Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 8

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  8:1 ¶ Nuyá Untsurí péprunam Jesus Wekaráktak Yus akupeana nuna shiir chichaman etserkini wekaimiayi. Tura ni unuiniamuri tuse ármia nu nemarsarmiayi.

  8:2 Yaunchu Untsurí nuwa jaa armia nuna tura iwianchruku armia nunasha Jesus Tsuárarmiayi. Nu nuwasha Niin nemarsarmiayi. Nusha ju ármiayi: Maktaranmaya Marí, siati íwianch Jíirkimiuyania nusha

  8:3 tura uunt akupin Erutisa takarniuri Chusa nuwé Juancha, tura Susancha; tura Chíkich Untsurí ni takakmarin Súsar Jesusan Yáinkiarmiayi.

  8:4 ¶ Untsurí péprunmaya Jesusan iistai tusar Jíinkiarmiayi. Tura Untsurí Káunkarmatai ju métek-taku chichaman Jesus unuiniamiayi:

  8:5 "Atsaamin atsaamprataj tusa Jíinkimiayi. Atsaamki wesa Jinkiái Jintiá iniaararmiayi. Túrunamtai weenak najakarmiayi. Nuyá chinki tariar yuawarmiayi.

  8:6 Chíkich Jinkiái kaya írunmanum iniaararmiayi. Nu Jinkiái tsapainiar, Wárik nantu sukuam Kárarmiayi.

  8:7 Chíkich Jinkiái jankiniam iniaararmiayi. Tura jankisha Jinkiáisha Mái-metek tsapainiar, janki kankar ajakramiayi.

  8:8 Tura Chíkich Jinkiáisha pénker nunkanam iniaararmiayi. Tura tsapainiar, pénker nerekar Chíkichkia siansha (100) nerekarmiayi." Tuasua amik kakantar chichaak Jesus Tímiayi "Kuishim ákuinkia antuktarum."

  8:9 Nuyá ni unuiniamuri Jesusan aniak tiarmiayi "Ju métek-taku chicham tamena nu żwarintkumea tame?"

  8:10 Tutai Jesus Tímiayi "Atumnia Yus ni akuptairin nekaachma ana nuna nekamtikramprume. Tura chikichnaka, Wáiniainiayat kusurua Núnin ártí tusan, tura ántuiniayat nekaacharat tusan aya métek-taku chichamjai jintintiatjai," Tímiayi.

  8:11 `Wats, ju nekaatarum, Tímiayi. Jinkiáisha Yusa chichamen nakumui.

  8:12 Jintiá iniaaru tana nuka shuar aya ántana nuna nakumui. Yúsan nekas Enentáimtus uwempracharti tusa íwianch Wárik taa nu chichaman ni Enentáiyan Júawai.

  8:13 Kayanam iniaaru tana nuka shuar antuk waras umiana nuna nakumui. Tura Nú shuar kankape Atsá asamtai, ishichik tsawantinin umikiar itiurchatan Wáinkiar Wárik kanainiawai.

  8:14 Jankiniam iniaaru tana nuka tuke Enentáijiai Umíatsna nuna nakumui. Nu shuarsha ántuiniawai, Túrasha ni wakeramurijiai wekainiawai. Ju nunkanman ana nuna ti Páchiniakui, tura Kuítian ti wakeruiniakui, warastinniak Enentáimtuiniakui, Yus-Chicham ni Enentáin takaatsui. Nujai kankarma ásar nerektinian tujintiainiawai.

  8:15 Tura Jinkiái pénker nunkanam iniaaru tana nuka shuar antuk umiinia nuna nakumui. Niisha antukarmia nuna pénker Enentáimtusar, yawetsuk umirkar ti pénker nerenawai.'

  8:16 `żShiripkin ekeemak nukuktinkiait? Peaknum waaptak ikiuschatniuiti. Antsu jeanam Wáiniana nu paant Wáinkiarat tusa Yakí ekentsatniuiti.

  8:17 Núnisan Ashí nekaachma ana nu paant átatui. Tura úukma ana nu nekanattawai. Tura iwiainiakma átatui.

  8:18 Tuma asamtai anearum pénker antuktarum. Shuar takakna nu patatsamnia átatui. Túrasha takaktsuna nu, takakjai tu Enentáimtumana nuka Jurunkíttiawai." Tu timiayi.

  8:19 Jesus pujamunam Nukurí ni yachisha tariarmiayi.

  8:20 Turamtai Jesusan tiarmiayi "Ame nukusha yatsumsha aa wajasar untsurmainiawai."

  8:21 Tutai Jesus Tímiayi "Ee, nukuruiti, yatsuruiti, tura Yus tana nuna antuk Umíana nusha winia nukuruiti, winia yatsuruiti."

  8:22 ¶ Chíkich tsawantai Jesus ni unuiniamurijiai kanunam enkemprar "Antumian amaini wetai" Tímiayi.

  8:23 Entsanam wesar Jesus kanarmiayi. Tura aya aneachma nase ti kakaram Násentkui Chíchimi Tampá tukumar kanun init awayastatuk awajmiayi.

  8:24 Túram nuinkia Jesusan ishintiainiak "Uuntá, iisha Entsá wayaaji" tiarmiayi. Nuinkia Jesus nantaki nasencha entsancha chicharkamiayi. Nú chichamaik nasesha menkakamiayi, tura entsasha miaaku ajasmiayi.

  8:25 Nuyá ni unuiniamurin chicharuk "żUrukamtai Winia Enentáimtursachuram?" Tímiayi. Tura niisha ashamainiak, ti Enentáimprar "żAusha Warí aishmankait? Nasesha entsasha Nii chicharkam umirainiatsuk" tiarmiayi.

  8:26 Kariréa nunka amaini Jatara nunkanam jeawarmiayi.

  8:27 Kanunmaya Jesus jiinkimtai nu péprunmaya aishman Niin taruntamiayi. Nu aishmansha yaunchu iwianchrukuyayi. Misú wekas, Jeá pujutsuk aents iwiarsamunam pujuyayi.

  8:28

  8:29 Iwianchkia nu aishmankan ti kakaram nupet wémiayi. Tura emetatai tusar uwejencha nawencha jirujai Jinkiá wearmiayi. Túrasha tujinkiarmiayi. Niisha jiruncha Tsurí wémiayi. Tura íwianch aents atsamunam útsuk awemamiayi. Nu aishman Jesusan Wáiniak tikishmatar kakantar chicharuk "żUrukamtai winiisha tarutnium, Uunt Nankaamaku Yusa Uchiri Jesusa? Winia Wáitkiarsaip tusan seajme" Tímiayi. Iwianch niin pujurun Jesus jiiki akupeam tu Tímiayi.

  8:30 Jesus nu aishmankan anias "żYáitiam?" Tímiayi. Tútai nii chichaak "Wikia Untsuríntjai" Tímiayi. Untsurí íwianch niin pujurma asa nuna Tímiayi.

  8:31 "Iin uunt Wáanam ii jiinkimiaj nuin akuptukam amutkaip" íwianch seawarmiayi Jesusan.

  8:32 Nui ishichik arantach Náinnium Untsurí kuchi shushunmak yujaarmiayi. Tura íwianch chichainiak, "Antsu kuchiniam wayatin tsankatrukta" tiarmiayi. Tutai Jesuska "Ayu, wetarum" Tímiayi.

  8:33 Nuna takui íwianch aishmannumia Jíinkiar kuchiniam wayawarmiayi. Túram kuchisha Nánatanam akaiki iniaawar entsanam utsanawarmiayi. Túrunawar jakekarmiayi.

  8:34 Kuchin Wáinniusha Túrunan Wáinkiar, ashamkar, péprunmasha tura arantcha etserkatai tusar tseke wearmiayi.

  8:35 Etserkarmatai, iyutai tusar Untsurí shuar wearmiayi. Tura Jesus pujamunam jeawar, íwianch Jíintiukiarmia Nú aishmankan pénker ajas Pushí entsar Jesusa nawen pujan Wáinkiarmiayi. Tura ashamkarmiayi.

  8:36 Iwianchruku aishman Tsuárman Wáinkiarmia nu yama taan ujakarmiayi.

  8:37 Tura ti ashamainiak Jatara nunkanmaya aents Ashí Jesusan "Wetá" tiarmiayi. Tutai Jesus kanunam enkemar wémiayi.

  8:38 Iwianch Jíintiukiarmia Nú aishman Jesusan, wisha ame wéamunam winitiaj tusa seamiayi. Tutai Jesus nuna suritiak,

  8:39 "Antsu ame jeemiin weme Yus ámin Túrutma nu Ashí etserkata" Tímiayi. Tutai aishman we Jesus niin Túramia nuna Ashí nu péprunam etserkamiayi.

  8:40 ¶ Tura Jesus katinki Kariréanam Tatí tusar Nákas pujuarmiayi. Tuma ásar Nii waketki katinki Támatai nu aencha warasar áujsarmiayi.

  8:41 Tumai Israer-shuara iruntai Jeá uuntri Jairu naartin Támiayi. Nii taa, Jesusa nawen tikishmatar "Winia jearui waitneasam Winítrítiá" Tímiayi.

  8:42 Ni nawantri chikichik amia nu, tuse Uwí takaku, jakatasa pujakui nuna Tímiayi. Jesus "ayu" tinia weakui ti Untsurí aents nemariarmiayi. Tura Untsurí shuar kae ajas weena ásar chanuawarmiayi.

  8:43 Nui nuwa Páchitkia wémiayi. Niisha tuse Uwí numpa ajapeak Wáitias pujuyayi. Tsuákratniua nuisha ni Kuítrin Ashí ajapaitiat Tsuámarchauyayi.

  8:44 Jesusa úkuriini Winiá weantuk ni Pushirí Nánkatramurin antinmiayi. Nuna tura Nú chichamaik numpé ájapeamuncha pénker ajasmiayi.

  8:45 Nuinkia Jesus chichaak "żYa Winia antintkia?" Tímiayi. Tura "penkesha antinchajme" Tuíniakui Pítiur ni tsaniakmarijiai Jesusan chicharuk "Uuntá, ti Untsurí antinmasha, tura ti Untsurí chanunmainiasha żitiura "ya Winia antintkia" tame?" Tíarmiayi.

  8:46 Tútaisha Jesus Tímiayi "Nekas Winia antintkiayi. Winia kakarmarjai Tsuárajna nuna nékajai" Tímiayi.

  8:47 Nuyá nu nuwasha, nekarayapi tusa kuranki taa Jesusa nawen tikishmatramiayi. Tura Ashí aents ántuiniamunam urukaku antinkia tura itiura Wárik pénker ajasmia nuna ujakmiayi.

  8:48 Nuinkia Jesus nuwan Tímiayi "Nawantrú, shiir Wetá. Winia nekas Enentáimtursa asam pénker ajasume."

  8:49 Jesus tuke chichas pujai uunt Jairu jeenia taa, Jáirun Tímiayi "Ame nawantrum jakayi. Unuikiartin tuke itit awajipia" Tímiayi.

  8:50 Tura Jesus nuna antuk Tímiayi "Ashamkaip. Ayatik Winia nekas Enentáimtursata. Túrakmin nawantrum pénker ajastatui" Tímiayi.

  8:51 Jeá jeawar Jesussha Niijiai Untsurí wayatniun surimkiamiayi. Antsu aya Pítrun, Jakupun, Juánnasha tura nuwachi Aparín Nukuríncha wayatniun tsankatkamiayi.

  8:52 Ashí uutainiak atakka Wáinkiashtatjapi tu uutiarmiayi. Túmainiakui Jesus penké jakaan nékayat Tímiayi "Uutirpa. Nuwachkia Jákachai, antsu kanarai" Tímiayi.

  8:53 Jakaancha urukaku ta tusar wishikrarmiayi.

  8:54 Nuyá Jesus nuwachi uwején achik, Kákantar chicharuk "Nawantru nantaktia" Tímiayi.

  8:55 Túram niisha jakayat atak iwiaaku ajasmiayi. Tura Nú chichamaik nantakmiayi; Túrunamtai Jesus "ayuratarum" Tímiayi.

  8:56 Nuwachi Aparí Nukurísha ti Enentáimprarmiayi. Tura Jesus "Ju Túramu penké etserkairap" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar