Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MARK 11

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  11:1 ¶ Wésar Jerusarénnum tura Petpajái péprusha Petania péprusha Uriwiu naint ínkiuasmak ámanum jeawar, Jesus Jimiará unuiniamurin ujuikimiayi.

  11:2 Ujuiak Tímiayi "Aatunini pépruchiniam werum nuin umpuuru uchich jinkiamu Wáinkiattarme. Nu umpuuruka tuke entsamprukchamuiti. Nu atiarum utitiarum.

  11:3 Tura "żUrukamtia aitkiarum?" turamainiakuisha, "ii Uuntri wakerawai" titiarum" Tímiayi.

  11:4 Tutai wearmiayi. Tura umpuurun Wáitiniam aani jinkiamun, Jintiá yantamnum wajan Wáinkiar atiawarmiayi.

  11:5 Nui pujuarmia nu "żWarí aitkiarum. Urukamtai umpuuru Atíarum?" tiarmiayi.

  11:6 Takui, niisha Jesus timia nu ujakam suritkiacharmiayi.

  11:7 Tura umpuurun Jesusan itiariar pushirin umpuurunam awantkarmiayi. Túram Jesus entsamkamiayi.

  11:8 Tura Untsurí shuarsha pushirin jintianam ayapar ainkiarmiayi. Chíkichcha Jintiá yantamnumian nukan juuk jintianam aintrarmiayi.

  11:9 Eem wearmia nusha, uku winiarmia nusha warainiak "Jusanna" untsumkarmiayi. "Yusa Náaríin winiana nu Imiá pénkeraiti.

  11:10 Ii uuntri Tawitia akupeamuri Tátatna nu Imiá penker Atí. Ii Yusri naari shiir ati." Tu untsumki wearmiayi.

  11:11 Tura Jesus Jerusarénnum jeamiayi. Jeá, Yusa Uunt Jeen wayamiayi. Tura Ashí iiyasua amik, kintiampraij tusa ni tuse unuiniamurijiai Tíjiuch Petania péprunam wearmiayi.

  11:12 ¶ Kashin tsawar, Petanianmaya jintia wesa, Jesus tsukammiayi.

  11:13 Tura arant wajan iikiu numirin Núkenniun Wáiniak, nereatsuash tusa iyumiayi. Tura nereshtairin asamtai neren penké Wáinkiachmiayi.

  11:14 Nuyá iikiu numin yuminkeak: "Ame nerem penké yunaashti" Tímiayi. Ni unuiniamurisha nuna Táman antukarmiayi.

  11:15 Nuyá atak Jerusarénnum jeawarmiayi. Nui Jesus Yusa Uunt Jeen Wayá suruktai tusar pujuarmia nuna jiiki akupkatasa nankammiayi. Kuítian yapajin armia nuna misarin tura yampitsan Súrin armia nuna kutankrincha ayanturmiayi.

  11:16 Tura Káarak entsaki Yusa Uunt Jeen nankaamaktinian suritkiarmiayi.

  11:17 Nuyá "Yus áujsatai tusar Ashí shuar Yusa jeen wayamnia átatui" Tú aarchamukait Yusa Papiriin. Antsu átumka Yusa jee kasa matsamtaiya Nútikiarme" Tímiayi.

  11:18 Aents nui matsamarmia nu Jesusa chichamen antukar ti Enentáimprarmiayi. Tuma asamtai Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha, nuna nekaawar, Jesusan ashamainiak mantamnati tusar chichaman jurusarmiayi.

  11:19 Nuyá kiakui Jesus Jerusarénnumia jiinkimiayi.

  11:20 Kashin Káshik nankaamainiak iikiu numin kankaptuk jaka wajan Wáinkiarmiayi.

  11:21 Tura Pítiur Enentáimias Jesusan Tímiayi "Uunta, iista, iikiu Ame yuminkramam nu kankaptuk Káarchaik."

  11:22 Tutai Jesus Tímiayi "Yus nekas Enentáimtustarum.

  11:23 Iis, nekas Tátsujrumek, shuar "Yus nekas Túratpiash" Tútsuk, tura "wi Tájana nuna Yus nekas Túrattawai" tu Enentáimsar, ju Náintian "jiinki nayaantsanam Iniántí" Tákuinkia, Páchitsuk iniantatui, Tímiayi.

  11:24 Tuma asamtai Tájarme, Ashí Yus áujkuram searmena nuna suramsattarme. "Wi seajna nuna Yamái takakjai" tu Enentáimkiurmeka, Wáinkiáttarme.

  11:25 Tura Yus áujkuram pujarmena nu, kajernaiyamuram ákuinkia Tsankurnáiratarum. Atumí Aparí nayaimpiniam pujana nu Atumí tunaarin tsankurturti tusarum Túratarum.

  11:26 Atumsha Tsankurnáiyachkurminkia, Núnisan Atumí Aparí nayaimpiniam pujana nu Atumí tunaarin Tsankurtámprashtatrume" Tímiayi Jesus.

  11:27 ¶ Ataksha Jerusarénnum waketkiarmiayi. Jesus Yusa Uunt Jeen wekai, Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha, Israer-shuara iruntai-jee uuntrisha Niin Káutkarmiayi.

  11:28 Káutkar Jesusan tiarmiayi "żYana kakarmarijiai ju Túram. Ame Túramna nuna ya tsankatrama?" tiarmiayi.

  11:29 Tuiniakui Jesus Tímiayi, "Chikichkiniak aniastatjarme. Airkatarum. Túrakrumninkia Wisha winia takastinian tsankatrukmia nuna ujaktatjarme.

  11:30 Wats, turutiarum, żya Juan imiaitniun tsankatkama? żShuar tsankatkamka? żYus tsankatkamka? Airkatarum" Tímiayi.

  11:31 Tura niisha Enentáimprar "Yus akupkaiti" Tákurninkia, "żurukamtia umirkachuram?" turamchattajik.

  11:32 Antsu "shuar tsankatkaiti" Tákurkia, Ashí shuar ashamaji" tunainiarmiayi. Ashí aents Juan nekas Yúsnan etserniuiti, tu Enentáimainiakui ashammiarmiayi.

  11:33 Nuyá Jesusan tiarmiayi "Iikia nékatsji." Tutai Jesus Tímiayi "Wisha Núnisnak yana kakarmarijiai takaaj nuna ujakchattajrume.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar