Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MARK 13

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  13:1 ¶ Yusa Uunt Jeenia Jesus jiinkimtai, unuiniamuri Niin Tímiayi "Iisia, Uunta, kayasha ti shiir ainiawai. Jeasha Imiá uuntchakait."

  13:2 Tutai Jesus Tímiayi "Ju Imiá uunt jea Wáinmek. Kaya ekentramu au Ashí mash yumpuntrartatui" Tímiayi.

  13:3 Nuyá Uriwiu Náinnium wakar, Yusa Uunt Jee naka pujusar, Pítrusha, Jakupusha, Juansha, Antressha, Nínkimias Jesusan aniiniak

  13:4 "Uuntá, Tímiam nu, żUrutiá Túrunatta. Nu Túrunatin jeakuisha itiura nekaattajia? Paant ujatmakta" tiarmiayi.

  13:5 ¶ Tutai Jesus Tímiayi "Aneartarum, anankramawairap.

  13:6 Nekaatarum, Untsurí winia naarun pachisar winiartatui. Chíkich Chíkich "Wiitjai Kristu" taku, Untsurín anankawartatui.

  13:7 Tura meset chicham ántakrumka, yajaya meset chicham ántakrumsha sapijmiakairap. Nekas Túrunashtinkiait. Nujaisha amuukatin tsawantka tuke jeatsui, Tímiayi.

  13:8 Shuar Chíkich shuarjai mesetan najanawartatui; apachcha Chíkich apachjai Núnisaran mesetan najanawartatui. Untsurí nunkanam úurkattawai. Tsukasha ártatui, charaatum ajamusha Núnisan átatui. Tura nujai itiurchatka aya yama nankamui.'

  13:9 `Túmaitkui atumsha aneartarum. Akupin iruntainiumsha surutmakartatrume, tura ii shuar iruntainmasha katsumpramkartatrume. Wíi shuar asakrumin, Kapitiánnium, akupniunmasha juramkittiarme. Nui jearum, Winia chichastatrume.

  13:10 Nu Túruntsain Ashí aentsnum Yus-Chicham etsernaktiniaiti.

  13:11 Atumin surutmaktasar juramainiakuisha, warintiajak tusarum ti Enentáimsairap. Chichastin jeamtai, Yusa Wakaní jintintramattarmena nu titiarum. Iis, Atumí Enentáijiai Tíchattarme, antsu Yusa Wakaní jintintiam Títiatrume.

  13:12 Nu tsawantin shuarsha ni yachin mantamnati tusa suruktatui. Apasha ni Uchirín suruktatui. Uchisha Aparíncha Nukuríncha kajerak, jakati tusa suruktatui. Núnisan Untsurí shuar Túrawartatui.

  13:13 Nuinkia Wíi shuar asakrumin Ashí nakitramprartatui. Tura shuar yawetsuk katsuntranka uwemprattawai" Tímiayi.

  13:14 ¶ Nuyá Jesus Tímiayi "Shuar juna áujeana nu nekaati. Yúsnan etserin, ni naari Taniar, ti yajauch tuke emesin ana nuna yaunchu aar etserkamiayi. Nuka pujushtainiam pujan Wáinkiurmesha, Ashí Jutía nunkanam pujarmena nu, Náinnium pisartarum.

  13:15 Jea yakiini pujana nu akaiki wariri achiktajtsa, jeen wayashti.

  13:16 Ajanam pujana nusha ni pushirin jukitiajtsa waketkishti.

  13:17 Tura ajamtin ainiana nusha, Kuírchin umuntsainia nusha, nu tsawantin Timiá itiurchatan Wáinkiartatui.

  13:18 Tuma asamtai átum pisaarmena nui yumitin achati tusarum Yus seatarum.

  13:19 Nu tsawantinkia ti Wáitsatin átatui. Yama nankamtaik Yus nunkan najanama nuisha, yamaisha ukunmasha timiu Wáitsatin penké atsuttawai.

  13:20 Tura Uunt Yus Wáitsatin tsawantan ishichik awajsattajai Tíchaitkuinkia, uwempratin penké atsuinti. Tura ni shuarin anaikiamia nuna Yáintajtsa wakerak, nu tsawantan ishichik awajsattawai.

  13:21 Nu tsawantai "Júiti Kristu" Túramkuinkia anturkairap.

  13:22 Kame "Krístuitjai" ántar tuinia nu, tura "Yúsnan etserniuitjai" ántar tuinia nusha wantinkiartatui. Wantinkiar Yus anaikiamu Shuárnasha anankatai tusar wakeruiniak, ni kakarmarin iniakmainiak aentsti tujintiamun Túrartatui.

  13:23 Tura átum aneartarum. Aetak, Túruntsain ujakchajrumek' Tímiayi Jesus.

  13:24 ¶ Jesus tuke unuiniak juna Tímiayi: `Tura nu Wáitsatin nankaamasmatai, etsaasha nantusha etsantrashtatui.

  13:25 Yaasha nayaimpinmaya kakekartatui, tura nayaimpiniam kakaram ainia nu muchitrartatui.

  13:26 Nuyasha Ashí aents Winia Wáitkiartatui. Wi, Aents Ajasuitjiana ju, ti kakaran, ti wincha ajasan, yuranminiam Winiái Wáitkiartatui.

  13:27 Nui nayaimpinmaya suntarun akupkattajai, Wíi shuaran Ashí nunkanmayan irurarat tusan. Arakaaniya, nunkaaniya, Ashí nunka Nánkatkamunmayan Wíi shuaran irurartatui.'

  13:28 ¶ `Iikiu numi nakumea nu nekaatarum. Ni chinkimpri punkak nuke jeakui, "ju nunkanam esat jeatemai" Tátsurmek.

  13:29 Núnisrumek Wi Tájarmena nu Wáinkiurmeka, ni tatintri jeatemai tu nekaattarme.

  13:30 Nekas Tájarme, Yamaí aents pujuinia nu kajin amuiniatsain, Ashí Wi Tájana nu Túrunatniuiti.

  13:31 Nayaimpisha nunkasha amuukatniuiti. Tura winia chichampruka amuukashtiniaiti.

  13:32 Tura tsawantcha nekanachminiaiti. Nayaimpinmaya suntarsha nékainiatsui; Wisha Yusa Uchiríntiatan nékatsjai. Aya winia Aparuk nékawai.

  13:33 Atumsha anearum Enentáimprarum Yus aujsa pujustarum, tsawant nékachu asarum.'

  13:34 `Tura Wikia ju shuarjai méteketjai. Ju shuarsha jeachat weak, ni jeen ikiuawai. Ikiuak ni shuarin Wáitrukartí tusa apujas ikiuak Ashí shuaran takatrin Súawai. Tura Wáitin Wáinniun, "ameja pénker Wáinkiata" Tímiai.

  13:35 Wikia nu jea nérenniua Núnisnak, urutai Tátataj nékachu asarum anearum pujustarum. Kíaraimpiash, tura ajapkeash, atash shiniukaimpiash, Káshikiash Tátatjai.

  13:36 Nérentin aya aneachmak taa, Kanúu tepai Wáitkiai tusarum aneartarum.

  13:37 Wi atumin Tájana nu, Ashí Shuáran tajai, anearum pujustarum" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar