Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 8

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  8:1 ¶ Jesus muraya Támatai Untsurí shuar Niin nemariarmiayi.

  8:2 Nui shuar tunamaru Jesusan jearin tikishmatramiayi. Tura Tímiayi "Uuntá, wakerakmeka Tsuáramniaitme."

  8:3 Tutai Jesus uwejéjai antin "Wakerajai. Pénker ajasta" Tímiayi. Tutai tunamaru ni tunamarmari pénker ajasmiayi.

  8:4 Tura Jesus Tímiayi "Pai, penké etserkaip. Ayatik Israer-patri iniakmamsam Muisais timia nu susata Ashí shuar nekaawarti tusam."

  8:5 ¶ Jesus Kapernáum péprunam wayamtai apachi suntara Kapitiántri Niin tarimiayi.

  8:6 "Uuntá, Tímiayi. Winia uchir tampemaru Jeá tepes ti wait Ajáa tepawai" Tímiayi.

  8:7 Jesussha "Ayu, winin tsuartajai" Tímiayi.

  8:8 Tutai Kapitián Tímiayi "Uuntá, Ame ti nankaamaku asam winia Jearuí wayachminiaitme. Ayatik "Pénker Ajástí" Tákumin winia uchir pénker ajatrustatui.

  8:9 Iista, winiasha akuptuiniatsuk tura wisha suntaran akupenatsjak. Juna "Wetá" takui wéawai. Tura chikichnasha "Winitiá" tutai winiawai. Tura takartinian "Ju Túratá" tutai Umíawai."

  8:10 Kapitián nuna tutai Jesus ti Enentáimiuk Niin nemarainian Tímiayi "Nekasan Tájarme, Israer-shuar Yúsan Tímiatrus Enentáimtin atsawai.

  8:11 Maa, yajaya Untsurí shuar Yus akupeana nui jeawar Apraámjaisha Isakjaisha Jakupjaisha iruntrar Yurumáwartatui.

  8:12 Tura Israer-shuar Yúsnum jeamnia ainiayat aa kiritniunam ajapnawartatui. Nui ti uutin tura ti Wáitsatin átatui."

  8:13 Nuyá Jesus Kapitiánin chicharuk "Jeemiin waketkitia. Nekas Enentáimtusu asakmin uchiram pénker ajatramsattawai" Tímiayi. Túramtai ni Uchirí nu chichamtaik pénker ajatsamiayi.

  8:14 ¶ Jesus Pitru jeen we Pitru tsatsarin tsuemujai jaa tepan Wáinkiamiayi.

  8:15 Tura ni uwején antinmatai tsuemun michatramiayi. Tura nuwa nantakin Ashí ajamsarmiayi.

  8:16 Kashi ajasmatai yajauch wakantrukarun Jesusan itiariarmiayi. Tura nu yajauch wakanin Chikichík chichamjai chicharas jiiki akupiarmiayi. Ashí Jáiniancha Tsuárarmiayi.

  8:17 Yúsnan etserin Isayas "Ii pimpirmarincha ii sunkurincha jurutramkimiaji" yaunchu timia nu uminkiati tusa nu Túrunamiayi.

  8:18 ¶ Shuar Untsurí Jesusan Káutkarmatai "Entsa amain katintai" Tímiayi.

  8:19 Nui Israer-shuara jintinniuri Jesusan Tarí Tímiayi "Uuntá, Amin Páchitsuk nemarsatniun wakerajme."

  8:20 Tutai Jesus Tímiayi "Kujanchmasha ni waarin takaktsuk. Chinkisha pasunken takaktsuk. Tura Wi Yúsnumiaitiatan tepestiniur atsawai."

  8:21 Niin nemarniusha Tímiayi "Uunta, emka winia aparun iwiarsan ikiuuttajai."

  8:22 Tura Jesus "Nemartusta, Tímiayi. Wakannium jaka ainia nu jakan iwiarsarti" Tímiayi.

  8:23 ¶ Nuyá Jesus ni unuiniamurijiai uunt kanunam Enkemámiayi.

  8:24 Nui nase ti kakaram umpuimtai antumian ti tamparintin ajasmiayi. Tura entsa kanunam Yaráná Piákmiayi. Tuma ain Jesus kanunam kanar tepemiayi.

  8:25 Nuyá ni unuiniamuri kurashim Jesusan ishintiarar tiarmiayi "Uuntá, wayaji. Kakaram ajachkumninkia jakattaji."

  8:26 Jesus Tímiayi "żUrukamtai Timiá ashamarum, Yus Enentáimtutskesha?" Nuyá wajaki nasencha entsancha chicharkamiayi. Tutai mash miaaku ajasmiayi.

  8:27 Nuna iisar ni unuiniamuri ti Enentáimsarmiayi. Tura tiarmiayi "Jusha żWarí aentsuit? Nasesha entsasha Niin umirainiatsuk" tiarmiayi.

  8:28 ¶ Nuyá Jesus Entsá amaini katin Jatara nunkanam jeamiayi. Nui Jimiará shuar yajauch wakantruku tuke iwiartainium Pujú Jesusan tariarmiayi. Mai yajauch wakantruku ásar ti kajen ármiayi. Tuma asamtai shuar nu jintianam nankaamachu ármiayi.

  8:29 Niisha Jesusan Wáinkiar kakantar tiarmiayi "żWarí pujuram iijiai, Jesusá, Yusa Uchiría. Tsawant jeatsain iin amukratkataj tusamek taum?" tiarmiayi.

  8:30 Nui arant kuchi Untsurí shushunmak yujaarmiayi.

  8:31 Yajauch wakancha Jesusan seainiak "Jiiki akupkartakmeka Kuchíniam wayatin tsankatkartukta" tiarmiayi.

  8:32 Tutai Jesus "Pai, wetarum" Tímiayi. Yajauch wakancha shuara Enentáiya Jíinkiar kuchiniam Enkemáwarmiayi. Túramtai kuchi Wáurkiar arau utsanamiayi. Nuyá Entsá iniankar jakerarmiayi.

  8:33 Kuchí Wáinniusha nuna ashamkar péprunam tseke wéarmiayi. Nui jeawar Ashí Túrunamun etserkarmiayi. Yajauch wakantrukun pénker ajasmancha etserkarmiayi.

  8:34 Nuyá Ashí Nú peprunmaya shuar Jesusan inkiuntai tusar ashinkiarmiayi. Tura inkiunkar ni nunkeya waketkiti tusar seawarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar