Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 9

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  9:1 ¶ Nuyá Jesus kanunam enkemar antumian amaini katinmiayi. Tura nui ni péprurin Kapernáumnum jeamiayi.

  9:2 Nui jeamtai shuar emearu jaan patak yanakin ejeetiarmiayi. "Tsuártatui" nekas tu Enentáimtuinia ásarmatai Jesus jaan Tímiayi "Uchirú, kakaram ajasta. Ashí ame tunaarum tsankuramuiti."

  9:3 Takui Israer-shuara jintinniuri yajauch Enentáimprar "Juka Yúsan ti yajauch chicharui" tiarmiayi.

  9:4 Tu Enentáimainian Jesus Nekáa tiarmiayi "żUrukamtai Imiá yajauch Enentáimprum.

  9:5 Tua Imiá Yúpichuchit. Shuara tunaarin tsankuratin Yúpichuchikiait. Tura emearun "Nantakim wekasata" Títin Yúpichuchikiait?

  9:6 Wi Aents Ajasua Núchakaitiaj. Ju nunkanam Wi tunaan Asakátratniuitjai. Wátsek, nu nekaatarum tusan juna iniakmastatjai." Nuna tinia emearun "Wajaktia, tepetairam jukim jeemiin Wetá" Tímiayi.

  9:7 Tutai emearu Tsuámar nantaki ni jeen wémiayi.

  9:8 Tura nuna Ashí aents Wáinkiar Yus kakarman Shuáran susa asamtai ashamkar Yúsan shiir Enentáimtusarmiayi.

  9:9 ¶ Nuyá Jesus wémiayi. Nui wesa Mateun kuit Júutainium pujan Wáiniak "Nemartusta" Tímiayi. Tutai Mateu nuna ikiuak Jesusan nemarmiayi.

  9:10 Nú ukunmasha Mateu jeen yurumuk pujai yajauch armia nu Israer-shuar Untsurí Káunkar Jesusa unuiniamurijiai irunar yurumiarmiayi.

  9:11 Pariséusha nuna iisar Jesusa unuiniamurin aniasarmiayi "żUrukamtia Atumí Uuntri kuitia achinjaisha tunaarinniujaisha irunar yuruma?"

  9:12 Tura Jesus nuna antuk Tímiayi "Pénker ainia nuka Tsuákratniun atsumainiatsui. Antsu jainia nu Tsuákratniun atsumainiawai.

  9:13 Werum ju aarma unuimiutarum: "Murik maam Winia surusum nujai "Máakete" Tátsujai. Antsu waitnenkartutain wakerajai," Yus-Papinium tu aarmaiti. Wikia "pénkeraitjai" Tuínian untsuktaj tusan Táchaitjai. Antsu Tunáa shuar ni Enentáin Yapajiáwarat tusan Táwitjai" Tímiayi.

  9:14 ¶ Nuyá imiakratin Juanka unuiniamuri Jesusan tariar aniasarmiayi. "żUrukamtai iikia tura Pariséusha ijiarmaj~i tura ame unuiniamurmeka ijiarmainiatsu?" tiarmiayi.

  9:15 Jesus ayak Tímiayi "Nuatma nampernum ipiaamu ainia nu żajakra uutu wayamniakait? Yamái-nuatu pujakui uutchamin ainiawai. Núnisan Wi pujakui ijiarmashtin ainiawai. Tura tsawant jeattawai nuatua aintsan Wi junaktatjai. Antsu nuikia ijiarmawartatui' Tímiayi.

  9:16 `Mamuru Pushí jaanakmatai yamaram tarach anujtukchatniuiti. Túramka nijiam yamaram tarach sumpeak mamushan Chinkiá nuna nankaamas jaaktatui.

  9:17 Nijiamanch Yamái nawar nuap najanamu arutnum yaraachminiaiti. Túramka Karíak nuap najanamun ijiakratniuiti, nijiamchisha ukaratniuiti, tura nuap najanamusha yajauch ajastiniaiti. Antsu yamaram nijiamanch yamaram nuap najanamunam yaraatniuiti. Nu Túramka nijiamchisha nuap najanamusha mai pénker ártatui."

  9:18 ¶ Jesus nuna tai Israer-shuara uuntri Jesusan Tarí tikishmatar Tímiayi "Winia nawantur jarutkayi, tura Ame winim ewejmijiai antintrukakminkia ataksha nantaktiatui."

  9:19 Tutai Jesus ni unuiniamurijiai wajakiar niijiai wearmiayi.

  9:20 Tura Jintiá weenai nuwa tuse (12) uwitin Numpá ájapeak Wáitias Pujú asa Jesusa ukurini amainian ni pushirin antinmiayi.

  9:21 "Ayatik ni pushirin antinnaka pénker ajastatjai" tu enentaimpramiayi.

  9:22 Nuna Nekáa Jesus ayantar nuwan Tímiayi "Shiir Enentáimprata, nawantru. Yus shiir Enentáimtusu asam pénker ajasume." Nu chichamtaik ni Jáamuri pénker ajasmiayi.

  9:23 Nuyá Jesus uunta jeen jeamiayi. Tura nui charaatum ajainiancha tura jakan iwiarsatai tusar péeman umpuiniancha Wáiniak

  9:24 Tímiayi "Aa Jíintratarum. Nuwachikia Jákachai antsu aya kanarai." Penké jakan nékayat Túratta nuna neka asa "aya kanarai" Tímiayi. Takui aents Niin wishikrarmiayi.

  9:25 Tura nuna Ashí jiir Jesus Jeá Wayá nuwachin uwejnum achik iniantkimiayi. Túram nantakmiayi.

  9:26 Nu Túramu Ashí nu nunkanam etsernarmiayi.

  9:27 ¶ Nuyá Jesus wéakui Jimiará shuar jii kusuru untsumki weriarmiayi. "Uuntá, ii Uuntri Tawit ame weatrum asamtai iin waitnenkarturta" tiarmiayi.

  9:28 Jesus Jeá wayamtai jii kusuru tariarmiayi. Tura Jesus aniasar "żJuna Túramniaiti Túrutrumek?" Tímiayi. Niisha "Ee, Uunta" tiarmiayi.

  9:29 Tuíniakui Jesus ni jiin antinkiar Tímiayi "Atum nekas Enentáimtarmena Núnisan Túrunati."

  9:30 Nujai jii pénker ajasarmiayi. Nuyá Jesus "Etserkairap. Shuar penké Nekáwarain" Tímiayi.

  9:31 Támaitiat Jíinkiar Jesus Túramun Ashí nu nunkanam etserkarmiayi.

  9:32 Nuyá wenai shuar yajauch wakantruku chichachun Jesusan itiariarmiayi.

  9:33 Tura Jesus yajauch wakanin jiiki awemamtai nu chichachu chichakmiayi. Ashí nuna iisar ti Enentáimprarmiayi. Tura tiarmiayi "Yáunchusha Israer nunkanam jujai métek Túramu penké atsuwiti."

  9:34 Antsu Pariséuka yajauch Enentáimtuiniak tiarmiayi "Nu shuar iwianchi uuntri kakarmarijiai yajauch wakanin jiiki akupeawai."

  9:35 ¶ Jesus Ashí péprunam we ni iruntairin Wayá "Yus akupeana nui Enkemátarum" tu etsermiayi. Tura Ashí Nánkamas sunkurjai Jáiniancha Tsuármiayi.

  9:36 Shuaran iisar murik Wáinchatia Núnis pimpikiar tura Kúntuts pujuinia asamtai waitnentrarmiayi.

  9:37

  9:38 Nuyá ni unuiniamurin Tímiayi "Ju aents Yus-Chicham ujaktiniaitji Yus-shuar ajasarat tusar. Nu takat ti Núkap awai tura takarin ishichik ainiawai. Nu takatka Júuktinia aintsankete. Júuktin tsawant jeamtai takau Táasmatai takamtikin ujaktin átsuk takaun akupkat tusa. Atumsha Núnisrumek Yus seatarum ni shuarin akupak aentsun Júukarat tusarum.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar