Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 9

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  9:1 ¶ Ni tuse unuiniamurin ikiaanak ni chichamejai iwianchrukun Enentáiyan iwianchin jiirki akupkatniun tura sunkurjai jaa Tsuártinniasha ni kakarmarin Súsarmiayi.

  9:2 "Yus akupin ajastin ujaktarum, tura jaa Tsuártarum" tinia akupkarmiayi Jesus.

  9:3 Nuyá Tímiayi "Wéakrum áyatik wetarum. Ushukrustincha, uyuncha, yurumkasha, kuitcha penké jukiirap. Aya Chikichík Pushí jukitiarum.

  9:4 Nánkamas jeanam jearum wayarmeka nuin pujustarum. Nuin pujusrumek Chíkich péprunam wéakrum Jíinkitiarum, Tímiayi.

  9:5 Tura atumin awaintiamatniun nakitiana Nú péprunmaya jiinkirum nawemiya nunka akakekrum ikiuktiarum. Awaintiamachma paant ati tusarum nu Túratarum" Tímiayi.

  9:6 Nuyá Jíinkiar Ashí péprunam uwempratin chichaman ujakiar wearmiayi; tura Ashí péprunam Jáiniancha Tsuákiar wearmiayi.

  9:7

  9:8 Uunt akupin Erutis Jesus Túramun antukmiayi. Nu Túramun Chíkich shuarka "Juan jakamunmaya nantaki Túrawai" tu wearmiayi. Chíkichkia, "yaunchu Yúsnan etserin Erías wantiniak Túrawai" tu wearmiayi. Chíkichkia, "Chíkich yaunchu etserin nantaki Túrawai" tiarmiayi. Tuma asamtai Erutis penké nekaachmiayi.

  9:9 Tura Tímiayi "Wiki, Juanka muuke tsupirkatarum, Tíchamkaj. Tuma aisha, żju shuar, ni Túramuri Ashí shuar chichainia nusha Yátsukait?" Tu Enentáimiuk "iistaj" Tímiayi.

  9:10 ¶ Atak Jesusa akatramuri waketki taar ni Túramurin Jesusan ujakarmiayi. Nuinkia aents atsamunam Petsaitia péprunam Tíjiuch weak nui Júkiarmiayi.

  9:11 Tura penké shuar nuna nekaawar nemariarmiayi. Túram Jesus niin shiir áujsamiayi. Tura Yusa akuptairi pachis unuiniamiayi. Tura jaa armia nuna Tsuárarmiayi.

  9:12 Tura Kíakui, tuse unuiniamu Jesusan wériar tiarmiayi "Uuntá, shuar akupkachminiashit. Tíjiuch péprunmasha, Shúarnumkesha wear ni Yurumátniurin sumarmakarti, tura kanartintrin Wáinkiarti. Jui pujajnia juinkia penké atsawai" tiarmiayi.

  9:13 Tutai Jesus Tímiayi "Atumsha ayuratarum." Tutai chichainiak "Iisha aya senku tanta tura namaksha Jímiarchik takakji. Ju shuar ayuratin sumaktai tusar wétiniaitji" tiarmiayi.

  9:14 Aishmansha ti Untsurí senku mir (5000) Jeeá ámiayi. Tura Jesus ni unuiniamurin chicharainak"senkuenta senkuenta kanaarum ankant ankant pujustarum," titiarum" Tímiayi.

  9:15 Túrawarmatai Ashí pujusarmiayi.

  9:16 Nuyá senku tantan tura Jimiará namaknasha Jesus achik, yakiini iimias Yúsan yuminsamiayi. Nuyá ajamsarat tusa ni unuiniamurin Súsarmiayi.

  9:17 Ashí Yurumáwar ejemararmiayi. Tura ampirman tuse chankinnium aimkiarmiayi.

  9:18 ¶ Jesus ni unuiniamurijiai aentsnumia kanaki pujuarmiayi. Jesus Yúsan aujsua umik ni unuiniamurin tiarmiayi "żYáiti turutainia Winia?"

  9:19 Niisha aimkiarmiayi, "Chíkich "Imiakratin Juánkaiti" turamainiawai; chikichcha "Iríasaiti" tura Chíkichkia "yaunchu Yúsnan etserin nantakniua Núiti" turamainiawai" tiarmiayi.

  9:20 Tutai "Tura atumsha żYáiti Túrutrum?" tiarmiayi. Takui Pítiur chichaak "Ameka Yusa Anaikiamuri, Kristu tutai, Núitme" Tímiayi.

  9:21 Tutai Jesus "Penké etserkairap" Tímiayi.

  9:22 Nuyá Jesus Tímiayi "Wi Aents Ajasuitjiana ju ti waitsatniuitjai. Wíi shuara uuntri, tura ni Pátriri uuntrisha tura ni jintinniurisha nakitrurar Maantuáwartatui. Túrasha iwiartusarmatai menaintiu tsawant jeamtai nantaktiatjai."

  9:23 Nuyá Ashí aentsun chicharuk juna Tímiayi "Shuar Winia nekas nemartustajtsa wakerakka ni wakeramurinkia iniaisati. Tuke tsawant ni krusri yanaki nemartusti.

  9:24 Kame shuar ju nunkanam aya pénker pujustaj Tákunka nu shuar uwemtsuk jakattawai. Antsu Winia anentu asa pénker pujustinniak Enentáimtsuna Nú shuarka nekas iwiaakman Wáinkiattawai.

  9:25 Iimiata, shuar Ashí ju nunkanam ana nuna Súmakui tura jinium wétin ákuisha żitiurak pénker pujusat?

  9:26 Wi Aents Ajasuitjiana ju Winiasha tura winia chichampruncha shuar natsantraitkuinkia, winia wincharujai, winia Aparu wincharijiai tura nayaimpinmaya pénker suntara wincharijiai atak Táakun shuar natsantrurmia nuna natsantrattajai Wi.

  9:27 Tura shuar Yusa akuptairin Wáintsuk Jákachartatna nu jui pujuiniawai. Nuna nekas Tájarme" Tímiayi.

  9:28 ¶ Nuna tuasua amik Nuyá Chíkich semanatin Yúsan áujsataj tusa Jesus Náinnium wakamiayi. Pítiur, Jakupu, Juanjai nemariarmiayi.

  9:29 Jesus auju pujus Nusháa iira ajattsarmiayi. Ni pushirisha ti puju Jíitsumir ajasmiayi.

  9:30 Nuinkia Jimiará aishman Niijiai Chicháa wajarmiayi. Nuka Muisáis Eríasjai ármiayi.

  9:31 Níincha wincha Jíitsumir téntakarmiayi. Tura Jesus Wáitias Jerusarénnum Jákatniurin amia nuna áujmatiarmiayi.

  9:32 Pítiur ni tsaniakmarijiai kari ti pujainiain Iwiáa pujuarmiayi. Tuma ásar Jesusan tura Jimiará aishmanjai Jíitsumir ajas wajainian Wáinkiarmiayi.

  9:33 Tura nu aishman Jesusan ikiuki weenai Pítiur Jesusan chicharuk "Uuntá, iisha ti shiir pujatsjik. Menaintiu aakmaktai, Aminiusha, Muisaisnasha, Eríasnasha aakmaktai" Tímiayi. Tura Pítrusha Enentáimtsuk nuna Tímiayi.

  9:34 Nuna Chicháa pujai yurankim Tarí kaput amuawarmiayi. Tura yurankim amuam ti ashamkarmiayi.

  9:35 Nuinkia yuranminmaya ju chichaamun antukarmiayi: "Juka winia aneamu Uchiruiti. Nii anturkatarum."

  9:36 Chichaamun antasua amikiar Jesus ninki wajan Wáinkiarmiayi. Nuinkia takamtak pujuarmiayi. Tura Wáinkiarmia nuna penké etserkacharmiayi.

  9:37 ¶ Kashin tsawantai, Náinniumia Táarmatai, ti Untsurí shuar Jesus inkiuntai tusar wearmiayi.

  9:38 Nu shuarnumia chikichik aishman Jesusan untsuak Tímiayi "Uuntá, waitneasam uchir Iirtústá. Uchirsha Júchikiiti.

  9:39 Iwianch achik Núpeteam niisha Nánkamas untsumui. Tura chichichiptu ajas wenunmasha saun kaput apaawai. Iwianch niin tuke yajauch awajas ankant awajsatniun nakitiawai.

  9:40 Túmakui ame unuiniamurmin iwianchin Jíirtukit tusan seamjai. Túrasha tujinkiarmai" Tímiayi.

  9:41 Tutai Jesus Tímiayi "Yus Enentáimtichutirmin, tutupnik wekaichatirmin żUrutmá tsawanttsuk atumjai pujustaj. Urutmá katsuntratjatsuk? Uchiram jui itiata" Tímiayi.

  9:42 Tura uchi winiai íwianch Nunká ajuant chichichiptu aepsamiayi. Tura Jesus iwianchin kakantar chicharkamiayi. Tura uchin pénker awajas ni aparin awantuki susamiayi.

  9:43 ¶ Tura Ashí pujuarmia nu ti Enentáimprar "Yuska Imiá uuntchakait" tiarmiayi. Jesus Túramun ti Enentáimtu pujuiniai Jesus ni unuiniamurin Tímiayi

  9:44 "Wi Tájarmena ju pénker antuktarum. Winia Aents Ajasu Tútain surutkartatui."

  9:45 Tura Nii timia nuna unuiniamuri nekaacharmiayi. Nekaawarain tusa paantcha awajsamuyayi. Tura warinkit tusa anintrustinniasha arantukarmiayi.

  9:46 Nuyá ni unuiniamuri, yaki Imiá nankaamaku ati tusa, nuamtak mai tunai ajarmiayi.

  9:47 Tura ni Enentáimsamurin Jesus nekaamiayi. Tuma asa uchin achik ni pujamunam itiamiayi.

  9:48 Itiá Tímiayi "Winia anentuk ju uchin shiir awajeana nuka Winiasha shiir awajtawai. Tura Winia shiir awajtana nuka Winia akuptana nunasha shiir awajeawai. Kame átum nankaamantuchu Tárumna nu ti nekas nankaamantuiti' Tímiayi.

  9:49 Nuyá Juan Tímiayi "Uuntá, shuar ame Náarmin pachis iwianchin jiiki akupea nu Wáinkiámji. Tura iin Páchitkiachu asamtai nuka suritkiamji."

  9:50 Tutai Jesus Tímiayi "Antsu suritkiairap. Shuar iin nakitramachkunka iin Páchitkiawai."

  9:51 ¶ Jesus, nayaimpiniam waketkitniuri jeatemamtai, Enentáimmia ímiatrusan Jerusarénnum we-wémiayi.

  9:52 Wesa, kanartinian Wáinkiarat tusa akatar émtikiarmiayi. Tura niisha Samaria péprunam jeawarmiayi.

  9:53 Tura Samarianmaya aentska, Jerusarénnum wéenan nekaawaru ásar itiaatniun nakitrarmiayi.

  9:54 Jesusa unuiniamuri Jakupusha Juansha nuna nekaawar, Jesusan tiarmiayi "żUuntá, Erías yaunchu Túramia Núnisrik iisha Túrat tusam wakeramek. Nayaimpinmaya ji tara Samarianmaya aentsun amukarti, Títiatjik?"

  9:55 Tutai Jesus niin iisar kakantar chicharuk Tímiayi "Atumsha atumi Enentái urukukit nuka nekamatsrume.

  9:56 Wi Aents Ajasu aentsun emesrattsan Táchaitjai. Antsu uwemtikratajtsan Táwitjai" Tímiayi. Nuyá Chíkich péprunam wearmiayi.

  9:57 ¶ Jintiá weenai, Chíkich aishman Jesusan chicharuk "Uuntá, Tuí wétatam nuisha nemarsatjame" Tímiayi.

  9:58 Tutai Jesus Tímiayi "Kujanchmasha ni Wáarin takaktsuk. Chinkisha pasunken takaktsuk. Tura Wi Yusa Uchiríntiatan tepesan ayampratniur atsawai."

  9:59 Chíkich aishmankan Jesus "Nemartusta" Tímiayi. Tutai nii chichaak "Antsu, Uuntá, winia apar jakamtai, iwiarsa ikiuakun nemarsatjame. Nu Tsankátrúktá" Tímiayi.

  9:60 Tutai Jesus Tímiayi "Jakaa ainia nu ni shuarin iwiarsatniunka Enentáimtusarti. Tura ámeka weme Yus-shuar átin urukukit nu etserkata" Tímiayi.

  9:61 Nuyá Chíkich Tímiayi "Uuntá, nemarsataj tusan wakerajme. Túrasha Wíi shuaran emka áujsan ikiuweartaj Tsankátrúktá" Tímiayi.

  9:62 Tutai Jesus Tímiayi "Shuar arayat ukunmaani apajas iimna nu, Yus akupeana nui takaschamniaiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar