King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - DANIEL 8
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Dan 8:1
  בשׁנת שׁלושׁ למלכות בלאשׁצר המלך חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה׃
  Dan 8:2
  ואראה בחזון ויהי בראתי ואני בשׁושׁן הבירה אשׁר בעילם המדינה ואראה בחזון ואני הייתי על אובל אולי׃
  Dan 8:3
  ואשׂא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו  קרנים  והקרנים גבהות והאחת גבהה מן השׁנית והגבהה עלה באחרנה׃
  Dan 8:4
  ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשׂה כרצנו והגדיל׃
  Dan 8:5
  ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו׃
  Dan 8:6
  ויבא עד האיל בעל הקרנים אשׁר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו׃
  Dan 8:7
  וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל וישׁבר את שׁתי קרניו ולא היה כח באיל לעמד לפניו וישׁליכהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל לאיל מידו׃
  Dan 8:8
  וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשׁברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השׁמים׃
  Dan 8:9
  ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי׃
  Dan 8:10
  ותגדל עד צבא השׁמים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם׃
  Dan 8:11
  ועד שׂר הצבא הגדיל וממנו הרים התמיד והשׁלך מכון מקדשׁו׃
  Dan 8:12
  וצבא תנתן על התמיד בפשׁע ותשׁלך אמת ארצה ועשׂתה והצליחה׃
  Dan 8:13
  ואשׁמעה אחד קדושׁ מדבר ויאמר אחד קדושׁ לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשׁע שׁמם תת וקדשׁ וצבא מרמס׃
  Dan 8:14
  ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושׁלשׁ מאות ונצדק קדשׁ׃
  Dan 8:15
  ויהי בראתי אני דניאל את החזון ואבקשׁה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר׃
  Dan 8:16
  ואשׁמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה׃
  Dan 8:17
  ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃
  Dan 8:18
  ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי  ויעמידני על עמדי׃
  Dan 8:19
  ויאמר הנני מודיעך את אשׁר יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ׃
  Dan 8:20
  האיל אשׁר ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס׃
  Dan 8:21
  והצפיר השׂעיר מלך יון והקרן הגדולה אשׁר בין עיניו הוא המלך הראשׁון׃
  Dan 8:22
  והנשׁברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו׃
  Dan 8:23
  ובאחרית מלכותם כהתם הפשׁעים יעמד מלך עז פנים ומבין חידות׃
  Dan 8:24
  ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישׁחית והצליח ועשׂה והשׁחית עצומים ועם קדשׁים׃
  Dan 8:25
  ועל שׂכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשׁלוה ישׁחית רבים ועל שׂר שׂרים יעמד ובאפס יד ישׁבר׃
  Dan 8:26
  ומראה הערב והבקר אשׁר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים׃
  Dan 8:27
  ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשׂה את מלאכת המלך ואשׁתומם על המראה ואין מבין׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.