King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 SAMUEL 6
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      1Sa 6:1
  ויהי ארון יהוה בשׂדה פלשׁתים שׁבעה חדשׁים׃
  1Sa 6:2
  ויקראו פלשׁתים לכהנים ולקסמים לאמר מה נעשׂה לארון יהוה הודענו במה נשׁלחנו למקומו׃
  1Sa 6:3
  ויאמרו אם משׁלחים את ארון אלהי ישׂראל אל תשׁלחו אתו ריקם כי השׁב תשׁיבו לו  אשׁם  אז  תרפאו  ונודע  לכם  למה לא תסור ידו מכם׃
  1Sa 6:4
  ויאמרו מה האשׁם אשׁר נשׁיב לו  ויאמרו  מספר  סרני  פלשׁתים חמשׁה עפלי זהב וחמשׁה עכברי זהב כי מגפה אחת לכלם ולסרניכם׃
  1Sa 6:5
  ועשׂיתם צלמי עפליכם וצלמי עכבריכם המשׁחיתם את הארץ ונתתם לאלהי ישׂראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם׃
  1Sa 6:6
  ולמה תכבדו את לבבכם כאשׁר כבדו מצרים ופרעה את לבם הלוא כאשׁר התעלל בהם  וישׁלחום וילכו׃
  1Sa 6:7
  ועתה קחו ועשׂו עגלה חדשׁה אחת ושׁתי פרות עלות אשׁר לא עלה עליהם על ואסרתם את הפרות בעגלה והשׁיבתם בניהם מאחריהם הביתה׃
  1Sa 6:8
  ולקחתם את ארון יהוה ונתתם אתו אל העגלה ואת כלי הזהב אשׁר השׁבתם לו  אשׁם  תשׂימו בארגז מצדו ושׁלחתם אתו והלך׃
  1Sa 6:9
  וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית  שׁמשׁ  הוא  עשׂה  לנו  את  הרעה  הגדולה הזאת ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו  מקרה  הוא  היה׃  
  1Sa 6:10
  ויעשׂו האנשׁים כן ויקחו שׁתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת בניהם כלו בבית׃
  1Sa 6:11
  וישׂמו את ארון יהוה אל העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי טחריהם׃
  1Sa 6:12
  וישׁרנה הפרות בדרך על דרך בית  שׁמשׁ  במסלה  אחת  הלכו  הלך  וגעו  ולא  סרו  ימין  ושׂמאול וסרני פלשׁתים הלכים אחריהם עד גבול בית  שׁמשׁ׃  
  1Sa 6:13
  ובית  שׁמשׁ  קצרים  קציר  חטים  בעמק  וישׂאו את עיניהם ויראו את הארון וישׂמחו לראות׃
  1Sa 6:14
  והעגלה באה אל שׂדה יהושׁע בית  השׁמשׁי  ותעמד  שׁם  ושׁם  אבן  גדולה  ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עלה ליהוה׃
  1Sa 6:15
  והלוים הורידו את ארון יהוה ואת הארגז אשׁר אתו אשׁר בו  כלי  זהב  וישׂמו אל האבן  הגדולה ואנשׁי בית  שׁמשׁ  העלו  עלות  ויזבחו זבחים ביום ההוא ליהוה׃
  1Sa 6:16
  וחמשׁה סרני פלשׁתים ראו וישׁבו עקרון ביום ההוא׃
  1Sa 6:17
  ואלה טחרי הזהב אשׁר השׁיבו פלשׁתים אשׁם ליהוה לאשׁדוד אחד לעזה אחד לאשׁקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד׃
  1Sa 6:18
  ועכברי הזהב מספר כל ערי פלשׁתים לחמשׁת הסרנים מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל  הגדולה אשׁר הניחו עליה את ארון יהוה עד היום הזה בשׂדה יהושׁע בית  השׁמשׁי׃
  1Sa 6:19
  ויך באנשׁי בית  שׁמשׁ  כי  ראו  בארון  יהוה  ויך  בעם  שׁבעים אישׁ חמשׁים אלף אישׁ ויתאבלו  העם  כי  הכה  יהוה  בעם  מכה  גדולה׃
  1Sa 6:20
  ויאמרו אנשׁי בית  שׁמשׁ  מי  יוכל  לעמד  לפני  יהוה  האלהים הקדושׁ הזה ואל מי יעלה מעלינו׃
  1Sa 6:21
  וישׁלחו מלאכים אל יושׁבי קרית  יערים  לאמר  השׁבו  פלשׁתים את ארון יהוה רדו העלו אתו אליכם׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.