Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 10

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  10:1 ¶ Nuyá Jesus tuse (12) unuiniamurin achik Yusa kakarmarin Súsarmiayi yajauch wakanin shuara Enentáiya jiiki akupkatniun. Núnisan Ashí sunkurjai Jáinian Tsuárartinian susamiayi.

  10:2 Ju ainiawai Jesus tuse (12) unuiniamurin achikiarmia nu: Emka Semun Núnisan Pitru Náartiniuyayi. Nuyá ni yachi Antres. Nuyá Nuámtak Yáchintin Jakupusha Juansha, Sepetéu Uchirí armia nu.

  10:3 Nuyá Jiripi, Parturumí, Tumas, Mateu. Mateusha Kuítian achiniuyayi. Arpeu Uchirí Jakupusha. Ripíu Núnisan Tateu Náartiniuyayi.

  10:4 Asump~i Semunsha Nuyá Jútas Iskariúti Jesusan ukunam surukmia nu. Nu tuse (12) achikma ármiayi.

  10:5 ¶ Nu tuse (12) unuiniamurin Jesus Júnis chicharak akupkarmiayi. "Israer-shuarcha matsatmanum weerap. Samaria nunkanam péprunam weerap.

  10:6 Antsu Israer-shuar murikiua ainis Yusaiya Wáakaru ainia nu weritiarum.

  10:7 "Tsawant ishichik ajasai Yus Jú nunkanam akupin ajastin" tu etserki wetarum.

  10:8 Tunamarusha Chíkich sunkurjai jainia nusha tsuartarum. Jakasha iniantkitiarum. Yajauch wakancha shuara Enentáiya jiiki awematarum. Nu Túratin Kuítchajai kakaram susamuitrume, tuma asamtai atumsha Ashí ántrarmek Túratarum.'

  10:9 `Kurisha Ashí kuitcha jukiirap.

  10:10 Uyuncha jukiirap. Sapatcha tura ushukrustincha jukiirap. Antsu chikichik Pushí jukitiarum. Takau asakrumin yurumkan ajampramsartin ainiawai.'

  10:11 `Péprunam jearmesha pénker shuar Wáinkiarum nui wayarum tuke nuin pujustarum.

  10:12 Nu jeanam wayamsha "Ju jea shiir Atí" Titiá.

  10:13 Nekas pénker shuaraitkiunka shiir ajasarti. Antsu nu shuar pénker itiarmachkunka shiir ajascharti.

  10:14 Tura Nánkamsan atumin awaintiamainiachkuinkia anturtamainiachkuinkia Nuyá Jíinkitiarum. Nu shuar yajauch ásarmatai Jíinkirum Atumí naweya nunka japimiarum ikiuktiarum. Ni tunaari aents nekaawarat tusarum Túratarum.

  10:15 Nu shuaran nekapsatin tsawant jeamtai Yus Asutiáshtatuak. Sutum péprunmaya shuara nankaamas Kumura péprunmaya shuarnasha nankaamas Yus Asutiáttawai nu shuaran' Tímiayi.

  10:16 ¶ `Aneartarum. Wisha murik yawanum akupkatniua aintsanak akupeajrume. Tuma asamtai shiir nawamkartin áyatrum aneartarum.

  10:17 Yajauch shuarjai aneartarum. Akupniunam juramkiartatui. Israer-shuar iruntainiam asutiamawartatui.

  10:18 Wíi shuar asakrumin uuntnumsha tura Nuyá akupniunmasha juramkiartatui. Núnisrum akupniuncha tura Israer-shuarchancha winia chichamur ujaktatrume.

  10:19 Tura akupniunam surutmakakrumnisha wariniak Títiaj tu Enentáimprairap. Nui uuntjai chichaakrumin Yus Títinian jintintramattarme.

  10:20 Nuinkia átum Enentáimmiajai chichaschattarme antsu Atumí Apari Yusa Wakaní atumin chichamtikramsattarme.'

  10:21 `Shuar ni yachincha Máawarti tusa suruktatui. Apasha ni Uchirín surukartatui. Uchisha ni Aparín Máawarti tusa surukartatui.

  10:22 Tura Wíi shuar asakrumin mash Muíjramkartatui. Tura tuke katsuntea nu uwemprattawai.

  10:23 Chikichik péprunam yajauch awajtamainiakui Chíkich péprunam pisartarum. Wi Aents Ajasuitjai. Tuma asan nekasan Tájarme, átum Israer-shuar mashi ujatsrumnin wantinkiattajai.'

  10:24 `Unuiniamuka niin unuiniana nuna nankaamaschaiti. Takarniusha ni uuntri nankaamaschaiti.

  10:25 Unuiniamuka niin unuinia nujai métek ajaska maak. Takarniusha ni uuntrijiai métek ajaska maak. Wátsek, Winia Atumí uuntrin "Iwianchi uuntri" Túrutainiakui atumniasha nuna nankaamas yajauch turamtatui.'

  10:26 `Tuma asamtai aentska ashamkairap. Ashí uukma nu paant nekanattawai.

  10:27 Ishishmasan kiritniunam ujaajrumna nu, Tsawái kakantrarum etserkatarum.

  10:28 Aya ayashin main ainia nu ashamkairap. Wakanin Máachmin ainiawai. Antsu wakanniasha ayashniasha mai jinium emesramnia asamtai Yus ashamkatarum.'

  10:29 `Jimiará chinki penké ishichik kuitjai surukmin ainiawai. Túmaitiat Yus tsankateachkuinkia Nunká jaka iniainiatsui.

  10:30 Ame intiashmisha mash nekapmarmaiti.

  10:31 Nu asamtai Jákatin ashamkairap. Yusjai átumka ti Untsurí chinkijiai nankaamas pénkerchakaitrum.'

  10:32 `Ashí shuar Ashí iimiainiain Winia natsantruiniatsna Núnaka Winia Apar Yakí nayaimpiniam pujana nui natsantrashtatjai.

  10:33 Antsu shuar iimiainiain Winia natsantra Núnaka Wisha Yakí nayaimpiniam winia Apar pujana nui natsantrattajai.'

  10:34 `Ashí shuar nawamnaikiar shiir pujusarat tusan ju nunkanam Táchaitjai. Nuna Túrat tusarum Enentáimturairap. Antsu wi tamaajai shuar pénker ajasarmatai yajauch shuar niin nakitrartatui.

  10:35 Shuar ni Aparín nakitrattawai. Nuwasha Nukurín nakitrattawai. Najatísha Tsatsarín nakitrattawai.

  10:36 Tuma asa shuar ni shuarijiai nemasrintin ártatui.'

  10:37 `Shuar ni Aparíncha Nukuríncha Wijiai nankaamas aneakka Wíi shuar áchamniaiti. Núnisan ni Uchiríncha nawantrincha nankaamas aneakka Wíi shuar áchamniaiti.

  10:38 Tura Ashí Wáitsatniun surimiatsuk ni Krúsrin yanaki Jukí nemartachkunka Wíi shuar áchamniaiti.

  10:39 Aya Jú nunkanam pénker pujustaj tana nu ni iwiaakmarin emesrattawai. Tura Winia anentu asa ju nunkanam pénker pujustinian Páchiatsna nu tuke shiir pujustatui.'

  10:40 `Atumin itiaarma nuka Winia itiaarui. Tura itiaarea nuka Winia akuptukmia nunasha itiaawai.

  10:41 Yúsnan etserniuncha Yúsnumia Winiá asamtai itiaakka etserin Akínkiáttana nujai métek Akínkiáttawai. Pénker Shuárnasha pénker asamtai itiaakka pénker shuar Akínkiáttana nujai métek Akínkiáttawai niisha.

  10:42 Uchincha Wíi shuar asamtai Entsá michan shikirak Súsanka Imiá nekas nusha Akínkiáttawai." Tu Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar