Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - PHILIPPIANS 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ Ayu. Warastarum, yatsurtiram, ii Uuntri Kristu ti penker asamtai nuik aatramajrum nuna ataksha Títiatjarme. Ataksha ujam yainmakminiaitkiuinkia Wíjiainkia itiurchatchaiti atak Enentáimtikratin.

  3:2 Yajauch shuarjai aneartarum. Nu shuar Muisais timia Núnis tuke yamaisha tsupirnaktiniaitrume tuiniawai.

  3:3 Antsu iikia ayash tsupirnakmajai pénker átiniaitji tu Enentáimtatsji. Iikia antsu ii Wakaníjiai Yus shiir awajeaji tura Jesukrístunu asar Ninki shiir wararji. Nu Túrakur Muisais timia nu umintikia iitji.

  3:4 ¶ Ju nunkanam írunna nujai waantu Enentáimpramniaitkiuinkia Ashí shuarjai nankaamas wikia waantu Enentáimtumaraintjai.

  3:5

  3:6 Israer-shuar asan Muisais timia Núnisan wi akiiniamtai uchu (8) tsawant nankaamasmatai tsupirtukarmiayi. Israer-shuarnum Pinjamín weeaitjai. Winia aparsha nukursha mai Israer-shuar ainiakui wi Imiá Israer-shuaraitjai. Wisha Pariséu tuinia Núnisan Muisais akupkamun ti umirin asamtai Chíkichka winia sumamtikiatniun tujintrin ármiayi. Tura Pariséu asan Kristu-shuarin ti kajerkan aintramjai.

  3:7 Ashí nujainkia waantu Enentáimtumauyajai. Antsu yamaikia Krístujainkia penké ántar ainiawai tajai.

  3:8 Ashí Enentáimpramnia ákuisha winia Uuntur Jesukrístu shiir Enentáimtustin nekas pénkeraiti. Nu asamtai Krístunu ajakun wi takusmaj nu muijmiai ajasmatai Núnaka iniaisamjai.

  3:9 ¶ Nuna Túran Niijiai tsaninkian pujajai. Tura akupkamu umirkatniujai pénker ajaschaitjai antsu Krístun Enentáimtakui Yus "pénkeraitme" Túrutui.

  3:10 Tuma asamtai Ashí nankaamas wakeraj nu Júiti: Krístun pénker nekaan nekas Enentáimtustinniasha tura ni iniantkimiu kakarman takustinniasha wakerajai. Tura Niijiai métek ajastinian wakerakun ni Wáitkiamunam tsanintinniasha tura Nii jakamia Núnisan Jákatniuncha wakerajai.

  3:11 Túraknaka Krístujai métek jakamunmaya nantaktiaj tusan wakerajai.

  3:12 Kame wakerukuitjia nuna mash umirkachuitjai. Krístujai métek nekas pénker shuar ajaschaitjai. Túrasha Kristu Jesus "nui ejetajam" emka Túrutkui, wisha nui jeataj tusan kakaram ajasan pimpitsuk takaajai.

  3:13 Yatsuru, wisha nui jeajai Tátsujai. Antsu yaunchu Túrutain kajinmatkin kakaram ajasan Kristu wakeramunam jeatniun takaajai.

  3:14 Tura nuna umikmatai nayaimpiniam Jesukrístujai tsaninkian shiir pujustinian Yus surustatui.

  3:15 ¶ Ashí shuar Yusjai katsuaru ájinia nu wi Tájana Núnis "jeachuitjai" tu Enentáimpratniuitji. Tura "jeaitjai" Enentáimkiurminkia Yus nunasha atak Enentáimtikramprattarme.

  3:16 Tura aneartarum. Naki pujutsuk jeajnia nujai métek umirkatin pimpitsuk takastiniaitji.

  3:17 ¶ Yatsuru, wisha tura chikichcha wijiai métek pénker Túrajnia nu Wáinkiuram atumsha Núnisrumek Túratarum.

  3:18 Tura yajauch shuarsha írunui. Wi nuiksha ti ujakmajrume tura ataksha uutkun ujaajrume, nu shuar Kristu Krúsnum jakamun Muíjiainiawai.

  3:19 Tuma ásar emesratniunam akupnakartatui. Ni Ayashí wakeramun, ni yusria aintsan, tuke umirainiawai. Natsanmainian Túruiniayat wararainiawai. Tura ju nunkanmayanak Enentáimtuiniawai.

  3:20 Antsu iikia nayaimpinmaya shuar asar ii Uuntri Jesukrístu iin uwemtikrampra asamtai nayaimpinmaya Tatí tusar Nákaji.

  3:21 Nii taa, ii yajauch ayashin Yapajiá ni Ayashíjiai métek ti shiir awajsattawai. Ashí uunt akupin ajas nu kakarmajai Túrutmattaji.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar