King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 CHRONICLES 17
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      1Ch 17:1
  ויהי כאשׁר ישׁב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושׁב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות׃
  1Ch 17:2
  ויאמר נתן אל דויד כל אשׁר בלבבך עשׂה כי האלהים עמך׃
  1Ch 17:3
  ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר׃
  1Ch 17:4
  לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה לי  הבית  לשׁבת׃
  1Ch 17:5
  כי לא ישׁבתי בבית מן היום אשׁר העליתי את ישׂראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשׁכן׃
  1Ch 17:6
  בכל אשׁר התהלכתי בכל ישׂראל הדבר דברתי את אחד שׁפטי ישׂראל אשׁר צויתי לרעות את עמי לאמר למה לא בניתם לי  בית  ארזים׃
  1Ch 17:7
  ועתה כה תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מן אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישׂראל׃
  1Ch 17:8
  ואהיה עמך בכל אשׁר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשׂיתי לך  שׁם  כשׁם  הגדולים אשׁר בארץ׃
  1Ch 17:9
  ושׂמתי מקום לעמי ישׂראל ונטעתיהו ושׁכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לבלתו כאשׁר בראשׁונה׃
  1Ch 17:10
  ולמימים אשׁר צויתי שׁפטים על עמי ישׂראל והכנעתי את כל אויביך ואגד לך  ובית  יבנה  לך  יהוה׃
  1Ch 17:11
  והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך  והקימותי את זרעך אחריך אשׁר יהיה מבניך והכינותי את מלכותו׃
  1Ch 17:12
  הוא יבנה לי  בית  וכננתי את כסאו עד עולם׃
  1Ch 17:13
  אני אהיה לו  לאב  והוא  יהיה  לי  לבן  וחסדי  לא  אסיר  מעמו  כאשׁר  הסירותי מאשׁר היה לפניך׃
  1Ch 17:14
  והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם׃
  1Ch 17:15
  ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל דויד׃
  1Ch 17:16
  ויבא המלך דויד וישׁב לפני יהוה ויאמר מי אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד הלם׃
  1Ch 17:17
  ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים׃
  1Ch 17:18
  מה יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את עבדך ואתה את עבדך ידעת׃
  1Ch 17:19
  יהוה בעבור עבדך וכלבך עשׂית את כל הגדולה הזאת להדיע את כל הגדלות׃
  1Ch 17:20
  יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשׁר שׁמענו באזנינו׃
  1Ch 17:21
  ומי כעמך ישׂראל גוי אחד בארץ אשׁר הלך האלהים לפדות לו  עם  לשׂום  לך  שׁם  גדלות  ונראות לגרשׁ מפני עמך אשׁר פדית ממצרים גוים׃
  1Ch 17:22
  ותתן את עמך ישׂראל לך  לעם  עד  עולם  ואתה  יהוה  היית  להם  לאלהים׃  
  1Ch 17:23
  ועתה יהוה הדבר אשׁר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן עד עולם ועשׂה כאשׁר דברת׃
  1Ch 17:24
  ויאמן ויגדל שׁמך עד עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אלהים לישׂראל ובית דויד עבדך נכון לפניך׃
  1Ch 17:25
  כי אתה אלהי גלית את אזן עבדך לבנות לו  בית  על  כן  מצא  עבדך  להתפלל לפניך׃
  1Ch 17:26
  ועתה יהוה אתה הוא האלהים ותדבר על עבדך הטובה הזאת׃
  1Ch 17:27
  ועתה הואלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה יהוה ברכת ומברך לעולם׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.