Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - PHILIPPIANS 4

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  4:1 ¶ Nu asamtai, aneamu yatsuru, ii Uuntri Krístujai tsaninkiu asarum kakaram ajastarum. Maa, ti aneakun atumin Enentáimtakun ti waraajai tura iistajrum tusan wakerajrume. Tawasap achikiar shiir enentaimsatniua Núnisnak shiir Enentáimtajrume.

  4:2 Ewautiancha tura Séntikincha, ii Uuntri Kristu shuari ásar, mai metek Enentáimsarat tusan seajai.

  4:3 Amincha, winia Airú, nu nuwa Yáinkta tusan seajme. Niisha wi iwiaaku chichaman étsereakui wijiai métek takasarmai. Tura Krimintisha tura chikichcha wijiai métek takasarmai. Nuna Náarin iwaaku átinnium Yus aatraiti.

  4:4 Nu asamtai Uunt Jesusjai tsaninkia Pujá asarum warastarum. Ataksha "warastarum" Tájarme.

  4:5 Uunt Jesus Tátin ishichik ajasai. Tuma asamtai tsanka Enentái takakrum nu paant nekanati.

  4:6 Itiurchat Enentáimsatin atumjai penké Atsutí. Antsu tuke Yus áujkum Ashí itiurchatrum ujakta. Atsumamuram Yus seata. Túram Yus yuminsata.

  4:7 Nuinkia Atumí Enentái ankant átinian, aentstikia penké nekaachminia nuna, Yus amastatui. Yus atumin ankant awajtamsa asa Atumí Enentáin tura Atumí Enentáimsamurincha yajauch wayawain tusa shiir waitmaktatrume Jesukrístujai tsaninkiu asakrumin.

  4:8 Yamaisha yatsuru, Júchiniak Títiatjai. Yus-shuarti Enentáimsatniun chichastatjai yamaikia. Ashí nekas ana nu Enentáimsatarum. Tura Ashí anturkamnia ana nusha, naka chicham ana nusha Enentáimsatarum. Tura yajauch chichamsha Enentáimsairap. Tura antsu Ashí shiir ana nusha, Chíkich shuarnasha pénker Enentáimtusminia nusha, kame Ashí pénker ana nu Enentáimsatarum. Nuyásha Chíkich shiir anturkamnia ana nusha Enentáimsatarum.

  4:9 Wi unuiniarmajrumna nu umiktarum. Tura wi Túramur iisurmena nu tura antukurmena nusha umiktarum. Túrakrumninkia Yuska ankant átinian amastaj tusa pujurtamsattarme.

  4:10 ¶ Ii Uuntri Kristu anea asarum winiasha ataksha Enentáimturu asakrumin ti waraajai. Kame kajinmatrukmiarme Tátsujai antsu Kuítrum atsakui Yáintkiatin tujinkiamarme.

  4:11 Tura Kuítian atsumakun Tátsujai. Antsu wi takakjana nujain warastinian Unuimiáruitjai.

  4:12 Kuítrinchati pujustinia nuna nékajai tura ti nukap takustinia nunasha nékajai. Tsukamaknasha jéemarnasha, itiarar takustinniasha tura penké takutsuk pujustinniasha Unuimiáruitjai.

  4:13 Kristu ni kakarmarin surakui Ashí Túramniaitjai.

  4:14 Tuma ain atumsha wi atsumamu akupturkarum ti pénker Túramarme.

  4:15 Jiripiusnumia shuartiram, ju ti penker nékarme. Masetunia nunkanam Yus-Chichaman etserumtai aya atumek kuit akupturkamiarme. Wi etserkamujai Atumí Wakanín Yáinma asamtai yuminsarum akupturkamiarme.

  4:16 Atumek wi Tisarúnikia nunkanam atsumakun pujaisha kuit akupturkamiarme.

  4:17 Aya kuit akupturkakrumin tu Enentáimtsujai. Antsu nu kuit Yusai kawentramkaku tusan wakerajrume.

  4:18 Epaprutítiujai akupturkamarum nujaisha atsumamaj nuna nankaamas tiaruncha Wáinkiajai. Akupturkamarum nusha ti kunkuin Yus susamua ainis ti shiir auyi.

  4:19 Winia Yúsrusha ti pénkeran Núkap takakui. Atumsha Jesukrístunu ajasu asarum Yus seamniaitrume. Tura Yuska ti takakna nujai Ashí atsumarmena nuna suramsattarme.

  4:20 ¶ Ii Aparí Yus tuke shiir Atí. Nuke Atí.

  4:21 Winia Náaruisha tura Jesukrístu Náarincha Ashí Yus-shuar ainia nu Chícham ujatruktarum. Niisha shiir pujusarti. Wi írutramusha Núnisan shiir pujusarti tusa akupturmainiawai.

  4:22 Tura Ashí akupin Sésarai pujuinia Nuyá Yusna ajasaruka tura Chíkich Yus-shuarsha shiir pujusarti tusa chichaman akupturmainiawai.

  4:23 Ii Uuntri Jesukrístu atumniasha ti shiir yainmakarti. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar