اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
PSALMS 78

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Psa 78:1
משׂכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃
Psa 78:2
אפתחה במשׁל פי אביעה חידות מני קדם׃
Psa 78:3
אשׁר שׁמענו ונדעם ואבותינו ספרו׃
Psa 78:4
לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשׁר עשׂה׃
Psa 78:5
ויקם עדות ביעקב ותורה שׂם בישׂראל אשׁר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם׃
Psa 78:6
למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃
Psa 78:7
וישׂימו באלהים כסלם ולא ישׁכחו מעללי אל ומצותיו ינצרו׃
Psa 78:8
ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו׃
Psa 78:9
בני אפרים נושׁקי רומי קשׁת הפכו ביום קרב׃
Psa 78:10
לא שׁמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃
Psa 78:11
וישׁכחו עלילותיו ונפלאותיו אשׁר הראם׃
Psa 78:12
נגד אבותם עשׂה פלא בארץ מצרים שׂדה צען׃
Psa 78:13
בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד׃
Psa 78:14
וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אשׁ׃
Psa 78:15
יבקע צרים במדבר וישׁק כתהמות רבה׃
Psa 78:16
ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃
Psa 78:17
ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה׃
Psa 78:18
וינסו אל בלבבם לשׁאל אכל לנפשׁם׃
Psa 78:19
וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שׁלחן במדבר׃
Psa 78:20
הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישׁטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שׁאר לעמו׃
Psa 78:21
לכן שׁמע יהוה ויתעבר ואשׁ נשׂקה ביעקב וגם אף עלה בישׂראל׃
Psa 78:22
כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישׁועתו׃
Psa 78:23
ויצו שׁחקים ממעל ודלתי שׁמים פתח׃
Psa 78:24
וימטר עליהם מן לאכל ודגן שׁמים נתן׃
Psa 78:25
לחם אבירים אכל אישׁ צידה שׁלח להם לשׂבע׃
Psa 78:26
יסע קדים בשׁמים וינהג בעזו תימן׃
Psa 78:27
וימטר עליהם כעפר שׁאר וכחול ימים עוף כנף׃
Psa 78:28
ויפל בקרב מחנהו סביב למשׁכנתיו׃
Psa 78:29
ויאכלו וישׂבעו מאד ותאותם יבא להם׃
Psa 78:30
לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃
Psa 78:31
ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשׁמניהם ובחורי ישׂראל הכריע׃
Psa 78:32
בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו׃
Psa 78:33
ויכל בהבל ימיהם ושׁנותם בבהלה׃
Psa 78:34
אם הרגם ודרשׁוהו ושׁבו ושׁחרו אל׃
Psa 78:35
ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם׃
Psa 78:36
ויפתוהו בפיהם ובלשׁונם יכזבו׃
Psa 78:37
ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃
Psa 78:38
והוא רחום יכפר עון ולא ישׁחית והרבה להשׁיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃
Psa 78:39
ויזכר כי בשׂר המה רוח הולך ולא ישׁוב׃
Psa 78:40
כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישׁימון׃
Psa 78:41
וישׁובו וינסו אל וקדושׁ ישׂראל התוו׃
Psa 78:42
לא זכרו את ידו יום אשׁר פדם מני צר׃
Psa 78:43
אשׁר שׂם במצרים אתותיו ומופתיו בשׂדה צען׃
Psa 78:44
ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישׁתיון׃
Psa 78:45
ישׁלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשׁחיתם׃
Psa 78:46
ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃
Psa 78:47
יהרג בברד גפנם ושׁקמותם בחנמל׃
Psa 78:48
ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשׁפים׃
Psa 78:49
ישׁלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משׁלחת מלאכי רעים׃
Psa 78:50
יפלס נתיב לאפו לא חשׂך ממות נפשׁם וחיתם לדבר הסגיר׃
Psa 78:51
ויך כל בכור במצרים ראשׁית אונים באהלי חם׃
Psa 78:52
ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃
Psa 78:53
וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים׃
Psa 78:54
ויביאם אל גבול קדשׁו הר זה קנתה ימינו׃
Psa 78:55
ויגרשׁ מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישׁכן באהליהם שׁבטי ישׂראל׃
Psa 78:56
וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שׁמרו׃
Psa 78:57
ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשׁת רמיה׃
Psa 78:58
ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃
Psa 78:59
שׁמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישׂראל׃
Psa 78:60
ויטשׁ משׁכן שׁלו אהל שׁכן באדם׃
Psa 78:61
ויתן לשׁבי עזו ותפארתו ביד צר׃
Psa 78:62
ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃
Psa 78:63
בחוריו אכלה אשׁ ובתולתיו לא הוללו׃
Psa 78:64
כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה׃
Psa 78:65
ויקץ כישׁן אדני כגבור מתרונן מיין׃
Psa 78:66
ויך צריו אחור חרפת עולם נתן׃
Psa 78:67
וימאס באהל יוסף ובשׁבט אפרים לא בחר׃
Psa 78:68
ויבחר את שׁבט יהודה את הר ציון אשׁר אהב׃
Psa 78:69
ויבן כמו רמים מקדשׁו כארץ יסדה לעולם׃
Psa 78:70
ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃
Psa 78:71
מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישׂראל נחלתו׃
Psa 78:72
וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.