Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 20

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  20:1 ¶ `Yus akupeamunam pachiinkiatin Júnisaiti. Nunka nérentin ni araamurin Júuktaj tusa Káshik iniartaj tusa Jíinkimiayi.

  20:2 Chikichík tenariu kuit jean tsawant takamtsuk akiktajrume tusa chichas ni araamun Júuktinian akupkarmiayi.

  20:3 Nantu takuntaisha ataksha jiinki shuar yujan Wáiniak

  20:4 timiai "Atumsha winia arakur Júuktin Yáintkiatarum. Shiir akiktajrume." Tutai wearmai.

  20:5 Ataksha tutupin ai Nuyá Aankúsha jiinki, Núnisan tinia akupkarmai.

  20:6 Ataksha nantu patamsai Jíinkimiai. Tura shuaran yujan Wáiniak "¿Urukamtai takakmatskesha aani pujarum?" timiai.'

  20:7 "Warí, iincha iniatmainiatsji" tiarmai.' `Tuíniakui timiai "Atumsha winia nunkarui takautarum. Pénker akiktajrume."

  20:8 `Kirit Ajátekiái takatrin Wáinniun timiai "Takatan takasaru untsukam akikiarta. Kíarai nankamawaru emka akikiarta. Túram Káshik nankamawarujai Amuktá" timiai.

  20:9 Takui nantu patamsa ai nankamawaru wayawarmatai Chikichík tenariu kuit jean Ashí akikiarmai.

  20:10 Mash umintramtai Nuyá emka nankamawaru wayawar "nuna nankaamas achikchatjiash" tu Enentáimsarmai. Tura Chikichík tenariu kuit jean achikiarmai.

  20:11 Achikiar nérenniun itiurchat Enentáimturarmai.

  20:12 Tura tiarmai "Iikia Ashí tsawant nantujai Wáitsachjik. Ju shuarsha nantu patamsa ai nankamawaruka penké ishichik takasarai. Túrasha iijiai métek akikiarume" tiarmai.

  20:13 Tutai nérentin chikichkiniak iniakmas timiai "Umpá, penké kasartsujme. Káshik Chikichík tenariu kuit Jeá chichasar iijiai iwiarachjik, timiai.

  20:14 Pai, ame Kuítrum achikiume. Nantu patamsai takasuncha amijiai métek akiktinian wakerajai.

  20:15 Warí, winia Kuítrujai wi wakeramun Túrachminkaitiaj. Antsu wi tsanka asamtai ¿yajauch Enentáimturmek?" timiai.'

  20:16 `Núnisaiti Yus-shuarnum. émkaru ainia nu uku ártatui. Tura ukuya ainiana nu, emka ártatui. Untsurí ipiaamu ainiawai tura ishichik achikma ainiawai." Tu áujmatsamiayi Jesus.

  20:17 ¶ Jesus Jerusarénnum Jintiá wesa ni unuiniamurin akankin tiarmiayi

  20:18 "Iistarum, Jerusarénnum wéaji. Nuisha Israer-patri uuntrin tura ni jintinniurincha Winia surutkartatui. Nuisha, wi Aents Ajasu ain, "mantamnati" Túrutiartatui.

  20:19 Tura apachnium surutkartatui. Nui katsekrukar, awattiar Krúsnum Máawarti tusar Túrutawartatui. Túrasha jakayatan Menaintiú tsawantai nantaktiatjai" Tímiayi.

  20:20 ¶ Nuyá Jakupusha Juansha, mai Sepetéu Uchirí, Nukuríjiai tariar Jesusan tikishmatrarmiayi. Tura Nukurí Jesusan waitnentrutrarat tusa seamiayi.

  20:21 "¿Warí wakeram?" Tímiayi Jesus. Tutai nuwa Tímiayi "Ame uunt akupin ajastatmena nui winia uchir chikichik untsuurnumaani chikichcha menaanmaani akupkarti tusam apujsarta."

  20:22 Takui Jesus tiarmiayi "Atum seatrumna nu nékatsrume. ¿Wi Wáitsattajna nujai métek Túramniakaitrum? Wi Wáitsatniun Yapá umartinia ainis umartiniaitjai. Núnisan Wáitsatniujai imiaitniua aintsan imiantiniaitjai. ¿Nú pininnumia umarminkiaitrum. Núnisan imianminkiaitrum?" Tutai "Páchitskea" tiarmiayi.

  20:23 Tuíniakui Jesus Tímiayi "Ayu. Winia pininkruiya umartatrume. Wi imiantiatjana nujai imiantiatrume. Antsu Wijiai tsaninkia pujustinniaka Wikia iischatniuitjai, antsu winia Apar iwiarturu ainia nuna nui apujsattawai" Tímiayi.

  20:24 Chíkich tias (10) unuiniamuri nuna antukar nu Jímiaran kajerkarmiayi.

  20:25 Túmainiakui Jesus untsukar tiarmiayi "Ju nékarme, apachniumka Kapitián ajasar ni shuarin nérenniua ainis ti akupenawai. Ni uuntrisha waantu Enentáimsar "Wíitjai akupniun" tu Enentáimtikiainiawai.

  20:26 Antsu atumjainkia Núnis áchatniuiti. Nankaamaku ajastaj Tákunka chikicha yaintri átiniaiti.

  20:27 Ame Kapitiántrum ajastaj Tákunka Ashí shuara yaintri Ajástí.

  20:28 Wisha Aents Ajasuitiatan, Winia Yáintkiarat tusan Táchaitjai antsu Shuáran Yáintaj tusan Táwitjai. Untsurí shuaran Tunáa tumashrin akikmatkataj tusan Jákatniuitjai. Nuna tarimjai" Tímiayi Jesus.

  20:29 ¶ Jirikiú péprunmaya wénakui Untsurí aents Niin nemariarmiayi.

  20:30 Nui Jintiá yantam Jímiar jii kusuru pujuarmiayi. Jesus wéawai taman antukar kakantar untsukarmiayi. "Uuntá, uunt akupin Tawitia Uchirínchukaitiam. Waitnentrurta" tiarmiayi.

  20:31 Tuíniakui "Takamatsatarum" tiarmiayi. Tútaisha Nú nankaamas untsumkarmiayi. "Uuntá, Tawitia Uchiriá, waitnentrurta" tiarmiayi.

  20:32 Tuíniakui Jesus wajas jii kusurun untsukar aniasarmiayi "¿Warí itiurtukat tusarum wakerutarum?"

  20:33 "Uuntá, iimtiai tusar wakeraji" tiarmiayi.

  20:34 Tuíniakui Jesus niin waitnentrar ni jiin antinkiarmiayi. Nu chichamaik iimiar niisha Jesusan nemariarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar