Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 19

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  19:1 ¶ Jesus nuna tinia ikiuak Kariréa nunkanmaya wémiayi. Tura Jurtan entsa amain Jutía nunkanam jeamiayi.

  19:2 Untsurí aents nemariarmiayi tura Jáiniancha pénker awajsamiayi.

  19:3 ¶ Nui Pariséu Jesusan nekapsataj tusar aniasarmiayi "¿Shuar ni nuwen itiurchat akui ajapamniakait?"

  19:4 Tutai Jesus Tímiayi "¿Atumka Yus-Papí áujsachukaitrum? Yámankamtaik Yuska Shuáran aishmankan nuwancha najanamiayi tawai.

  19:5 Tuma asamtai aishman ni Aparín ni Nukurín ikiuki ni nuwejai tsanin chikichik ayashtinia ainis ajasartatui, tu aarmaiti, Tímiayi.

  19:6 Tuma asa Jímiarcha antsu chikichik ayash ainiawai. Tuma asamtai shuar Yus apatkamia nuna, aents akankashtiniaiti' Tímiayi.

  19:7 Takui tiarmiayi "Nuikia ¿urukamtai Papí aarar nuwa ajapatniun Muisais tsankatkamia?"

  19:8 Tutai Jesus tiarmiayi "Timiá ántichu asakrumin nuwa ajapatniun tsankatkamiayi. Túrasha émkaka Núnischauyayi.

  19:9 Wi Tájarme, shuar ni nuwen Chíkichjai pujuschan ajapeakka tura chikichan nuatkunka tsanirmayi. Chíkich aishmansha nuwa ajapamun Nuátkanka nusha tsanirmayi" Tímiayi.

  19:10 Takui ni unuiniamuri tiarmiayi "Nuikia aishman ni nuwé penké ikiukchamniaitkiuinkia Nuátkachminiaiti."

  19:11 Jesus tiarmiayi "Nu chichamnaka mash antukchamin ainiawai. Antsu Yus nuna umiktin susamua nuke antukmin ainiawai.

  19:12 Chíkich Chíkich nuatkachmin ainiawai. Chíkich Nuátkachmin akiiniawaru ainiawai. Chikichcha aentsjai Nuátkachmin najanaru ainiawai. Chikichcha Nuátainiatsui Yus akupeamu takatan takastinian. Juna antuktinian Jeáka antukti."

  19:13 ¶ Nuyá Jesusan uchin itiariarmiayi. Niin antin Yúsan áujtusarat tusar wakeriarmiayi. Túruiniakui ni unuiniamuri chicharkarmiayi.

  19:14 Túruiniakui Jesus Tímiayi "Uchi Winí winitin tsankatkatarum. Suritkiairap. Kame ju uchia aintsan péejchach ainian nunak Yus akupkamniaiti."

  19:15 Tinia uchin miniakas Nuyá wémiayi.

  19:16 ¶ Shuar natsa Jesusan tarin aniasmiayi "Uuntá, pénkeraitme. Tuma asam turuttia ¿warinia Túrakna tuke iwiaaku átataj?' Tímiayi.

  19:17 Tutai Jesus niin Enentáimtikrataj tusa Tímiayi "¿Urukamtai pénkeraitme Túrutam. Shuar pénkerka atsatsuk. Aya Yúskechukait? Wats, tuke iwiaaku pujustaj Tákumka akupkamu Umírkartá."

  19:18 Tutai shuar "¿Tuna nekas umirkatniuitiaj?" Tímiayi. Takui Jesus Tímiayi "Mankartuawaip, tsanirmawaip, Kasámkáip, Chíkich shuar tsanumpruraip,

  19:19 ame apa nukusha Umírkatá, ame Shuárum ame ayashim aneamna Nútiksamek aneeta."

  19:20 Tutai natsa Tímiayi "Núnaka úchichik mash umiki tsakaruitjai. Nuyasha ¿Warí Táatrusa?" Tímiayi.

  19:21 Takui Jesus Tímiayi "Nekas pénker átaj Tákumka, weme ame Kuítrum Kuítrincha ainia nu Súsartá. Tura nayaimpiniam Kuítrintin ajastatme. Nuyá Winia Nemártústá" Tímiayi Jesus.

  19:22 Tura natsa nuna antuk Kúntuts wémiayi ti Kuítrintin asa.

  19:23 ¶ Nuyá Jesus ni unuiniamurin tiarmiayi "Nekasan Tájarme, Kuítrintin Yus akupeamunam pachiinkiatin ti itiurchataiti.

  19:24 Ataksha Tájarme, kamiriuka Kawái nankaamas uunt asa auja jiin wayachminiaiti. Núnisan Kuítrintin Yus akupeamunam pachiinkiatin ti itiurchataiti."

  19:25 Ni unuiniamuri nuna antukar Antúu ajarmiayi. Túrawar aniniainiarmiayi "¿Nuikia yaki uwempramniait?"

  19:26 Tuíniakui Jesus Ashí iisar Tímiayi "Aents uwempratniun nekas tujintiainiawai antsu Yuska Ashí tujintiatsui."

  19:27 Nuyá Pítiur Tímiayi "Uuntá, iikia Ashí ikiukchajik Amin nemarsatai tusar. ¿Warin Wáinkiattaj~i iisha?"

  19:28 Jesus Tímiayi "Nekasan Tájame, ukunmanka ju nunka yamaram ajastatui. Aents Ajasu asan, Wisha nui, uunt akupin ajastatjai tura atumsha winia nemartusutirmeka Wijiai métek akupin ajastatrume Ashí Israer-shuar akupkatin.

  19:29 Tura shuar ni jeencha, yachincha, umaincha, Aparíncha, Nukuríncha, Nuaríncha, Uchiríncha, tura nunkencha Winia anentu asa ikiukin wekaakka, nu shuar nii ikiukmia Núnisan yamaisha ti Untsurí Wáinkiattawai tura ukunmasha tuke shiir pujustatui Yusjai.

  19:30 Untsurí Yamái penkeri ainiana nu ukunam ukunmaani pujusartatui, tura Yapajiáwar Yamái ukunmaya ainiana nu ukunam emka pujusartatui' Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar