Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Evo Izraelovih sinova: Ruben, imun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun,

  2:2 Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Aer.

  2:3 Judini sinovi: Er, Onan i ela. Ta mu je tri rodila Kanaanka, uina ki. Ali Er, Judin prvenac, bijae nevaljao u Jahvinim oima i Jahve ga pogubi.

  2:4 Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu je bilo pet Judinih sinova.

  2:5 Peresovi su sinovi bili: Hesron i Hamul.

  2:6 Zerahovi su sinovi bili: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara; u svemu pet.

  2:7 Karmijevi su sinovi bili: Akar, koji je nanio zlo Izraelu prekrivi kletvu.

  2:8 A sinovi Etanovi: Azarja.

  2:9 Hesronovi sinovi koji mu se rodie bijahu: Jerahmeel, Ram i Kelubaj.

  2:10 Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahona, kneza Judinih sinova.

  2:11 Nahon rodi Salmu, Salma rodi Boaza.

  2:12 Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jiaja.

  2:13 Jiaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, treeg imu,

  2:14 etvrtog Netanela, petog Radaja,

  2:15 estog Osema, sedmoga Davida.

  2:16 Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abiaj, Joab, Asahel, trojica.

  2:17 Abigajila je rodila Amasu, Amasin je otac bio Jimaelac Jeter.

  2:18 Hesronov sin Kaleb imao je sa enom Azubom i s Jeriotom sinove, a sinovi su mu bili: Jeer, obab i Ardon.

  2:19 Kad je umrla Azuba, uze Kaleb za enu Efratu i ona mu rodi Hura.

  2:20 Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu.

  2:21 Potom Hesron uze ker Makira, oca Gileadova; uzeo ju je za enu kad mu je bilo ezdeset godina i ona mu rodi Seguba.

  2:22 Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u gileadskoj zemlji.

  2:23 Ali su Geurci i Aramejci osvojili od njih Jairova Sela, Kenat sa selima, ezdeset gradova. To su sve osvojili sinovi Makira, oca Gileadova.

  2:24 Kad je umro Hesron u Kaleb Efrati, Hesronova ena Abija rodi mu Ahura, oca Tekoina.

  2:25 Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvenca, bili su: prvenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.

  2:26 Jerahmeel je imao i drugu enu, zvala se Atara, koja je bila Onamova majka.

  2:27 Sinovi Rama, Jerahmeelova prvenca, bili su Maas, Jamin i Eker.

  2:28 Onamovi su sinovi bili: amaj i Jada; amajevi sinovi: Nadab i Abiur.

  2:29 Abiurova se ena zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida.

  2:30 Nadabovi su sinovi bili: Seled i Afajim, ali je Seled umro bez djece.

  2:31 Sinovi su Afajimovi bili: Jii; Jiijevi sinovi: ean; eanov sin Ahlaj.

  2:32 Sinovi Jade, brata amajeva, bili su: Jeter i Jonatan; ali je Jeter umro bez djece.

  2:33 Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza. To su bili Jerahmeelovi sinovi.

  2:34 ean nije imao sinova, nego keri; ali je ean imao slugu Egipanina po imenu Jarhu.

  2:35 Zato je ean dao ker sluzi Jarhi za enu i ona mu rodi Ataja.

  2:36 Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada.

  2:37 Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda;

  2:38 Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju,

  2:39 Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu;

  2:40 Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi aluma,

  2:41 alum rodi Jekamju, Jekamja rodi Eliamu.

  2:42 Sinovi Kaleba, Jerahmeelova brata, bili su: njegov prvenac Mea, otac Zifov; sinovi oca Maree bili su: Hebron.

  2:43 Hebronovi sinovi Korah, Tapuah, Rekem i ema.

  2:44 ema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi amaja.

  2:45 amajev je sin bio Maon, a Maon je bio otac Bet-Sarov.

  2:46 Efa, Kalebova inoa, rodila je Harana, Mosu i Gazeza; Haran je rodio Gazeza.

  2:47 Johdajevi su sinovi bili: Regem, Jotam, Gean, Felet, Efa i aaf.

  2:48 Maaka, Kalebova inoa, rodila je ebera i Tirhanu.

  2:49 Rodila je aafa, oca Madmanina, evu, oca Makbenina, i oca Gibina; a Kalebova je ki bila Aksa.

  2:50 To su bili sinovi Kalebovi. A sinovi Hura, Efratina prvenca: obal, otac Kirjat Jearimov,

  2:51 Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov.

  2:52 A sinovi obala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovica Manahaana.

  2:53 Kirjatjearimske su porodice bile: Jitrani, Puani, umaani i Mirani; od njih su potekli Soraani i Etaoljani.

  2:54 Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaana, Saraani.

  2:55 Knjievnike obitelji koje su ivjele u Jabesu bile su: Tiraani, Simeaani, Sukaani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .