Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 18

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  18:1 ¶ Nu tsawantai ni unuiniamuri tariar Jesusan aniasarmiayi "Yus akupeamunam pachiinia nu żya Imiá nankaamantu áminiait?"

  18:2 Nuna Tuíniakui Jesus uchin untsuk ajapen awajtusar

  18:3 Tímiayi "Tí nekasan Tájarme, Atumí Enentáimtairi yapajiarum uchia ainis ajachkurmeka Yus akupeamunam pachiinkiachminiaitrume.

  18:4 Nu asamtai ju uchia ainis péejchach Enentáimtumana nuka Yus akupeana nui nekas nankaamantu ajasminiaiti.

  18:5 Nú arantcha Winia anentuk uchin itiaana Nú shuar Winiasha itiaareawai' Tímiayi.

  18:6 `Shuar ju uchin Winia umirtana nuna tunaanum ajuarmatainkia nuna Túratsain niisha kuntujén kayajai jinkiar nayaantsanam ajapen kunanam ajunmaitkiunka maak ainti, Tímiayi.

  18:7 ¶ Ju nunkanam Tunáa iniaatai írunuk tuke itiurchataiti. Antsu shuar chikichan tunaanum ajuarka ti itiurchatan inkiuntatui' Tímiayi.

  18:8 `Nu asamtai ame uwejem tura nawem tunaanum ajunmatniuitkiuinkia tsupikiam ajapata. Kame muntuch pujustin tura ukunam nayaimpiniam wétin pénkeraiti. Antsu kajinkiashtin jinium takamtsuk jeatniuka Imiá yajauchiiti.

  18:9 Núnisan ame jiimi tunaanum ajunmatniuitkiuinkia ukuinkiam ajapata. Kame chikichik jiijiai pujusam nayaimpiniam wétin pénkeraiti. Antsu jinium mai Jíintiuk wétin Imiá yajauchiiti' Tímiayi.

  18:10 `Uchi ainia nu nakitrairap. Yusa suntari niin Wáinkiatniua nu winia Aparui Tíjiuch pujuiniawai.

  18:11 Kame wi Aents Ajasu asan, menkaakarun eaktajtsan Táwitjai.'

  18:12 `Enentáimpratarum. Shuar sian (100) murikiun takakuitiat chikichik menkakamtai Untsurí menkakacharun Náinnium matsaak~u menkakan eaushtatuak.

  18:13 Wáinkiasha Untsurí menkakacharua nujai nankaamas waraschattawak.

  18:14 Núnisan atumi Aparí nayaimpiniam pujana nu, nu uchi chikichkisha menkakacharti tawai' Tímiayi.

  18:15 ¶ `Chikich Yus-shuar ámin yajauch Túrutmakuinkia nii werim áujsata. Tura ámechik werim ame yatsumjai chichasta. Anturtamkuinkia ame Yátsum Yáinkiume.

  18:16 Tura anturtamchakuinkia Nuyá chikichik shuar Jimiará shuarsha jukim ataksha weritia. Túram ataksha áujnaisatarum, niisha paant nekaawarat tusam.

  18:17 Túrasha yatsum tuke ántachkuinkia Yus-shuar iruntainiam iwiainiakta. Túrasha yatsum tuke ántachkuinkia Yus-shuarcha Núnisan Enentáimtusta nu shuar.'

  18:18 `Nekasan Tájarme, ju nunkanam suritiam nu nayaimpinmasha suritniaktatui. Tura ju nunkanam tsankateam nu nayaimpinmasha tsankatnaktatui.'

  18:19 `Núnisnak Tájarme, ju nunkanam pujusrum Jimiará Yus-shuartiram métek Enentáimprarum winia Apar nayaimpiniam pujana nu seakrumninkia wakerarmena nuna suramsattarme.

  18:20 Jímiar menaintiusha Yus-shuar Winia Enentáimturuk iruntrarmatai Wisha nui niijiai pujajai" Tímiayi Jesus.

  18:21 ¶ Takui Pítiur Werí Jesusan aniasmiayi "Uuntá, winia yatsur yajauch awajtakui żurutma tsankuratniuitiaj. Siátikik tsankuratniuitiaj?"

  18:22 Jesus aiyak "Siátik Tátsujme, antsu iniannatsuk tsankuratniuitme" Tímiayi.

  18:23 Tuma asa Jesus Yus akupeamunam pachiinkiaru tsankurnairartiniaiti tusa ju métek-taku chichaman áujmatuk Tímiayi, "Uunt akupin takarin tumashin akirkarat tusa untsukarmai.

  18:24 Yama Nánkamuk Tí nukap tumashmakua nuna untsukmai. Akikmakchamnia ti tumashmakuyi.

  18:25 Tura nu takakmau kuitri atsakui uunt akupin "Yajasma aitkiasrum nuartiuk uchirtiuk Ashí waririntiuk suruktarum, timiai. Nu kuitjai akirkati" timiai.

  18:26 Tutai nu takakmau uunt akupniun tikishmatar seak timiai "Uunta, waitneasam Nákarsatá. Auka, mash akiktatjame."

  18:27 Uunt akupin waitnentar mash tsankur ankant akupkamai.

  18:28 Tura Nú chichamaik Nú takakmau jiinki ni ain inkiunmai. Nú aisha niin ishichik tumashiiyi. Tura tsékenki suwenam achik chicharuk timiai "Wari akirkata tumashitmena nu."

  18:29 Tura ni ai niin tikishmatar timiai "Waitneasam Nákarsatá. Auka, mash akiktatjame" timiai.

  18:30 Túrasha nakitramai. Antsu tsankurtsuk sepunam enkeamai Ashí Akírkatí tusa.

  18:31 Chíkich takakmau nuna Wáinkiar ti Kúntuts Enentáimtuiniak uunt akupniun Ashí etsertukarmai.

  18:32 Nuna antuk uunt akupin untsuk Itiá timiai "Yajauchiitme. żWinia "waitnentrurta" Túrutkumin tsankurachmakjam?

  18:33 Amesha Núnismek ame aim tsankuratniuitme" timiai.

  18:34 Tinia uunt akupin kajekmai. Tura Ashí tumashin akikmatsuk asutniati tusa suntarnum surukmai."

  18:35 Jesus nuna áujmatas Amúak Tímiayi "Núnisan winia Apar nayaimpiniam pujana nu atumin Túrutmattarme atumi yachi nekas Enentáijiai tsankureachkurminkia.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar