Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MARK 12

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  12:1 ¶ Jesus ju métek-taku chichaman unuiniamiayi: "Shuar uwa ajan ajam wenuimiai. Nuyá uwa nekeetain najanamai. Tura kumpin jean najanamai. Najana takartusti tusa Shuáran ikiuak ninkia jeachat wémai.

  12:2 Neretai tsawant jeamtai, ni takarniurin Júukman akankat tusa akupkamai.

  12:3 Tura ajanam takau arma nu, nu takarniun achik, katsumkar, áyatik awainkiarmai.

  12:4 Ataksha Chíkich takarniun akupkamai, tura nunasha kayajai tukurar, Múuknum katsumkar, katsekar awainkiarmai.

  12:5 Tuma ain ataksha Chíkichan akupkamai, tura nunasha Máawarmai. Ti Untsurín akupramai. Chikichnasha katsumkarmai, chikichan Máawarmai.

  12:6 Tura niijiai chikichik tuke ámiayi, nuka ni aneamu uchiri. Nu uchincha ukunam akupkamai. Akupeak "Winia uchirnaka shiir awajsartatui" Tímiai.

  12:7 Tura ni uchiri winian Wáinkiar, takau shuar Nuámtak chichainiak "Juka Ajá nérenniu Uchirínti. Wátsek, maatai; Túramka ájaka iiniu átatui" tiarmai.

  12:8 Túsar achikiar Máawarmai. Ayashincha ajanmaya ajapawarmai" Tímiayi.

  12:9 Tura Nuyá aniasmiayi, "¿Wats, Warí Enentáimsarum; Ajá nérenniuri itiurkattawa? Jeashtanmayá taa, Ajá takainia Nú shuaran amuktatui. Ni Ajaríncha chikichan ikiastatui.

  12:10 Ju, Yus-Papinium aarma ana nu áujsachukaitrum: Kaya pénkernak, jeammin "yajauchiiti" tusar ajapawarmia nu Ashí kayajai nankaamas pénker apujsamuiti.

  12:11 Nusha Yus Túramuiti. Iisha iisar ti Enentáimtaji. Nuke aarmaiti" Tímiayi.

  12:12 Tura Nú metek-taku chichamjai niin áujmatma asa achiktai tusar chichaman jurusarmiayi. Túmainiayat Shuáran ashamainiak Jesusan ikiuiniak wearmiayi.

  12:13 ¶ Tura wear, imiaamtikiar Yajá chichakmatai Nújai yajauch Títiai tusar Pariséu shuarnasha, Erutisa nemarin shuarnasha akatar Jesusan akuptukarmiayi.

  12:14 Túram Niin jeariar chicharainiak: "Uuntá, aents nakitiainiain tuke nekas chicham Páchitsuk chichaame, nu nékaji. Aents Pátatek iiyatsme, antsu nekas Yusa jinti unuiniame. ¿Waritia Enentáimiam, ii kuitri uunt Sesar Súsatin pénkerkait. Susattajik. Suritkiattajik? Nu nekaatai tusar wakeraji" tiarmiayi.

  12:15 Tura Jesus ni yajauch Enentáimmiarin nekara "¿Urukamtai Winia yajauch titi tusarum wakerutarum? Kuit itiatarum, Wi iistaj" Tímiayi.

  12:16 Tutai Kuítian itiariarmiayi. Jesus nuna iis Tímiayi, "¿Juisha yana yapi tura yana naari aarmait?" Tímiayi. Tutai "Uunt Sésarna" tiarmiayi.

  12:17 Nuyá Jesus Tímiayi "Uunt Sésarna ana nu susatarum; Túrarum Yúsnaka Yus susatarum" Tímiayi. Tura ni aimkiamurin antukar ti Enentáimprarmiayi.

  12:18 ¶ Nuisha Satuséu aents, jakamunmaya nantaktin penké atsawai tiniu armia nu, Jesusan tariarmiayi. Taar Jesusan chicharainiak:

  12:19 "Uuntá, Muisais juna aatrampramiaji: "Aishman ni nuari Júreatsain jakamtainkia, yachin yajutmatrattsa, ni yachi nu wajen Nuátkatniuiti."

  12:20 Wats, siati yachi ármiayi. Iwiairi nuwan nuatak yajutmatsuk jakamiayi.

  12:21 Ni yachi wajen akinkiamiayi. Nusha Núnisan yajutmatsuk jakamiayi. Nuna yachisha Núnisan tura nuna yachisha Núnisan Túramiayi.

  12:22 Tura Ashí siati patainman, patainman nu nuwan Nuátkarmiayi. Yajutmatsuk, yajutmatsuk Jíiniawarmiayi. Tura ukunam nuwasha jakamiayi.

  12:23 Nuinkia nantaktin tsawantai, nantakiarmatai, ¿yana nuarin ati? Ashí siati Nuátkacharmaka" tiarmiayi.

  12:24 Tutai Jesus Tímiayi "Jakamunmaya nantaktin atsawai" Tátsurmek. Yusa chichame tura Yusa kakarmari nékachu asarum awajiarme, Tímiayi.

  12:25 Iimiatarum, aents jakamunmaya nantakiarmatai, nuatnaikiatin atsuttawai, antsu nayaimpinmaya suntara Núnisaran pujusartatui.

  12:26 Tura jakamunmaya nantaktiniapitia tusarum nu nekaatin nekas wakerakrumka Muisais aarmia nu Enentáimtustarum. Yuska numichinmaya Muisaisan chicharuk "Wikia Apraáma Isaaka tura Jakupu Yúsrintjai" Yus Tímiayi.

  12:27 Yaunchu Jákaru ain, Yus nuna taku, ayashnium jakayat iwiaaku pujuinia nuna Yusrintjai, tawai. Nekas jaka ainia nuna Yusrinchuiti. Nantaktin atsawai tau asarum awajirurme" Tímiayi Jesus.

  12:28 ¶ Jesussha Satuséusha áujmatnainian Israer-shuara jintinniuri taa anturkamiayi. Anturak, Jesus ti penker aimkiui, niisha Jesusan juna aniasmiayi: "¿Yus akupkamu Tuá Imiá pénkerait?" Tímiayi.

  12:29 Tutai Jesus Tímiayi "Júiti Yus akupkamu Imiá pénker: Antukta Israer Shuará. Ii Yusri uuntaiti, tura Ninki nekas Yúsaiti.

  12:30 Tuma asamtai, tuke Enentáimjai ti Enentáimsam Uunt Yus aneeta. Túram ame iwiaakmarmesha, kakarmarmesha Yus iiktusta. Núiti nekas pénker akupkamu" Tímiayi.

  12:31 Nuyasha chikichcha awai, "ame ayashim aneamna Tímiatrusmek ame írutramurmesha aneeta." Chíkich nu nankaamas pénker akupkamu atsawai' Tímiayi.

  12:32 Tutai jintintin Tímiayi "Ee, pénkeraiti, Uunta. Nékasmek tame. Chikichík Yus awai, Chíkichkia atsawai.

  12:33 Tura tuke Enentáijiai ti Enentáimsar, ii kakarmarisha Yus iiktusar Niin aneakrikia, ii ayashi aneajnia Núnik ii írutramurisha aneatniuitji. Nusha Ashí Yus sutai ana nujai nankaamas pénkeraiti' Tímiayi.

  12:34 Nuna tiniu asamtai Jesus ni pénker aimkian Nekáa "Ameja Yus akupeamunam pachiinkiatin ishichik Táasume" Tímiayi. Tura Nuyá Chíkich shuar Jesusan aniastinian arantukarmiayi.

  12:35 ¶ Jesus Yusa Uunt Jeen unuiniak pujumiayi. Tura chichaak "¿Urukamtai ii jintinniuri "Yus anaikiamu Krístun Tawitia shuari" tuinia?"

  12:36 Tawit, antsu, Yusa Wakaní aarta tutai, Yus-Papinium juna aarmiayi: Uunt winia uuntrun Tímiayi "Ame nemasrumin nupetkatin amuatsain winia untsuuruinini pujusta".

  12:37 Kame Tawitkia, Krístun áujmatuk, "winia Uuntru" taisha, ¿itiura Ní shuarisha átin~ki?" Tímiayi Jesus. Tuma asamtai Untsurí shuar nui matsamarmia nu ti shiir antukarmiayi.

  12:38 Jesus unuiniak Tímiayi, "Israer-shuara jintinniuri ainia nujai aneartarum. Niisha waantu Enentáimtumasar, esaram pushin entsarar wekasatajtsar wakeruiniawai. Péprunmasha shuar shiir áujtusarat tusa wakeruiniawai.

  12:39 Israer-shuar iruntainiam penkeri pujutainium pujustinian wakeruiniawai. Nampernumsha penkeri pujutainium pujustinniasha wakeruiniawai.

  12:40 Tura wajé jeencha atantainiawai. Túrawar aents nekaracharat tusar ti esaram chichamjai Yúsan áujainiawai. Nincha chikichjai nankaamas Yus asutiawartatui" Tímiayi.

  12:41 ¶ Jesus Yusa Uunt Jeen kuit enketainiam naka pujus aents Kuítrin chumpian Wáinkiamiayi. Untsurí Kúitrintin Núkap enkeawarmiayi.

  12:42 Nuyá waje Kuítrincha taa Jimiará uchich Kuítian, reara aantsan, enkeamiayi.

  12:43 Jesuska unuiniamurin untsuk "Nekas Tájarme, ju waje Kuítrinchaitiat, Ashí enkeena Nú nankaamas Núkap enkeayi.

  12:44 Iis, Kuítrinniusha nii ampirma nuna enkeenawai, tura antsu ju nuwa Kuítrinchaitiat, ampirmatsuk ni yurumatniurin takurmakman Ashí enkeayi" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar