Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 12

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  12:1 ¶ Nuyá Jesus ayampratin tsawantai ajanman ajapenin nankaamamiayi. Ni unuiniamurisha tsukarar trikiu neren majusar Yukí wekasarmiayi.

  12:2 Pariséu shuarsha nuna Wáinkiar Jesusan aniasarmiayi "Iista, ame unuiniamuram ayampratin tsawantai Túratin surimkiamua nuna Túruiniawai."

  12:3 Tutai Jesus Tímiayi "Yaunchu uunt akupin Tawitcha tura nemarniusha tsukamainiak Túrawarmia nu ántichukaitrum.

  12:4 Yusa Uunt Jeen Wayá Yus iniaktusma tantan Yuámiayi. Nu tantasha aya Israer-patrik Yúatin asamtai Tawitniasha tura ni nemarin ana nunasha suritkiamuyayi. Túmain Yúawarmiayi.

  12:5 Muisais akupkamunam aarma nu áujsachukaitrum. Israer-patrikia ayampratin tsawantai takainiayatan nusha tunaachuiti.

  12:6 Nekas Tájarme, Yamái Yusa Jeen Enentáimtustinia nuna nankaamas Wíniaka Aents Ajasuitjiana nu, nekas Enentáimtursatniuitrume.

  12:7 Yus-Papinium tawai: "Murik maam Winia surusum nujai "maakete" Tátsujai. Antsu waitnenkartutain wakerajai." Nu chicham nekas nékaitkiurmeka Yamái Túrarmena Núnisrum Tunáa Túrachu ántrarum Súmamtikiachaintrume.

  12:8 Wi Aents Ajasu asan ayampratin tsawantan uuntrintjai."

  12:9 Jesus Nuyá wé Israer-shuar iruntainiam wayamiayi.

  12:10 Nui shuar ámiayi ni uwejé jaka. Tura Jesusan ántar nekapsatai tusa wakeruinia ásar aniiniak "¿Ayampratin tsawantai jaa shuar tsuarminkiait?" tiarmiayi.

  12:11 Tutai Jesus Tímiayi "Atumsha Atumí Murikrí ayampratin tsawantai waanam akaiki iniamtai jusatai tusarum wéchaintrupash.

  12:12 Antsu shuarka murikjai nankaamaschakait. Tuma asamtai ayampratin tsawantaisha pénker ana nu Túramniaiti."

  12:13 Tinia iniais aishmankan uwejé jakan Tímiayi "Uwejém takuitia." Tutai uwejé Takuí Chíkich uwejéjai métek pénker ajasmiayi.

  12:14 ¶ Nuna Túramtai Pariséu shuarsha aa Jíinkiar Jesus itiurak Máawaintiaj~i tusar chichaman najatiarmiayi.

  12:15 Jesus niin Máatniun nekaama Nuyá Jíinkimiayi tura wéakui Untsurí shuar nemariarmiayi. Untsurí Jáiniancha Tsuámiayi.

  12:16 Tsuar "etserkairap" tinia akupiarmiayi.

  12:17 Yaunchu Yúsnan etserin Isayas Tímia nu uminkiati tusa Túrunamiayi. Niisha juna aarmiayi:

  12:18 "Júiti Wi achikmaj nu. Niisha Wi Tájana nuna umin asamtai ti aneakun Niijiai waraajai. Winia Wakantru kakarmarin takamtsuk susattajai. Túramtai winia uwempratin chichamprun Ashí Israercha nunkanmasha etserkattawai.

  12:19 Jiakchattawai tura kakaram chichaschattawai. Winia anturtukarat tusa péprunam weak untsukchartatui.

  12:20 Akupin ajatsuk shuar pintiu punua Núnis pimpiru ainia nuna Kúpitsuk Yáintatui. Núnisan shuar ji yama Ikiapámu ainis kakarmachu ainia nuna ikiajniatsuk Ikiakártatui. Tura Ashí nupetak ti pénker kakaram akupin ajastatui.

  12:21 Tura Israer-shuarchasha Niin nekas Enentáimtusartatui."

  12:22 ¶ Nuyá Jesusan shuar yajauch wakantrukun itiariarmiayi. Nu shuar jii kusurusha chichachusha ámiayi. Tura Jesus Tsuármatai paant iimsamiayi tura chichakmiayi.

  12:23 Nuna Wáinkiar shuar shiir Enentáimprar tiarmiayi "¿Tawitia Uchirí pampanku iniannamu uwemtikkiartin Tátinia Nuáshit?"

  12:24 Tura Pariséu shuarsha nuna antukar yajauch Enentáimtuiniak tiarmiayi "Juka iwianchi Kapitiántrin Pirsepún umirniuiti. Tuma asa nuna kakarmarijiai yajauch wakanin jiiki akupeawai."

  12:25 Jesus tu Enentáimainian neka asa Tímiayi "Nú nunkanmaya shuar nuamtak kajernaiyakuinkia Nú nunka wari meserchattawak. Núnisan nuamtak shuar Ní shuarjai Mánainiakka amunaikchartatuak.

  12:26 Núnisan íwianch nuamtak jiiki akupnainiakka Máanaikiar Wárik amuukashtatuak.

  12:27 Kame Wi Pirsepú iwianchi kakarmarijiai iwianchin jiiki akupeakuinkia Atumí Uchirísha ¿yana kakarmarijiain jiiki akupena? Ni Túramurijiai átum awajirma nekamatarum.

  12:28 Wi Yusa Wakaní kakarmarijiai yajauch wakanin jiiki akupea asamtai atumsha Yusa akupeamuri atumiin jeartamarmena nu nekaatniuitrume."

  12:29 `Iista. Shuar kakaram shuara Kuítrin kasarkatin wakerakka emka kakarman Jinkiá aya Túran ni jeen Wayá kasarkamniaiti. Wi iwianchin Jíikmiajai uunt iwianch nupetkamua nu nekaamniaiti.'

  12:30 `Wijiai tsanin pujatsna nuka winia nemasruiti. Núnisan Winia Yáintsuna nu aya itiurchat Nájateawai.'

  12:31 `Tuma asamtai Tájarme, Ashí shuar Tunáa Túruinia nusha yajauch chichainia nusha tsankuratin awai. Antsu Yusa Wakanin yajauch chicharin ainia nuka tsankurashtiniaiti.

  12:32 Winiasha Aents Ajasuitjiana nuna yajauch chichartuinia Nú shuarsha tsankuramniaiti. Tura Yusa Wakanin yajauch áujmatainia nuka penké tsankurachminiaiti. Ju nunkanmasha tura ukunmasha tsankurnarchattawai' Tímiayi.

  12:33 `Yutai numi pénkeran nereawai. Tseas numisha yajauchin nereawai. Ni nerejai numi nekaamniaiti. Núniskete atumjai.

  12:34 Tseas wenunniutirmesha, ¿atumsha itiurak Imiá yajauchitirmesha pénker chichamsha chichastarum? Shuar ni Enentáin Enentáimna nuna chichaawiti.

  12:35 Pénker shuar pénker Enentáimiu asa shiir chichaawiti. Tura yajauch shuar yajauch Enentáimiu asa yajauch chichaawiti.

  12:36 Tura Wisha Tájarme, nekapsatin tsawant jeamtai Ashí Enentáimtsuk chichakma nuna Yúsan paant ujakartatui.

  12:37 Iis, ame chichammijiai nekanattarme. Pénker chichakuitkiumka sumamashtatme. Tura pénker chichakchaitkiumka sumamattame."

  12:38 ¶ Pariséu shuarsha Israer-shuara jintinniurisha Jesusan chicharuk "Uuntá, ame Yúsaiyaitjai tusam nayaimpinmaya kakarmajai iniakmamu Túrata, iisha Wáinkiatai" tiarmiayi.

  12:39 Tutai Jesus Tímiayi "Shuar yajauch tura Yúsan Enentáimtachu ásar nayaimpinmaya iniakmamun seainiawai. Tuma asamtai, áyatik yaunchu Junas Túrunamu iniakmastiniaiti.

  12:40 Junas menaintiu kashi menaintiu tsawantcha namaka ampujen enkemsamiayi. Núnisnak Wi, Aents Ajasu asan, menaintiu kashi menaintiu tsawantcha Nunká jakan tepestatjai.

  12:41 Junás Níniwi péprunmaya shuaran Yus-Chichaman etserkamtai nu shuar ni tunaarin Enentáimtusar ni Enentáin Yapajiáwarmiayi. Tura jui Yamái Junasa nankaamas etserin Pujawai.wiitjai nusha, tura anturkachuitrume. Tuma asamtai nekapsatin tsawant jeamtai Níniwinmaya shuar Juyá shuaran Súmamtikiawartatui.'

  12:42 `Yaunchu nuwa yajaya shuaran uunt akupniuriyayi. Nu nuwa Sarumún ti neka asamtai niin anturkataj tusa tarimiayi. Tura jui Yamái Sarumúnjai nankaamas anturkamnia pujawai. Nusha Wiitjai. Tuma asamtai nekapsatin tsawant jeamtai nu nuwa Juyá shuaran Súmamtikiawartatui' Tímiayi.

  12:43 `Shuara Enentáiya yajauch wakan Jíinkin yumi penké Yútatsna nui wéawai. Tura nui pénker pujustinian Wáinkiach ataksha waketkitniun Enentáimiui.

  12:44 "Wi Jíinkimiaj nui waketkittiajai" tawai. Tura waketki shuara Enentáin pénker iwiaramu tura ankantan Wáiniak

  12:45 ni ain siati (7) iwianchin niijiai nankaamas yajauchin Itiá shuara Enentáin Enkemáwartatui. Túrunamtai nu shuar nuiki Núna nankaamas yajauch ajastatui. Núnisan Juyá shuar Túrunawartatui" Tímiayi Jesus.

  12:46 ¶ Jesus nu shuarjai tuke chichaak pujai ni Nukurísha ni Yachísha tariarmiayi. Tura aa wajasar Niijiai chichastaj tiarmiayi.

  12:47 Túramtai Jesusan ujakar "Ame nukusha yatsumsha aa wajasar chichastaj turamainiawai" tiarmiayi.

  12:48 Chichaman ujakmia nuna Jesus Tímiayi "¿Ya ainia winia nukursha winia yatsursha?"

  12:49 Nuyá ni unuiniamurin iniakmas Tímiayi "Ju ainiawai winia nukur tura winia yatsursha.

  12:50 Ashí shuar winia Apar nayaimpiniam pujana nu wakeramun umiiniana nu winia yatsur winia umar winia nukur ainiawai" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar