Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 21

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  21:1 ¶ Jerusarénnum nuntumsar Petpajái péprunam jeawarmiayi. Nusha Uriwiu Náinnium ayamchiiyayi. Nui jeawar Jesus ni unuiniamurin Jímiaran akupeak Tímiayi

  21:2 "Tíjiuch péprunam wérum umpuuru umpuuruchijiai jinkiamu Wáinkiattarme. Nu atiarum itartitiarum.

  21:3 Tura aents "Urukamtai aitkiarum" Túramkurminkia "Uunt wakerawai, tura Wárik awainkittiawai" titiarum" Tímiayi.

  21:4 Tura nusha yaunchu Yúsnan etserin aarmia nu Umínkiatí tusa Tímiayi. Júnis aarmiayi:

  21:5 "Ashí Israer-shuarnum ju etserkatarum: "Iistarum, atumi Akupniuri, péejchach ajas umpuuruchiniam ekeemak winitramprume. Péejchach asa Káarak aintstai umpuuru uchirin ekeemak Winitrámtatrume," titiarum." Tu aarmaiti.

  21:6 Tutai nu Jímiar unuiniamuri wear Jesus timia Núnisan Túrawarmiayi.

  21:7 Umpuuruchin nukurtiuk itiarmiayi. Tura ni pushirin aitkiaram Jesus entsamkamiayi.

  21:8 Shuar Untsurí ásar ni wéamunam pushirin aitkiarmiayi. Chikichcha Nuká jurukar ni wéamunam aeprurarmiayi.

  21:9 Shuar Untsurí eem wearmia nusha tura uku winiarmia nusha kakantar untsumiarmiayi. "Juna weatri uunt akupin Tawit asamtai nankaamakuiti. Yusa Náariin winiana ju ii Uuntrinti. Shiir Atí. Nayaimpinmasha Yus shiir awajsatai." Tu untsumiarmiayi.

  21:10 Jesus Jerusarénnum wayamtai Ashí shuar ti Enentáimainiak "żJusha yait?" tiarmiayi.

  21:11 Chikichcha "Yúsnan etserin Jesusaiti, tiarmiayi. Nasarét pepru Kariréa nunkanmayaiti" tiarmiayi.

  21:12 ¶ Nuyá Jesus Yusa Uunt Jeen Wayá Kuítian Súruiniak tura Súmainiak pujan Akúprámiayi. Kuítian yapajinia misarincha ayanturmiayi tura yampitsa Súruinia kutankrincha Núnisan ayanturmiayi.

  21:13 Nuyá Tímiayi "Yus-Papinium aarchamukait, "Yusa Jeenka Yus aujtai jéaiti." Antsu átumka kasa matsamtaiya Nútikiarme" Tímiayi.

  21:14 Nui Yusa Jeen jii kusurarusha shutuapsha Jesusan tariarmiayi. Túramtai Tsuárarmiayi.

  21:15 Tura Israer-shuar Pátrisha tura Israer-shuara jintinniurisha aents tujintiamun Jesus Túrakui iisar kajerkarmiayi. Nu arantcha uchi Yusa Jeen "Juna weatri uunt akupin Tawit asamtai nankaamakuiti" untsumainiakui Jesusan ti kajerkarmiayi.

  21:16 Tura tiarmiayi "żJu uchi tuinia nu ántamek?" Tutai Jesus "Ee, ántajai, Tímiayi. Atumka Yus-Papí juna tana juka áujsachukaitrum. Júnis tawai, "Uchisha Kuírchisha Yusa Náarin Imiá shiir awajtusarat tusa Yus tsankatkaiti." Tu aarmaiti.

  21:17 Nuna tinia ikiuiniak Jerusarénnumia jiinki Petania péprunam we nui kanarmiayi.

  21:18 ¶ Kashin tsawaar Jerusarénnum waketas Jesus tsukaarmiayi.

  21:19 Iikiu numi Jintiá yantam wajan Wáiniak akaktajtsa werimiayi. Tura Werí aya Núminiak Wáinkiamiayi. Túra numin Tímiayi "Atakka nerekchattame." Takui nu chichamaik Káarmiayi.

  21:20 Nuna Wáiniak ni unuiniamuri ti Enentáimprar aniasarmiayi "żUrukaku Imiá Wárik jaka?"

  21:21 Tuíniakui Jesus tiarmiayi "Nekasan Tájarme, Yus nekas Enentáimtakrumka, "nekaspash Túrat" Táchakrum iikiun Túrajna nusha Túramniaitrume. Tura nu arantcha nu naint "ékemtam nayaantsanam inianta" tutai Túrunattawai.

  21:22 Ashí Yus áujeakum seamna nu, Yus nekas Enentáimtakum seakmeka, Wáinkiáttame" Tímiayi.

  21:23 ¶ Yusa Uunt Jeen Jesus Wayá unuiniamiayi. Turai Israer-patri uuntri tura Israer-shuara uuntrisha Jesusan tariar aniasarmiayi "żYana chichamejai ju Túram. Ya ju Túratniuncha akuptamkait?" tiarmiayi.

  21:24 Tutai Jesus tiarmiayi "Wisha aniastaj tusan wakerajrume. Ju airkakrumninkia Wisha yana chichamejai Túraj nuna ujaktatjarme.

  21:25 Wats, żya imiakratin Juankan akupkamia. Yusak, aentsuk, ya akupkamia?" Tutai Nuámtak tunainiarmiayi. "Yus akupkamiayi" Tákurninkia "żurukamtai Enentáimtichuitrum?" Túramtatji.

  21:26 Kame "shuar akupkaiti" Tákurnisha Ashí aents mantamattaji. Warí, Ashí niisha Juan Yúsnan etserniuyi Tuíniatsuk" tiarmiayi.

  21:27 Nuyá Jesusan "Nékatsji" tiarmiayi. Tutai Jesussha Aíiniak "Wátsek, Wisha Núnisnak akuptukua nuna ujakchattajrume" Tímiayi.

  21:28 ¶ Jesus unuiniak tiarmiayi "Enentáimpratarum. Shuar uchin Jímiaran takakuuyi. Nuna chikichkin chicharuk timiai "Uchirú, arakur Júuktin Yamái Wetá."

  21:29 `Tutai uchi "Atsá, nakitiajai" timiai. Tayat urum Enentáimiar takaumai.'

  21:30 `Nuyá Aparí chikichnasha Werí Núnisan timiai.' `Tutai uchi "Apawa, Páchitsuk wetajai" timiai, Túrasha wéchamai.'

  21:31 `żTúa ni Aparí wakeramun umirkama?" Tímiayi Jesus. Tutai "Emkaa nu" tiarmiayi. Tuíniakui Jesus Tímiayi "Nekasan Tájarme, yajauch shuar ainia nu tura tsanirma ainia nusha átumka pachiintsrumnin nii emka Yus akupeamunam pachiinkiartatui.

  21:32 Iis, imiakratin Juan pénker wekasatniun etserkamiayi, Túrasha antukchamarme. Antsu yajauch shuar ainia nu tura tsanirma ainia nu umirkarmiayi. Nusha Wáinkiaitiatrum atumi tunaari Enentáimturchamarme' Tímiayi.

  21:33 ¶ `Ju Chíkich áujmatmasha antuktarum. Nunká nérentin uwa ajan ajammai. Tura wenuimiai. Uwa neketaincha najanamai. Kumpin jeancha najanamai. Tura mash pénker iwiar shuar Wáitrukarti tusa apujkimiai. Tura ninkia Yajá nunkanam wemai.

  21:34 Tura Júuktin tsawant jeamtai juuk nakak Akúptúrkartí tusa Chíkich takarniuri akupkamai.

  21:35 Tura nui pujuinia nu, akupkamun achikiar chikichnaka katsumkar, chikichnasha Máawar, chikichnasha kayajai tukurar Máawarmai.

  21:36 Túrawarmatai nérentin takarniun nuna nankaamas akupramai. Ataksha nui pujuarmia nu Núnisan Túrawarmai.

  21:37 Amúamunam ni Uchirín akupeak "Winia uchir asamtai umirkachartimpiash" timiai.

  21:38 Túrasha nu takau nérenniu Uchirín Wáinkiar "Nuna Aparí jakamtai juna mashi Júkishtatuak, tiarmai. Maatai, Túrar ii nérentin ajastai" tiarmai.

  21:39 Tiar achikiar arant Júkiar nui Máawarmai."

  21:40 Tinia Jesus aniasarmiayi "Nunká nérenniuri taa nu takaun żitiurkatin?" Tímiayi.

  21:41 Tutai tiarmiayi "Nu shuar ti yajauch ásarmatai waitnentsuk Máawartatui. Tura nu ajan Chíkich takaun neren akanak niin susamnia nuna apujsattawai" tiarmiayi.

  21:42 Tuíniakui Jesus Tímiayi "Atumka Yus-Papikia żpenkek áujchaitrum? Júnis aarmaiti: "Jea jeamin utsankarmia Nú kaya Ashí kayajai nankaamas apujsamuiti. Núnaka ii Uuntri Yus Túraiti. Iisha iisar ti Enentáimtaji." Tu aarmaiti.

  21:43 Tuma asamtai Tájarme, Yusna írunna nu Wáinkiatárum tusa suramsamuitiat Atumíya junas Chíkich aents Súnastatui. Niisha awantukiartatui.

  21:44 Tura shuar nu kayan tukumainia nuka kupintrartatui. Tura nu kaya shuarnum iniarka tsai tsai awajsattawai auka" Tímiayi Jesus.

  21:45 Israer-patri uuntrisha Pariséusha Jesus áujmatman antukar "iin Túramji" tusar achiktaj tiarmiayi.

  21:46 Tura Ashí aents "Jesus Yúsnan étserui" tuinia ásarmatai niin ashamkarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar