Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PSALMS 119

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  119:1 Ferice de cei fqrq prihanq kn calea lor, cari umblq kntotdeauna dupq Legea Domnului!

  119:2 Ferice de ceice pqzesc poruncile Lui, cari -L cautq din toatq inima lor,

  119:3 cari nu sqvkrwesc nicio nelegiuire, wi umblq kn cqile Lui!

  119:4 Tu ai dat poruncile Tale ca sq fie pqzite cu sfinyenie.

  119:5 O, de ar yinti cqile mele la pqzirea orknduirilor Tale!

  119:6 Atunci nu voi rowi de ruwine, la vederea tuturor poruncilor Tale!

  119:7 Te voi lquda cu inimq neprihqnitq, cknd voi knvqya legile dreptqyii Tale.

  119:8 Vreau sq pqzesc orknduirile Tale: nu mq pqrqsi de tot!

  119:9 Cum kwi va yinea tknqrul curatq cqrarea? Kndreptkndu-se dupq Cuvkntul Tqu.

  119:10 Te caut din toatq inima mea; nu mq lqsa sq mq abat dela poruncile Tale.

  119:11 Strkng Cuvkntul Tqu kn inima mea, ca sq nu pqcqtuiesc kmpotriva Ta!

  119:12 Binecuvkntat sq fii Tu, Doamne! Knvayq-mq orknduirile Tale!

  119:13 Cu buzele mele vestesc toate hotqrkrile gurii Tale.

  119:14 Cknd urmez knvqyqturile Tale, mq bucur de parc`aw avea toate comorile.

  119:15 Mq gkndesc adknc la poruncile Tale, wi cqrqrile Tale le am supt ochi.

  119:16 Mq desfqtez kn orknduirile Tale, wi nu uit Cuvkntul Tqu.

  119:17 Fq bine robului Tqu, ca sq trqiesc wi sq pqzesc Cuvkntul Tqu!

  119:18 Deschide-mi ochii, ca sq vqd lucrurile minunate ale Legii Tale!

  119:19 Sknt un strqin pe pqmknt: nu-mi ascunde poruncile Tale!

  119:20 Totdeauna mi se topewte sufletul de dor dupq legile tale.

  119:21 Tu mustri pe cei kngkmfayi, pe blestemayii acewtia, cari se rqtqcesc de la poruncile Tale.

  119:22 Ridicq de peste mine ocara wi dispreyul! Cqci pqzesc knvqyqturile Tale.

  119:23 Sq tot stea voevozii wi sq vorbeascq kmpotriva mea: robul tqu cugetq adknc la orknduirile Tale.

  119:24 Knvqyqturile Tale sknt desfqtarea mea wi sfqtuitorii mei.

  119:25 Sufletul meu este lipit de yqrknq: knvioreazq-mq, dupq fqgqduinya Ta!

  119:26 Eu kmi istorisesc cqile, wi Tu mq asculyi: knvayq-mq orknduirile Tale!

  119:27 Fq-mq sq pricep calea poruncilor Tale, wi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.

  119:28 Kmi plknge sufletul de durere: ridicq-mq dupq Cuvkntul Tqu!

  119:29 Depqrteazq-mq de calea necredinciowiei cqtre Tine, wi dq-mi kndurarea ta, ca sq urmez Legea Ta!

  119:30 Aleg calea adevqrului, pun legile Tale supt ochii mei.

  119:31 Mq yin de knvqyqturile Tale, Doamne, nu mq lqsa de ruwine!

  119:32 Alerg pe calea poruncilor Tale, cqci kmi scoyi inima la larg.

  119:33 Knvayq-mq, Doamne, calea orknduirilor Tale, ca s`o yin pknq kn sfkrwit!

  119:34 Dq-mi pricepere, ca sq pqzesc Legea Ta wi s`o yin din toatq inima mea!

  119:35 Povqyuiewte-mq pe cqrarea poruncilor Tale, cqci kmi place de ea.

  119:36 Pleacq-mi inima spre knvqyqturile Tale, wi nu spre ckwtig!

  119:37 Abate-mi ochii dela vederea lucrurilor dewarte, knvioreazq-mq kn calea Ta!

  119:38 Kmplinewte-Yi fqgqduinya fayq de robul Tqu, fqgqduinya fqcutq pentru cei ce se tem de Tine!

  119:39 Depqrteazq dela mine ocara de care mq tem! Cqci judecqyile Tale sknt pline de bunqtate.

  119:40 Iatq, doresc sq kmplinesc poruncile Tale: fq-mq sq trqiesc kn neprihqnirea cerutq de Tine!

  119:41 Sq vinq, Doamne, kndurarea Ta peste mine, mkntuirea Ta, dupq fqgqduinya Ta!

  119:42 Wi atunci voi putea rqspunde celui ce mq batjocorewte, cqci mq kncred kn Cuvkntul Tqu.

  119:43 Nu lua de tot din gura mea cuvkntul adevqrului! Cqci nqdqjduiesc kn judecqyile Tale.

  119:44 Voi pqzi Legea Ta necurmat, totdeauna wi pe vecie.

  119:45 Voi umbla kn loc larg, cqci caut poruncile Tale.

  119:46 Voi vorbi despre knvqyqturile Tale knaintea kmpqrayilor, wi nu-mi va rowi obrazul.

  119:47 Mq desfqtez kn poruncile Tale, cqci le iubesc.

  119:48 Kmi kntind mknile spre poruncile Tale, pe cari le iubesc, wi vreau sq mq gkndesc adknc la orknduirile Tale.

  119:49 Adu-Yi aminte de fqgqduinya datq robului Tqu, kn care m`ai fqcut sq-mi pun nqdejdea!

  119:50 Aceasta este mkngkierea mea kn necazul meu: cq fqgqduinya Ta kmi dq iarqw viayq.

  119:51 Niwte kngkmfayi mi-aruncq batjocuri; totuw eu nu mq abat dela Legea Ta.

  119:52 Mq gkndesc la judecqyile Tale de odinioarq, Doamne, wi mq mkngki.

  119:53 M`apucq o mknie aprinsq la vederea celor rqi, cari pqrqsesc Legea Ta.

  119:54 Orknduirile Tale sknt prilejul ckntqrilor mele, kn casa pribegiei mele.

  119:55 Noaptea kmi aduc aminte de Numele Tqu, Doamne, wi pqzesc Legea Ta.

  119:56 Awa mi se cuvine, cqci pqzesc poruncile Tale.

  119:57 Partea mea, Doamne, o spun, este sq pqzesc cuvintele Tale.

  119:58 Te rog din toatq inima mea: ai milq de mine, dupq fqgqduinya Ta!

  119:59 Mq gkndesc la cqile mele, wi kmi kndrept picioarele spre knvqyqturile Tale.

  119:60 Mq grqbesc, wi nu preget sq pqzesc poruncile Tale.

  119:61 Cursele celor rqi mq knconjoarq, dar nu uit Legea Ta.

  119:62 Mq scol la miezul nopyii sq Te laud pentru judecqyile Tale cele drepte.

  119:63 Sknt prieten cu toyi cei ce se tem de Tine, wi cu cei ce pqzesc poruncile Tale.

  119:64 Pqmkntul, Doamne, este plin de bunqtatea Ta; knvayq-mq orknduirile Tale!

  119:65 Tu faci bine robului Tqu, Doamne, dupq fqgqduinya Ta.

  119:66 Knvayq-mq sq am knyelegere wi pricepere, cqci cred kn poruncile Tale.

  119:67 Pknq ce am fost smerit, rqtqceam; dar acum pqzesc Cuvkntul Tqu.

  119:68 Tu ewti bun wi binefqcqtor: knvayq-mq orknduirile tale!

  119:69 Niwte kngkmfayi urzesc neadevqruri kmpotriva mea; dar eu pqzesc din toatq inima mea poruncile Tale.

  119:70 Inima lor este nesimyitoare ca grqsimea: dar eu mq desfqtez kn Legea Ta.

  119:71 Este spre binele meu cq m`ai smerit, ca sq knvqy orknduirile Tale.

  119:72 Mai mult preyuiewte pentru mine legea gurii Tale, deckt o mie de lucruri de aur wi de argint.

  119:73 Mkinile Tale m`au fqcut, wi m`au kntocmit; dq-mi pricepere, ca sq knvqy poruncile Tale!

  119:74 Cei ce se tem de Tine mq vqd wi se bucurq, cqci nqdqjduiesc kn fqgqduinyele Tale.

  119:75 Wtiu, Doamne, cq judecqyile Tale sknt drepte: din credinciowie m`ai smerit.

  119:76 Fq ca bunqtatea Ta sq-mi fie mkngkierea, cum ai fqgqduit robului Tqu!

  119:77 Sq vinq peste mine kndurqrile Tale, ca sq trqiesc, cqci Legea Ta este desfqtarea mea.

  119:78 Sq fie knfruntayi kngkmfayii cari mq asupresc fqrq temei! Cqci eu mq gkndesc adknc la poruncile Tale.

  119:79 Sq se kntoarcq la mine, cei ce se tem de Tine, wi cei ce cunosc knvqyqturile Tale!

  119:80 Inima sq-mi fie nekmpqryitq kn orknduirile Tale, ca sq nu fiu dat de ruwine!

  119:81 Kmi tknjewte sufletul dupq mkntuirea Ta: nqdqjduiesc kn fqgqduinya Ta.

  119:82 Mi se topesc ochii dupq fqgqduinya Ta, wi zic: ,,Cknd mq vei mkngkia?``

  119:83 Cqci am ajuns ca un burduf pus kn fum; totuw nu uit orknduirile Tale.

  119:84 Care este numqrul zilelor robului Tqu? Cknd vei pedepsi pe cei ce mq prigonesc?

  119:85 Niwte kngkmfayi sapq gropi knaintea mea; nu lucreazq dupq Legea ta.

  119:86 Toate poruncile tale nu sknt deckt credinciowie; ei mq prigonesc fqrq temei: ajutq-mq!

  119:87 Gata, gata sq mq doboare wi sq mq prqpqdeascq, dar eu nu pqrqsesc poruncile Tale.

  119:88 Knvioreazq-mq dupq bunqtatea Ta, ca sq pqzesc knvqyqturile gurii Tale!

  119:89 Cuvkntul Tqu, Doamne, dqinuiewte kn veci kn ceruri.

  119:90 Credinciowia ta yine din neam kn neam; Tu ai kntemeiat pqmkntul, wi el rqmkne tare.

  119:91 Dupq legile Tale stq kn picioare totul astqzi, cqci toate lucrurile Kyi sknt supuse.

  119:92 Dacq n`ar fi fost Legea Ta desfqtarea mea, aw fi pierit kn ticqlowia mea.

  119:93 Niciodatq nu voi uita poruncile Tale, cqci prin ele mq knviorezi.

  119:94 Al Tqu sknt: mkntuiewte-mq! Cqci caut poruncile Tale.

  119:95 Niwte rqi mq awteaptq ca sq mq piardq; dar eu iau aminte la knvqyqturile Tale.

  119:96 Vqd cq tot ce este desqvkrwit are margini: poruncile Tale knsq sknt fqrq margini.

  119:97 Ckt de mult iubesc Legea Ta! Toatq ziua mq gkndesc la ea.

  119:98 Poruncile Tale mq fac mai knyelept deckt vrqjmawii mei, cqci totdeauna le am cu mine.

  119:99 Sknt mai knvqyat deckt toyi knvqyqtorii mei, cqci mq gkndesc la knvqyqturile Tale.

  119:100 Am mai multq pricepere deckt bqtrknii, cqci pqzesc poruncile Tale.

  119:101 Kmi yin piciorul departe de orice drum rqu, ca sq pqzesc Cuvkntul Tqu.

  119:102 Nu mq depqrtez de legile Tale, cqci Tu mq knveyi.

  119:103 Ce dulci sknt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci deckt mierea kn gura mea!

  119:104 Prin poruncile Tale mq fac mai priceput, deaceea urqsc orice cale a minciunii.

  119:105 Cuvkntul Tqu este o candelq pentru picioarele mele, wi o luminq pe cqrarea mea.

  119:106 Jur, -wi mq voi yinea de jurqmknt, -cq voi pqzi legile Tale cele drepte.

  119:107 Sknt foarte amqrkt: knvioreazq-mq, Doamne, dupq Cuvkntul Tqu!

  119:108 Primewte, Doamne, simyimintele pe cari le spune gura mea, wi knvayq-mq legile Tale!

  119:109 Viaya kmi este necurmat kn primejdie, wi totuw nu uit Legea Ta.

  119:110 Niwte rqi kmi kntind curse, dar eu nu mq rqtqcesc dela poruncile Tale.

  119:111 Knvqyqturile Tale sknt mowtenirea mea de veci, cqci ele sknt bucuria inimii mele.

  119:112 Kmi plec inima sq kmplinesc orknduirile Tale, totdeauna wi pknq la sfkrwit.

  119:113 Urqsc pe oamenii nehotqrkyi, dar iubesc Legea Ta.

  119:114 Tu ewti adqpostul wi scutul meu; eu nqdqjduiesc kn fqgqduinya Ta.

  119:115 Depqrtayi-vq de mine, rqilor, ca sq pqzesc poruncile Dumnezeului meu!

  119:116 Sprijinewte-mq, dupq fqgqduinya Ta, ca sq trqiesc, wi nu mq lqsa de ruwine kn nqdejdea mea!

  119:117 Fii sprijinul meu, ca sq fiu scqpat, wi sq mq veselesc nekncetat de orknduirile Tale!

  119:118 Tu dispreyuiewti pe toyi ceice se depqrteazq de orknduirile Tale, cqci knwelqtoria lor este zqdarnicq.

  119:119 Ca spuma iei pe toyi cei rqi de pe pqmknt: de aceea eu iubesc knvqyqturile Tale.

  119:120 Mi se knfioarq carnea de frica Ta, wi mq tem de judecqyile Tale.

  119:121 Pqzesc legea wi dreptatea: nu mq lqsa kn voia asupritorilor mei!

  119:122 Ia supt ocrotirea Ta binele robului Tqu, wi nu mq lqsa apqsat de niwte kngkmfayi!

  119:123 Mi se topesc ochii dupq mkntuirea Ta, wi dupq fqgqduinya Ta cea dreaptq.

  119:124 Poartq-Te cu robul Tqu dupq bunqtatea Ta, wi knvayq-mq orknduirile Tale!

  119:125 Eu sknt robul tqu; dq-mi pricepere, ca sq cunosc knvqyqturile Tale.

  119:126 Este vremea ca Domnul sq lucreze: cqci ei calcq Legea Ta.

  119:127 De aceea, eu iubesc poruncile Tale, mai mult de ckt aurul, da, mai mult deckt aurul curat:

  119:128 De aceea gqsesc drepte toate poruncile Tale, wi urqsc orice cale a minciunii.

  119:129 Knvqyqturile Tale sknt minunate: de aceea le pqzewte sufletul meu.

  119:130 Descoperirea cuvintelor Tale dq luminq, dq pricepere celor fqrq rqutate.

  119:131 Deschid gura wi oftez, cqci sknt lacom dupq poruncile Tale.

  119:132 Kntoarce-Yi Faya spre mine, wi ai milq de mine, dupq obiceiul Tqu fayq de ceice iubesc Numele Tqu!

  119:133 Kntqrewte-mi pawii kn Cuvkntul Tqu, wi nu lqsa nici o nelegiuire sq stqpkneascq peste mine!

  119:134 Izbqvewte-mq de asuprirea oamenilor, ca sq pqzesc poruncile Tale!

  119:135 Fq sq strqluceascq Faya Ta peste robul Tqu, wi knvayq-mq orknduirile Tale!

  119:136 Ochii kmi varsq wiroaie de ape, pentrucq Legea Ta nu este pqzitq.

  119:137 Tu ewti drept, Doamne, wi judecqyile Tale sknt fqrq prihanq.

  119:138 Tu Kyi kntemeiezi knvqyqturile pe dreptate, wi pe cea mai mare credinciowie.

  119:139 Rkvna mea mq mqnkncq, pentru cq protivnicii mei uitq cuvintele Tale.

  119:140 Cuvkntul Tqu este cu totul kncercat, wi robul Tqu kl iubewte.

  119:141 Sknt mic wi dispreyuit, dar nu uit poruncile Tale.

  119:142 Dreptatea Ta este o dreptate vecinicq, wi Legea Ta este adevqrul.

  119:143 Necazul wi strkmtorarea mq ajung, dar poruncile Tale sknt desfqtarea mea.

  119:144 Knvqyqturile Tale sknt drepte pe vecie: dq-mi pricepere, ca sq trqiesc!

  119:145 Te chem din toatq inima mea: ascultq-mq, Doamne, ca sq pqzesc orknduirile Tale.

  119:146 Te chem: mkntuiewte-mq, ca sq pqzesc knvqyqturile Tale!

  119:147 O iau knaintea zorilor wi strig; nqdqjduiesc kn fqgqduinyele Tale.

  119:148 O iau knaintea strqjilor de noapte, wi deschid ochii, ca sq mq gkndesc adknc la Cuvkntul Tqu.

  119:149 Ascultq-mi glasul, dupq bunqtatea Ta: knvioreazq-mq, Doamne, dupq judecata ta!

  119:150 Se apropie ceice urmqresc miwelia, wi se depqrteazq de Legea Ta.

  119:151 Dar Tu ewti aproape, Doamne, wi toate poruncile Tale sknt adevqrul.

  119:152 De multq vreme wtiu din knvqyqturile Tale, cq le-ai awezat pentru totdeauna.

  119:153 Vezi-mi ticqlowia, wi izbqvewte-mq, cqci nu uit Legea Ta.

  119:154 Apqrq-mi pricina, wi rqscumpqrq-mq, knvioreazq-mq dupq fqgqduinya Ta.

  119:155 Mkntuirea este departe de cei rqi, cqci ei nu cautq orknduirile Tale.

  119:156 Mari sknt kndurqrile Tale, Doamne! Knvioreazq-mq dupq judecqyile Tale!

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск