Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MARK 14

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  14:1 ¶ Jímiarchikí tsawant ajasmiayi paskua tutai Námper jeatin. Paskua Námpertincha wakapruachu tantan yuatin Námpernasha métek najanin ármiayi. Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha Jesusan anankar achikiar maatai tusar wakeriarmiayi.

  14:2 Túrasha "Jista tsawantin Túrachmi, aents charaatum ajarain tusar" tiarmiayi.

  14:3 Jesussha Petania péprunam tunamaru Semunka jeen misanam pujan, nuwa tarimiayi. Nartu kunkuinian Arapástru tutai kaya najanamunam piakun itiamiayi. Nu kunkuin ti kuitiaiti. Mutí chuchuke kupik Jesusa muuken kunkuinian ukatramiayi.

  14:4 Tura nui pujuarmia nu, kajerar tunaiyarmiayi "żUrukamtai ju kunkuinian ántar wasurea?

  14:5 Junasha Súrakka, Menaintiú sian Kuítnium surukminiuyi. Nu kuitcha Kuítrinchan Súsanka maak" tiarmiayi. Tusa nuwan kajerkarmiayi.

  14:6 Antsu Jesus chicharainiak "Iniaisatarum. żUrukamtai au kajerarum? Winia shiir Túrutayi, Tímiayi.

  14:7 Kuítrincha atumjai tuke íruntsuk. Wakerakrumka tuke pénker awajsatniuitrume. Antsu Wikia atumjai tuke pujushtatjai.

  14:8 Ju nuwa Ashí nii Túramnia Núnaka umikiai. Wi Jákatin jeatsain, iwiarsatin kunkuinian shiir ukatrurai.

  14:9 Nekas Tájarme, Ashí nunkanam Yus-Chicham etsernaktatna nui, ju nuwa Túramurisha etsernaktatui, niin kajinmatkiarain tusa" Tímiayi.

  14:10 Nuyá Jútas Iskariúti, Jesusa unuiniamurintiat, Israer-patri uuntrin werimiayi, Jesusan suruktaj tusa.

  14:11 Niisha nuna antukar, warasar "Kuit amastatji" tiarmiayi. Jútassha Jesusan itiurak Yúpichuch tsankamkattaj tusa Enentáimias wekaimiayi.

  14:12 ¶ Wakapruachu tantan yuatin Jísat nankama tsawant tsawarmatai, paskua Námpertin Yúatin murik Máatin jeamtai, Jesusa unuiniamuri iniasarmiayi "Paskuatin murikiu Yúatin iwiaratai tusar żtui wétataj~i. Tui yurumattam?" tiarmiayi.

  14:13 Tutai Niisha Jimiará unuiniamurin akatar akupeak "Péprunam wetarum. Nui aishman yumin Jukí wéa Wáinkiattarme. Nu aishman nemarsatarum.

  14:14 Wayana nui Jeá nérenniuri Títiarum "Uunt Túramui, żwisha, unuiniamurjai tui Yurumáttaj?"

  14:15 Nu nérentin, Yakí Písunam uunt tesamunam Ashí iwiaramun iniakturmastatrume. Nui Jísat ii najanatin iwiaratarum" Tímiayi.

  14:16 Ni unuiniamuri wear, péprunam jeawar, Jesus timia Núnisan Wáinkiarmiayi. Tuma ásar paskua Námperan iwiararmiayi.

  14:17 Nuyá Kíakui Jesus ni tuse unuiniamurijiai wayawarmiayi.

  14:18 Niisha misanam pekaamak, Yurumáiniak pujusar, Jesus Tímiayi. "Nekas Tájarme, Chikichík shuar Wijiai yurumna nu, surutkattawai."

  14:19 Nujai Kúntuts Enentáimprarmiayi. Chíkich Chíkich Jesusan aniasar "Wíashitiaj" tiarmiayi.

  14:20 Jesus Tímiayi "Ju misanam tuse irunar yurumprum nu, chikichik surutkattawai. Wijiai pininnum yurumkan ayak yuana Núiti.

  14:21 Nekas Wi, Aents Ajasuitjiana ju, Jákatniunam wéajai, aarturma aintsanak. Tura aishman Súrutna nu ti Wáitsattawai. Niisha akiinmainchu ajakuiti" Tímiayi.

  14:22 Yurumainiak Jesus Yúsan yuminkias, yurumkan achik, puuk, chicharainiak "Achiktarum, jusha winia ayashruiti" Tímiayi.

  14:23 Pininnasha achik, Yúsan yuminkias, ni unuiniamurin Súsarmiayi. Ashí umararmiayi.

  14:24 Umararmatai Jesus Tímiayi "Júiti winia numpar, Untsurín Yáintajtsa Puártinia nu. Nujai Yamaram Chichaman Yus najanaiti.

  14:25 Nekas Tájarme, uwa yumiri ataksha jui umarchattajai. Tura tsawant jeamtai, ukunmasha, Yus akupeana nui yamarman umartatjai" Tímiayi.

  14:26 Yus-kantan Kantámawar, Jíinkiar, Uriwiu Náinnium wearmiayi.

  14:27 Nuinkia Jesus niin Tíarmiayi "Ju kashi átum natsantrurtatrume. "Murikiu Wáinniun Máattajai, Túramtai murik tsakinmakartatui" tu aarchamukait.

  14:28 Tura ukunam Wi nantakin atumin Kariréanam émtuktiajrume" Tímiayi.

  14:29 Tutai Pítiur chicharuk "Amin Ashí natsantramainiakuisha, wikia natsantrashtatjame" Tímiayi.

  14:30 Tutai Jesus Tímiayi "Nekas Tájame, ju kashi atash Jimiará shiniatsain, natsantrurtatme. "Núnaka nékatsjai" Menaintiú turuttiatme" Tímiayi.

  14:31 Tutai Pítiur kakaram chichaak "Amijiai métek Máantuiniakuisha, Núnaka penké Tíchattajai" Tímiayi. Ashí ni unuiniamuri Núnisan tiarmiayi.

  14:32 ¶ Nuyá Jitsemaní ajanam wearmiayi. Jeawar Jesus ni unuiniamurin Tímiayi "Jui pujustarum, Yúsan áujsatasa pujai".

  14:33 Pítrun, Jakupuncha, Juánnasha jukimiayi. Tura Jesuska ti kuntuts Enentáimiar wake mesek nekapsatasa nankammiayi.

  14:34 Tura niin chicharuk "Wi ti kuntuts Enentáimjai, tura jakamnia nekapeajai. Jui iimia pujutarum" Tímiayi.

  14:35 Jesussha ishichik arantach we, Nunká piniakumar tepes Yúsan aujmiayi. "Ju Wáitsatin átatna nu, Túrutatniuitkuinkia iniaitiusta" tu seamiayi.

  14:36 Tuke áujuk Tímiayi "Apawá, Ashí tujinchaitme. Pininnumia Ashí umartinia aantsan ti nekapsatajna Nú Wáitsatniun, jurutkitia. Antsu Wi wakeraj nucha, ame wakeramuram Túrunati."

  14:37 Tura ni unuiniamurin tarin, Kanúu tepenan Wáinkiamiayi. Pítrun Tímiayi "żSemunka Kánamek. Kanutsuk ishichkisha iimia pujustin tujinkiamek?

  14:38 Anearum Yus áujsatarum, tunaanum iniaaraij tusarum. Atumí wakaniin kakarmaitrume, antsu Atumí ayashiin kakarmachuitrume" Tímiayi.

  14:39 Ataksha we, nuik Yúsan áujsama Núnisan áujsamiayi.

  14:40 Ataksha waketruki, ni unuiniamurin Kanúu tepenan tarimiayi. Kari ti Pujá asamtai, Jesusan áujsatniun tujinkiarmiayi.

  14:41 Jesus ataksha we, Tarí Tímiayi "Kanarum ayampratarum. Máakete. Jeayi. Wi, Aents Ajasuitjiana ju, Tunáa shuarnum surukmaitjai.

  14:42 Nantáktiárum, Wemí. Iis, Winia Súrutna nu nuntumsai" Tímiayi Jesus.

  14:43 ¶ Jesus nuna Chicháa Pujá unuiniamuri Jútas tarimiayi. Niijiai Untsurí aents Puniá takaku, tura numincha takaku Káutarmiayi. Israer-patri uuntri, Israer-shuara jintinniuri, tura Israer-shuara uuntri akupkarma asa Káutkarmiayi.

  14:44 Káuntsain Jútas chicharainiak, "Wi mukunattaj áujkin Núiti Jesus. Achiirum, pénker emetarum jukitiarum" Tímiayi.

  14:45 Tura Jesusan Tarí, mukunuk áujas "Uuntá, Uuntá" Tímiayi.

  14:46 Túramtai aencha Jesusan achikiar emetawarmiayi.

  14:47 Túruiniakui nui wajatusha puniari úkuitsan, patri uuntri takarniurin awati ni kuishin tsupirkamiayi.

  14:48 Túram Jesus aentsun Tímiayi "Kasakaitiaj. Puniajai numijiai, Kasá Nútiksarmek achirkatai tusarum tarutniurme.

  14:49 Ashí tsawant atumjai Yusa Uunt Jeen wayan unuiniakun pujuchmakaj. Túmai nui achirkachmarme. Tura Yus timia nu uminkiat tusa ju Túrunayi."

  14:50 Nuinkia ni unuiniamuri Niniak ikiuiniak pisararmiayi.

  14:51 Tura aishman Nátsaach aya tarachin penumas Jesusan atamprimiayi. Tura natsaach suntar achikiam

  14:52 tarachrin ajapa ikiuak Misú tsékenkimiayi.

  14:53 ¶ Patri uuntriin Jesusan ejeniarmiayi. Nui Patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha, Israer-shuara uuntrisha irunturarmiayi.

  14:54 Tura Pítiur iikian nemarki Patri jeen aach Jeá, Patri suntarijiai jinia anamuk pujumiayi.

  14:55 Patri uuntri Ashí naamka uunt armia nujai iruntrar maatai tusar wakeruiniak shuar Jesusan tsanumprurat tusar eatkarmiayi. Nu chichamjai mantamnati, tiarmiayi. Túrasha Wáinkiacharmiayi.

  14:56 Túrasha Untsurí shuar Jesusan tsanumpruiniayatan Yapajiá Yapajiá chichainia ásarmatai Wáinkiacharmiayi.

  14:57 Nuyá Chíkich wajakiar Wáitruiniak juna tiarmiayi

  14:58 "Yusa Uunt Jeen, aents jeamarmia nuna yumpuntiatjai. Túran Menaintiú tsawantai, chikichan, aents jeamchamun jeamtatjai" tau antukmaji" tiarmiayi.

  14:59 Tura tuke Yapajiáwar tiarmiayi.

  14:60 Nuisha Patri uuntri ajapén wajaki Jesusan chicharuk "żAimsatin penké tujintiamek. Warinia turamainia?" Tímiayi.

  14:61 Tura Jesus takamtak aimtsuk pujumiayi. Patri uuntri atak chicharuk "żAme nekas Yusa Anaikiamurinkaitiam. Ii Yusri Uunt tajinia nuna Uchirinkaitiam?"

  14:62 Tutai Jesus Tímiayi "Ee, Núitjai. Winia, Aents Ajasu tutaintiajna nu Kakaram Yusa untsuurini pujai Wáitkiattarme. Tura nayaimpinmaya yuranminiam winiai Wáitkiattarme" Tímiayi.

  14:63 Tutai Patri uuntri kajek, ni pushirin jaak Tímiayi "żChíkich Títincha Warí atsumaj~i?

  14:64 Nii tana nujai Yúsan Kátsekeamu antukurme. żWarintia Enentáimprum?" Tímiayi. Takui "jakamniaiti" Ashí tiarmiayi.

  14:65 Chíkich Chíkich Jesusan Usukiáwarmiayi. Jiin epetkar awatiar "żYa aitkiarma? etserkata" tiarmiayi. Patri suntarisha yapiniam awatiarmiayi.

  14:66 ¶ Núnaka Túruiniai Pítru Nunká, jea aani pujan, nuwa Patri uuntri takarniuriya nu tarimiayi.

  14:67 Niisha Pitrun jinia anamu pujan Wáinkiamiayi. Wáiniak, "Amesha Nasaretnumia Jesusjai wekaichukaitiam" Tímiayi.

  14:68 Tutai Pítiur chicharuk, "Nékatsjai. Ame Támena nuna nékatsjai" Tímiayi. Tura aa Wáitiainiam jiinkimiayi. Tumai atash shiniukmiayi.

  14:69 Nu Núwasha Pitrun ataksha Wáiniak, Shuáran nui pujuinian Tímiayi "Júiti ni shuari."

  14:70 Tura Ataksha"atsá" Tímiayi. Ishichik árusan, shuar nui pujuarmia nu ataksha Pitrun chicharuk "Nekas ni shuarinme. Kariréanmaya Shuárchakaitiam. Auya shuara Nuní chichaame" tiarmiayi.

  14:71 Tutai Pítrusha kakantar chichaak, "Ju aishmannaka átum Tárumna Núnaka nékatsjai. Wáitrakuinkia Yus iirsati" Tímiayi.

  14:72 Nuya ataksha atash shiniukmiayi. Pítrusha, Jesus nuik timian Enentáimmiayi. Iis, Jesus nuik Tíchamka "Atash jimiar shiniatsain, ame, Núnaka nékatsjai, menaintiu turuttiatme" Tíchamka. Pítru nuna Enentáimias ti uutmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar