Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  1:1 Adam, et, Eno,

  1:2 Kenan, Mahalalel, Jared,

  1:3 Henok, Metualah, Lamek,

  1:4 Noa, em, Ham i Jafet.

  1:5 Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meek i Tiras.

  1:6 Gomerovi sinovi: Akenaz, Rifat i Togarma.

  1:7 Javanovi sinovi: Elia, Tari, Kitijci i Dodanci.

  1:8 Hamovi sinovi: Ku, Misrajim, Put i Kanaan.

  1:9 Kuevi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: eba i Dedan.

  1:10 Kuu se rodi Nimrod, koji bijae prvi vlastodrac na zemlji.

  1:11 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci,

  1:12 Patruani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci.

  1:13 Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta,

  1:14 i Jebusejce, Amorejce, Girgaane,

  1:15 Hivijce, Arkijce, Sinijce,

  1:16 Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.

  1:17 emovi sinovi: Elam, Aur, Arpakad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Meek.

  1:18 Arpakadu se rodi elah, elahu se rodi Eber.

  1:19 Eberu se rodie dva sina: jednom bjee ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

  1:20 Od Joktana se rodie Almodad, elef, Hasarmavet, Jerah,

  1:21 Hadoram, Uzal, Dikla,

  1:22 Obal, Abimael, eba,

  1:23 Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.

  1:24 em, Arpakad, alah,

  1:25 Eber, Peleg, Rau,

  1:26 Serug, Nahor, Tarah,

  1:27 Abram, to jest Abraham.

  1:28 Abrahamovi sinovi: Izak i Jimael.

  1:29 Ovo je njihovo rodoslovlje: Jimaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,

  1:30 Mima, Duma, Masa, Hadad, Tema,

  1:31 Jetur, Nafi i Kedma. To su Jimaelovi sinovi.

  1:32 Sinovi Keture, Abrahamove inoe: ona rodi Zimrana, Jokana, Medana, Midjana, Jibaka i uaha. Sinovi Jokanovi jesu: eba i Dedan.

  1:33 Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.

  1:34 Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael.

  1:35 Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeu, Jalam i Korah.

  1:36 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.

  1:37 Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, ama i Miza.

  1:38 Seirovi su sinovi bili: Lotan, obal, Sibeon, Ana, Dion, Eser i Dian.

  1:39 Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna.

  1:40 obalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, efi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana.

  1:41 Anin je sin bio Dion, a Dionovi su sinovi bili: Hamram, Eban, Jitran i Keran.

  1:42 Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dionovi su sinovi bili Us i Aran.

  1:43 Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.

  1:44 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre.

  1:45 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Huam iz temanske zemlje.

  1:46 Kad je umro Huam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit.

  1:47 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.

  1:48 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto aul iz Rehobota na Rijeci.

  1:49 Kad umrije aul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.

  1:50 Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. ena mu se zvala Mehetabela. Bila je ki Matredova iz Me Zahaba.

  1:51 Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,

  1:52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,

  1:53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,

  1:54 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .