Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 11

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  11:1 ¶ Tura tuse (12) unuiniamurin Jesus tinia akupkar Niisha Nú nunka péprunam we Yus-Chichaman Jintíak etserkamiayi.

  11:2 Tura Juan sepunam enkemas Kristu Túramun antukmiayi. Antuk ni unuiniamurin Jímiaran Jesusai akupkamiayi.

  11:3 Tura Jesusan aniasarmiayi "¿Nekas ame Kristu Yus akupkamu Tátinia nukaitiam. Kame chikichak Nákastataj~i?"

  11:4 Tutai Jesus Tímiayi "Waketkirum Ashí ántarmena nusha Wáintrumna nusha Juan ujaktarum.

  11:5 Kusurusha Wáinmainiawai. Shutuapsha wekainiawai. Tunamarusha pénker ajainiawai. Empekarusha ántuiniawai. Jákarusha nantainiawai. Tura Kuítrinchanmasha uwempratin chicham ujakmaiti. Nu ujaktarum.

  11:6 Túrasha yawetsuk Winia tuke shiir Enentáimturna Nú shuar shiir átatui." Jesus nuna tutai waketkiarmiayi.

  11:7 ¶ Waketkiarmatai shuar Káunkarun Jesus Juánkan pachis áujmatmiayi. "Shuar atsamunmasha ¿Warí werimiarum? Pintiu nase Umpúam Atúu we Juní we ajana nuka ¿iistai tusarumek wémarum? Kame Juankka Nú shuarchaiti.

  11:8 Nuikia ¿Warí werimiarum. Shuar pénker iwiarmampra iistai tusarmek wémarum? Warí, pénker iwiarmampraka uunta jeen pujuiniatsuk.

  11:9 Nuikia ¿Warí werimiarum. Yúsnan etserniuk werimiarum? Maa, Túrachmashiuram. Túrasha Juankka yaunchu etserniu nankaamas Enentáimtustiniaiti.

  11:10 Yaunchu Yus-Papinium aarmaiti: "Winia akatramurun amiini emka akupeajai ame jintimin iwiarat tusa." Juan nu akatramuiti.

  11:11 Nekasan Tájarme, shuar imiakratin Juanjai nankaamas uunt atsuwiti. Tuma ain Yus akupeamunam pachiinia nu shuarnaka, nekasmianchancha, Juanjai nankaamas shiir Enentáimtustiniaiti. Tuma asamtai nui pachiinkiatin Enentáimpratarum.'

  11:12 `Kakaram shuarka imiakratin Juan Támia Nú tsawantnumia Yus akupeamunam ti pachiinkiatniun wakeruiniak kakarmajai pachiinkiatniun Enentáimiainiawai.

  11:13 Juan pujumia Nú yaunchu Ashí Yúsnan etserin armia nusha tura Muisais akupkamusha Yus akupin ajastinian etserkarmiayi.

  11:14 Yaunchu Yúsnan etserin "Kristu Táatsain Erías Tátiniaiti" Tímiayi. Tura nekaatin wakerakrumka Juan nu Eríasaiti.

  11:15 Antuktin jeakrumka nekaatarum.'

  11:16 ¶ `Ju aentsnasha ¿warijiai métek nakumkataj? Uchijiai métek ainiawai. Ni aijiai iruntrar nakurustaj Táyatan Tuíniawai

  11:17 "Námpera ainis nakurustaitsar peem umpuarji Túrasha Jantsemáchurme. Nuyá iwiarsatniua ainis nakurustaitsar íwiareakur kantamtai Kantamáji Túrasha átum uutcharme."

  11:18 Atumsha Núnisaitrume. Kame Juan Núkap yurumtsuk nijiamchincha úmutsuk wekaimiayi. Túmakui átumka "Yajauch wakantrukuiti" Tímiarme.

  11:19 Nuyá Wisha Aents Ajasu Támajai. Tura yurumeakui tura úmakui "Ti yurumin ti nampenaiti. Ashí yajauch shuaran amikrinti" Túrutrume. Wátsek, wi Túramujai Yus nekas nékamu nekanattawai."

  11:20 Nuyá tujintiamun Túramiania Nú peprunmaya shuaran pachis Jesus chicharkamiayi. Tuma ain Nuyá shuar ni Enentáin Yapajiácharu asamtai juna chicharkamiayi.

  11:21 "Wáinkiatá, Kurasín péprunmayatiram, Petsaitia péprunmayatirmesha. Nui aents tujintiamun ti Túraitjai. Tiru péprunmasha Setun péprunmasha nu tujintiamu Túramuitkiuinkia yaunchu ni Enentáin Yapajiáwaraayi. Túrawar Kúntuts pujutai Pushín entsarar yunkunim ajakiaraayi.

  11:22 Tura Wisha Tájarme, nekapsatin tsawant jeamtai Yus atumin Tí asuttiamattarme. Tirunmaya shuaran nankaamas tura Setunnumia shuaran nankaamas asuttiamattarme.'

  11:23 `Tura atumsha Kapernáum péprunmayatirmesha, Ashí nankaamas nankaamantu ajastin Enentáimtumarme. Antsu Ashí emestamprartatui. Atumiin aents tujintiamun ti Túraitjai. Sutuma péprunam nu tujintiamu Túramuitkiuinkia nu pepru yamaisha tuke aayi.

  11:24 Tura Wisha Tájarme, nekapsatin tsawant jeamtai Yus Sutumanmaya shuar nankaamas atumin asuttiamattarme."

  11:25 ¶ Nuyá Jesus Tímiayi "Shiir Enentáimtajme, Aparu, Ashí nayaimpisha nunkasha uuntrinme. Tuma asam Ame Túram nu ti unuimiaru Enentáimtumainia Nuyá úukuitme antsu uchichia ainis nankaamantu Enentáimtumainiatsna Nú shuar paant awajtusuitme.

  11:26 Ame, Aparu, Núnis wakera asam Túraitme.'

  11:27 `Winia Apar Ashí surusuiti. Wisha ni Uchirí asamtai Winia nékarui. Tura Chíkich Winia nekas nekarainiatsui. Yus Apancha Wiki nékajai. Tura Wi wakeraj Nú shuaran winia Aparun paant awajtajai. Nu shuarsha winia Aparun nékainiawai.

  11:28 Ashí pimpikniutirmesha itiurchat pujarmena nusha Winí winitiarum. Túrakrumninkia ayamtikrattajrume.

  11:29 Wi kajechu asan tura péejchach Enentáimin asamtai Winí winirum unuimiartarum. Winia chichamur ántakrum Umíakrumninka Atumí Wakaní ayamprattawai.

  11:30 Atumin akuptaj Nú Túratin Yúpichuchiiti. Káarkasha Wi Súajrumna nu wampuchiiti" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar