Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 13

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  13:1 ¶ Nu tsawantai Jesus ni jeeya Jíinkin antumianka Kánmatkarin pujusmiayi.

  13:2 Tura ti Untsurí shuar Káunkarmatai kanunam enkemar nui pujusmiayi. Shuarsha antumianka Kánmatkarin pujusarmiayi.

  13:3 Túrunawarmatai Untsurí métek-taku chichamjai unuiniamiayi. "Atsaamin atsaamprataj tusa Jíinkimiai, Tímiayi.

  13:4 Atsaamki wesa arakri jintia Písunmasha iniaarmai. Tura chinki tariar yuawarmai.

  13:5 Chikichcha kaya írunmanum iniaarmai. Nunka ishichik asamtai Wárik tsapainiarmai.

  13:6 Tura nantu etsantramtai pénker Kankáprúrcharu asa sukuam Káararmai.

  13:7 Chikichcha Jankí nupanam iniaarmai. Tura janki Wárik tsakar nupetak ajakramai.

  13:8 Chikichcha pénker nunkanam iniaarmai. Nusha pénker nerekar Chíkich siansha (100) nerekarmai. Tura chikichcha sesenta (60) nerekarmai. Tura chikichcha trainta (30) nerekarmai.

  13:9 Kuishim ákuinkia antuktarum" Tímiayi.

  13:10 Nuyá ni unuiniamurin Jesusan taruntar aniiniak "¿Urukamtai aya métek-taku chichamjai ju shuar unuiniam?" tiarmiayi.

  13:11 Tutai Jesus Tímiayi "Urukuk ju nunkanam Yus akupin ati, nuka yaunchu nekanachmiayi. Tura yamaikia Yus Ashí nuna atumin paant iniakturmawai. Antsu Chíkich nuna nekaachmin ainiawai.

  13:12 Kame Núkap takakna nu shuar Nú nukap patatnaktatui tura ti Núkap takustatui. Antsu ishichik takakna nuka ishichik takakuk juruktiniaiti. Núnisan Yusna ti nekarum Nú Núkapka Yúpichuch nekaattarme. Tura ishichik nékarum Wárik kajinmatkittiarme.

  13:13 Tuma asamtai aya métek-taku chichamjai unuiniajai. Nú shuarka iiniayatan Wáiniáiniatsui. Antuiniayatan ántachua Núnis nékainiatsui. Túmainiak Winia nekarainiatsui.

  13:14 Nujai yaunchu Yúsnan etserin Isayas timia nu uminkiaiti. Juna Tímiayi: "Ti ántayatrum anturkashtatrume. Wáiniatrumsha nekaashtatrume.

  13:15 Ju shuara Enentái Kátsuram ásar pénkera nuna nakitiainiawai. Nu asamtai pénker ántuiniatsui, jiisha Pusá ainis ainiawai. Túrachkunka paant nekaawarainti, tura nekas antukarainti, tura Enentáijiai Enentáimias Winia tsuarat tusa tarutiarainti."

  13:16 Tura átumka paant wainkia asarum pénker anta asarum Shíiraitrume.

  13:17 Nekasan Tájarme, Untsurí Yúsnan etserniusha tura pénker shuarsha átum Yamái Wáintrum nuna Wáinkiatniun wakeruiniayatan Wáinkiacharmiayi. Tura átum Yamái ántarme nuna antuktinian wakeruiniayatan antukcharmiayi' Tímiayi.

  13:18 `Ayu, antuktarum. Atsaampramu chichaman paant jintintiatjarme.

  13:19 Arak jintia Písunam iniaararma nuka shuar Yus-Chichaman ántayatan ni Enentáin ikiuiniatsna Núiti. Tura íwianch nu Yus-Chicham ni Enentáin atsaampramu ainis antukman kajinmatkiawai.

  13:20 Arak kaya írunmanum iniaarma nuka shuar Yus-Chichaman antuk waras umirainia Núiti.

  13:21 Tura Núkap kankaprurcharu ásar katsuiniatsui. Antsu itiurchatan ínkiuiniak tura Yus-Chichaman wakeruinia ásarmatai Chíkich yajauch áujmatam Wárik iniaisar ikiuiniawai.

  13:22 Arak Jankí nupanam iniaarma nuka shuar Yus-Chichaman antuk emka umirniua Núiti. Tura ju nunkanam írunna nuna tuke Páchiniak ni Kuítrincha ti Enentáimtuinia ásarmatai Ashí Yus-Chichaman Enentáimtamun Núpeteawai. Tuma asamtai nu aentsnum Yus-Chicham atsaampramu nereatsui. Yus-Chicham ni Enentáin takasma atsawai.

  13:23 Tura árak pénker nunkanam iniaarma nuka shuar Yus-Chichaman antuk pénker umirainia Núiti. Tura pénker nerenawai. Chíkich sian (100) nerekarma Núnis chikichcha sesenta (60) nerekarma Núnis chikichcha trainta (30) nerekarma Núnis ainiawai" Tímiayi Jesus.

  13:24 ¶ Jesus ataksha ju métek-taku chichaman áujmatsamiayi. "Shuar Yus akupeamunam pachiinkiartin Júnisaiti. Shuar pénker arakan, Tríkiun ni nunken araamai.

  13:25 Tura Ashí kanararmatai nemasri kashi taa trikiu arakmanum yajauch nupan aratak ikiukmiai.

  13:26 Trikiu tsapakar nereakui Nuyá yajauch nupasha Nusháa nereku asa ti paant ajasmai.

  13:27 Nuna iisar takainia nu ni uuntrin Werí tiarmai "Uunta, ¿pénker arak araachmakam. Itiura jusha yajauch nupasha tsapakuit?"'

  13:28 `Tutai nérentin timiai "Winia nemasur arakuiti." '`Takui ni takarniuri tiarmai "¿Yajauch nupan uwerat tusam wakeramek?" '

  13:29 `Tutai timiai "Atsá, uwerairap. Yajauch nupa uweaj tukamarum trikiu uweniirum.

  13:30 Iniaisatarum. Antsu métek tsakakti. Júuktin tsawant jeamtai winia takartinian emka yajauch nupan uwer irumar jinkiawarat tusan akupkartatjai. Tura aesawartatui. Tura trikiu neren Júukar pénker ikiusarat tusan akupkartatjai" timiai" Tímiayi Jesus.

  13:31 Jesus ataksha métek-taku chichaman áujmatsamiayi. "Shuar Yus akupeamunam pachiinkiartin mustasa jinkiaiya aintsankete. Shuar pénker nunken araamai.

  13:32 Mustasa Jinkiáikia Imiá uchichiitiat Tsapái tsakaakka Ashí numichijiai nankaamas uunt ajawai. Ti uunt asamtai chinki ni kanawen pasunmainiawai" Tímiayi Jesus.

  13:33 Núnisan Chíkich métek-taku chichaman áujmatsamiayi. "Shuar Yus akupeamunam pachiinkiartin karinia aintsankete. Nuwa nijiamchiniam karinia enkea mashi Páchimiawai. Tura nu mash karimtikiawai" Tímiayi.

  13:34

  13:35 Ashí nuna Jesus métek-taku chichamjai áujmatsamiayi. Yaunchu Yúsnan etserin timia nu uminkiati tusa Túramiayi. Etserin juna aarmiayi: "Métek-taku chichamjai áujmattiatjai. Yámankamtaiknumia nékashtain etserkattajai" tu aarmiayi. Nu asamtai aya métek-taku chichamjain áujmatmiayi Jesus.

  13:36 Nuyá shuaran ikiukin Jesus Jeá Támiayi. Túramtai ni unuiniamuri tariar "Yajauch nupa áujmatmena nu paant awajsata" tiarmiayi.

  13:37 Tutai Jesus Tímiayi "Wi Aents Ajasuitjai. Wi pénker arakan atsaamkaitjai.

  13:38 Ashí nunka aja aintsaiti. Pénker Jinkiái Yus-shuaran Yus akupea nuna nakumeawai. Yajauch nupa iwianchna ainia nuna nakumeawai.

  13:39 Tura íwianch ii nemasri asa yajauch nupan arakuiti. Tura nunka Amúamunam Yusa suntari arakan Júuktinia aintsan shuaran yaruaktatui.

  13:40 Yajauch nupa irur jinium aesatniua aanis nunka Amúamunam Túrunattawai.

  13:41

  13:42 Nui Wi Aents Ajasu asan winia suntarun akupkattajai. Tura Ashí tunaan Túruinia nunasha tura chikichan tunaanum útsuinia nunasha mash irurar jinium apeawartatui. Nuisha ti uutin ti Wáitsatniusha átatui.

  13:43 Antsu pénker Túruinia nuka ti shiir wincha ajasar ni Aparí akupeana nui etsa Núnis Tsáapnin ajasartatui. Wats, kuishim átsuk. Antukta.'

  13:44 ¶ `Shuar Yus akupeamunam pachiinkiatin kuit Nunká uukma aintsankete. Shuar nu Kuítian Wáiniak nuin ataksha uukmai. Tura ti waras waketki nu kuit niiniu Atí tusa Ashí ni takakman suruk nu nunkan sumakmai.'

  13:45 `Shuar Yus akupeamunam pachiinkiatin Júnisaiti. Shuar kayachin ti Shíirman eak wekaana aintsankete.

  13:46 Tura kayan Ashí nankaamas kuit jeean Wáiniak waketki Ashí takakna nuna suruk nu kayan niiniu Atí tusa Súmawai.'

  13:47 `Shuar Yus akupeamunam pachiinkiartin Júnisaiti. Shuar nekajai namakan Achía aintsankete. Nekan nayaantsanam ajuntak Niisháa namakaim Achíawai.

  13:48 Tura nekanam nemarmatai kukar jiiki, nui pénker namaknasha chankinnium chumpiniawai. Tura yajauch namaknaka ajapenawai.

  13:49 Núnisan átatui nunka Amúamunam. Yusa suntari taar Yus-shuaran tura íwianch shuaran akantrattawai.

  13:50 Tura íwianch shuarnaka uunt jinium apeattawai. Nuisha ti uutin ti Wáitsatin átatui." Nuna Ashí ni unuiniamurijiai áujmatsamiayi Jesus.

  13:51 Jesus nuna tinia amuk "¿Ju mash antukurmek?' Tímiayi. Tutai ni unuiniamuri "Ee, Uunta, Ashí antukji" tiarmiayi.

  13:52 Tuiniakui Jesus Tímiayi "Shuar Ashí Yúsnan pénker unuimiaruka aents Kuítriniua aintsankete. Ni ikiutairiya yamarmancha yaunchu sumakmancha jusamniaiti. Núnisan nu shuar Yamái nékamujaisha tura yaunchu nékamujaisha Yus-shuaran Yáintiniaiti."

  13:53 ¶ Jesus nu métek-taku chichaman áujmatas amuk Nuyá wémiayi.

  13:54 Tura ni péprurin Nasarétnum Jeá Israer-shuar iruntainiam Wayá unuiniamiayi. Tura Nuyá shuar antukar Tí enentaimprarmiayi. Tura "¿Jusha tui Imiá unuimiaruit, tiarmiayi. Itiurak aents tujintiamun Túramniait?

  13:55 Juka Karpintíru uchirinchukait. Nukurísha Marichukait. Tura ni yachisha Jakupu, Jusé, Semun, Jútas ainiatsuk.

  13:56 Tura ni umaisha iijiai írutra pujuiniatsuk. ¿Nuikia itiura mash neka?" tiarmiayi.

  13:57 Túrawar Jesusan itiurchat Enentáimturarmiayi. Túramtai Jesus chicharuk "Yúsnan etserniun Ashí shuar pénker anturainiawai, antsu aya nuna nunkeyanka ni shuarinkia niin anturainiatsui" Tímiayi.

  13:58 Tura Nú shuar Jesusan Enentáimtuiniachu asamtai aentsti tujintiamun aya ishichik Túramiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar