmiayi. Túrawar Jimiará kanunam métej awajsarmiayi. Tura kanusha init wayastatuk ajamiayi.

  5:8 Nuna Túramtai Semun Pítiur Jesusan tikishmatar Tímiayi "Uuntá, wikia ti tunaitjai. żWíjiaisha itiurak pujustam?"

  5:9 Semunsha ni írutkamurijiai namakan Timiá Untsurín Wáinkiar ashamkarmiayi. Tuma asa Semunsha Nuní Tímiayi.

  5:10 Tura Sepetéu uchiri Jakupusha Juansha Semunjai pujuarmia nusha ashamkarmiayi. Tura Jesus Semunkan Tímiayi "Ashamkaip. Yamaikia namaka-achinia aintsamek aents-eau ajastatme."

  5:11 Nuyasha kanurin kukar Júkiar, Ashí takakmarincha ikiukiar Jesusan nemarki wearmiayi.

  5:12 ¶ Ukunam Jesus Chíkich péprunam pujai tunamaru aishman taa Jesusan Wáiniak tikishmatar Nunká shushuma Pankái Jesusan Tímiayi "Uuntá, wakerutakmeka Páchitsuk Tsuáramniaitme."

  5:13 Nuna tutai Jesus antin Tímiayi "Wakerajai. Tsuaajme." Tura Nú chichamaik tunamarusha pénker ajasmiayi.

  5:14 Túrasha Jesus chicharuk "Ameka nu etserkaip, Tímiayi. Antsu Israer-shuar Patrii werim ame pénker ajasmanum Muisáis akupkamia Núnismek susata. Nujai Ashí shuar ame pénker ajasmarmin nekaawartatui" Tímiayi.

  5:15 Tura Jesusa Túramuri ti etsernamiayi. Túmakui Untsurí aents anturkataj tusar Káutkarmiayi. Tura ni sunkurincha Tsuámartaj tusar Káutiarmiayi.

  5:16 Núnisan Jesuska aents atsuiniamunam we ni Aparin áujmiayi.

  5:17 ¶ Chíkich tsawantai Jesus unuiniak pujai Pariséu aents tura Israer-shuara jintinniurisha Kariréa péprunmayasha, Jutía péprunmayasha tura Jerusarénnumiasha Káunkarmia nu Antúu pujuarmiayi. Jaa Tsuártinian Yusa kakarmarin takakuyayi Jesus.

  5:18 Nuinkia emearun tampumprua kuatru shuar itiariarmiayi. Jesus pujamunam init awayattsar wakeriarmiayi.

  5:19 Tura shuar ti Untsurí piaku asamtai wayamnia atsumiayi. Túmaitkui yakiini wear jean urakar, aents kae ajas matsatmanum Jesus pujamunam emearun tampunam Nená itiararmiayi.

  5:20 Niin itiarmiania nu, Jesus Yusa kakarmarin takakui, Tú Enentáimtamun Jesus Nekáa emearun Tímiayi "Ame tunaarum tsankuramuitme."

  5:21 Nuinkia Israer-shuara jintinniurisha, Pariséusha ni Enentáin Enentáimsar "żJusha yait Yúsa Náarin yajauch awajtin? Warí, aya Yúsak tunaan tsankurachminkiait" tu Enentáimsarmiayi.

  5:22 Tura Jesus ni Enentáimsamurin Nekáa Tímiayi "żUrukamtai Tú Enentáimprarum átum?

  5:23 Nuinkia żWarí Imiá Yúpichuchit, Tsuártiniak, ni tunaari tsankuratniuk?

  5:24 Wats, Aents Ajasu tutai Wisha tunaan tsankuratniun Yusa kakarmarin takakjai. Jujai nekaatarum tusan wats itiurchat Tárumna nuna Túrattajai." Nuyá emearun chicharuk Tímiayi "Amesha wajakim, tampuram achikiam ame jeemiin Wetá."

  5:25 Nú chichamaik emearu niisha iimiainiamunman tampurin achik wajaki ni jeen Yúsan wararki wémiayi.

  5:26 Túmakui Ashí shuar ti Enentáimprar Yusa Náarin shiir awajsarmiayi. Tura ashamainiak "aentsti tujinkiamu Yamái Wáinkiaji" tiarmiayi.

  5:27 ¶ Ukunam Jesus wekas akupniu Kuítrin-juu, naari Riwí, ni Chíkich naari Mateu, akupin akitiai jeanam pujan Wáinkiamiayi. Wáiniak "nemartusta" Tímiayi.

  5:28 Tutai Riwí wajaki takakmarinkia ikiuak Jesusan nemarsamiayi.

  5:29 Nuyá ukunam Riwí namperan Jesusan najatamiayi. Tura Untsurí akupniu Kuítrin-juu tura Chíkich shuarsha Káunkar misanam pujuarmiayi.

  5:30 Tura Pariséusha Israer-shuara jintinniurisha Jesusan tsanumpruiniak Jesusa unuiniamurin tiarmiayi "żMaaj, urukamtai atumsha akupniu Kuítrin-juu ainia Nújaisha tura Chíkich yajauch shuarjaisha iruntrarum yurumprum?"

  5:31 Tutai Jesus aimkiamiayi "Shuar jaachu pénker ainiana nu żTsuákratniun atsumainiawak? Antsu jaa ainia nu Tsuákratniun atsumainiawai.

  5:32 "Wikia pénkeraitjai" tuinia nuna untsuktajtsan Táchaitjai. Antsu yajauch shuar ni Enentáin Yapajiá Winia ajasat tusan untsuajai" Tímiayi.

  5:33 Nuyá Jesusan Aníak tiarmiayi "Juanka unuiniamurisha, Pariséu unuiniamurisha yurumtsuk Yúsan áujainiatsuk. Tura ame unuiniamurmeka żurukamtai ijiarma Yúsan áujainiatsu?" tiarmiayi.

  5:34 Tutai Jesus Tímiayi "Nuatma nampernum, żipiaamu ainia nu ijiarmamniakait, Yamái-nuatu pujai?

  5:35 Atsá. Wats Wisha ukunam junaktiatjai; nuinkia ijiarmatin átatui" Tímiayi.

  5:36 Tura junasha nujai métek-taku unuiniamiayi: "żYamaram Pushí tsupikiar nujai arut pushiniam anujtukminkiait? Nu Túramka yamaram Pushí yajauch ajasaintiui; Túrasha shiir anujkamu arut pushijiai mai metek yamaram Wáinkiachminiaiti.

  5:37 Núnisan nijiamanch Yamái nawamu nuap najanamu arutnum yaraachminiaiti. Túramka nijiamanch Karíak ijiakratniuiti; Túmak nijiamchisha nuap najanamusha mai metek menkainiawai.

  5:38 Tuma asamtai nijiamanch Yamái nawamu yamaram nuap najanamunam yaraatniuiti. Nu Túramka mai metek pénker átiniaiti.

  5:39 Yaunchu nawamu úmana nuka yamarman nakitrattui. "Yaunchu nawamu Imiá penkeraiti" Tiártatui" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar